Táⁿ-káu Báng-kah

Chhūn "Ko-hiông", "Bān-hôa" chit khoán Ji̍t-pún lâng hō ê tē-miâ, sī án-chóaⁿ Eng-gí sè-kài lóng tòe Tiong-kok-ōe leh im-e̍k

"Ko-hiông", "Bān-hôa" sī Ji̍t-pún sî-tāi, Ji̍t-pún lâng im-e̍k "Táⁿ-káu", "Báng-kah", Tâi-oân lâng ùi tang-sî khí, chiàu "Ko-hiông", "Bān-hôa" ê Hàn-jī tha̍k chò Tâi-gí, Ji̍t-pún sî-tāi ā sī Ji̍t-pún sî-tāi kòe.

Chiàu góa ê lí kái Ji̍t Pún chèng hú chhòng miâ ê sî chūn tō ū lâng ēng Ji̍t Pún miâ ê Hàn jī tha̍k Tâi gí im, ā Tâi gí goân iú ê miâ mā ū.

Ti̍t ti̍t kàu taⁿ sī án ne, m̄ koh kok gōa khòaⁿ sī ū tōa kái piàn. Khah chá ê Takow chín lóng Kaohsiung ·khì. Tâi oân lâng ka kī thang chiap siū nn̄g ê miâ, kok gōa ê bô beh khì liáu kái hiah chhim. Siōng hó sī chāi tē lâng ū iok sok, tùi kok gōa kóng ê chiah ē it tì.

2 Likes

Tē hō͘ miâ lō͘ miâ chióng chióng, lán ê lâng tio̍h kam goān pàng gōa gōa, lâng gōa lâng thài ū kā lín chhap tùi hiah khì ê lí iû?

1 Likes