Ta̍k-ke án-nóa kiò 括號?

Tú-á beh phah chi̍t-kóa koat-hō括號 hoat-hiān Sìn-bōng-ài su-ji̍p-hoat lóng hō͘ góa choân-kak全角 ê.
Chhìn-chhái kai-koat liáu-āu leh siūⁿ: lán án-nóa kóng 括號? hoān-sè ùi Ji̍t-gí lâi.

Ji̍t-pún lâng sī án-ne kóng ê:
() - 丸括弧
「」 - 鉤括弧
[] - 角括弧
{} - 波括弧
〔〕 - 亀甲括弧
<> - 山括弧
【】 - 隅付き括弧

Nā góa lâi kóng
( hō-chò îⁿ-koat-hō圓括號 bô būn-tê.
Nā-sī beh kóng kak-koat-hō括號 ū sì-kak ( [ ] ) ê kah saⁿ-kak ( < > ) ê neh.

M̄-chai ta̍k-ke án-nóa kóng leh?

6 Likes

害ah,我真正無想過即ê問題。我攏習慣講「quote」 🤦😂 無就是「框起來」(khong khí-lâi)。

予汝tsi̍tê讚。

1 Likes

Goe̍h-bâi-tiám. Che sī chū-té ê miâ.

2 Likes

Pa-khek-lé án-ne kóng:

. 1-tiám
, 1-phoat
; tiám-phoat
: 2-tiám
! hāiⁿ-tiám
? mn̄g-tiám
/ 1-phiat
" ín-kù-tiám
( goe̍h-bâi-tiám
[ oat-bó͘ (???)

7 Likes

Ha te te pe se, 2-tiám phiat-phiat, chia̍h-pá tiám bē. Án-ne.

3 Likes

Tshiánn-mn̄g tsuè-āu tsi̍t-tuānn sī leh liām siánn-mi̍h?

2 Likes

https://chiahpa.be liām chò Tâi-gí ŏ͘!

2 Likes

多謝分享,潘科元老師佇遮有補充[ ] oat-bó͘的由來,請參考~~
oat-bó͘ 潘老師解釋

3 Likes

多謝,我是講規句,閣頭前ha te te pe se?

Chham-khó che:

3 Likes

Ló͘-la̍t. I ū lâi thau-khoàⁿ heh?

是我轉貼予伊看著lah😆

Chàu Pak-khek-lé ê lí-lō͘, lâi siⁿ sin--ê.

~ tō͘-kún-tiám
@ niáu-chhí-tiám
$ chîⁿ-tiám (dollar sign)
# pōng-tiám (pound sign)
% phă-sián
^ soaⁿ-tiám
& kap-tiám (and per se and)
* chhiⁿ-tiám (ASTERisk)
{ hô͘-chhiu-tiám
\ tò-phiat
| tek-ko-tiám

6 Likes

H T T P S = ha te te pe se

2 Likes

Che sī chîn ā chîⁿ?

1 Likes

Chîⁿ chiah tio̍h.

3 Likes

Goân-lâi!!!!!!!

2 Likes

Mā-sī ū “koat-hô͘” (Tâi-Ji̍t).
image

Ē-Eng Pó͘-pian mā-ū “koat-hō”.

Mā-ū “nn̄g ê phiat-á”.

Mā-ū “chńg-kah-hûn”, chiâⁿ sim-sek.

1 Likes