Ta̍k-ke hó!

Thâu-chi̍t-pái ēng chit-ê lūn-tôaⁿ, lâi khah khin-sang ê 543 liān-si̍p po bûn.
chhiáⁿ ta̍k-ke to-to chí-kàu! ヾ(´∀`)ノ

5 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.