Tâi-bûn sè-kài tē-tô͘(choán pho͘)

Tit-tio̍h pún-lâng tông-ì pho͘ lâi chiah-pá-bē.
Hoan-gêng khì Twitter chò-hóe khai-káng, ùi chia ê bāng liān khì : https://twitter.com/KhongBah_FISH/status/1379499128074346497

Kin-á-ji̍t kā pêng-iú thó-lūn kóng, ká-ná bô khòaⁿ kòe Tâi-gí pán-pún ê sè-kài tē-tô͘, góa tio̍h bô-liâu ōe chit tiuⁿ Tang-a tē-tô͘.
Imgur
Kiat-kó ōe kàu āu-piah tio̍h hoat-hiān kóng, ū chi̍t-kóa sin kok-ka (Chhiūⁿ "East Timor"), góa piàn-chò iōng Eng-gí -> Hôa-gí ->Tâi-gí ê hong-hoat hoan-e̍k, tān-sī góa tio̍h kám-kak án-ne hoan-e̍k chiok koài ê.
Imgur
Imgur
Pún-lâi góa leh siūⁿ khah ū hāu-lu̍t ê hong-hoat tio̍h sī lóng iōng Eng-bûn hoan-e̍k chòe Tâi-gí tio̍h hó, tān-sī gún pêng-iú tio̍h kóng eng-kai ài óa hit ê kok-ka gí-giân ê hō-miâ khah-hó:
Hó-pí kóng Hun-lân -> Sò͘-ā-mì (Soumi)
Imgur
I ê lí-iû sī hō͘ Tâi-oân-lâng tı̍t-chiap khì jīn-bat kî-thaⁿ kok-ka, m̄-bián thàu-kòe Bí-kok a̍h-sī Chi-ná.
Tān-sī góa tio̍h kóng:"a...nā-sī tú-tio̍h Hui-chiu ê kok-ka beh-án-nóa? (Chhiūⁿ Burkina Faso)
Imgur
Kiat-kó gún iū-koh ūi tio̍h chit ê būn-tê thó-lūn chiok kú ê, chòe-āu gún thó-lūn chhut chi̍t-ê khah ū hāu-lu̍t mā ē-tang kò͘ tio̍h gún pêng-iú ê siūⁿ-hoat ê hoan-e̍k hong-hoat :

  1. Nā-sī pún-lâi tio̍h ū hoan-e̍k ê kok-ka, tio̍h iōng goân-pún ê hoân-ek.
    (e.g., Greece -> Hi-lī-nî)

Imgur

  1. Nā-sī tī Au-chiu ia̍h-sī Pak Bí-chiu ê sin kok-ka tio̍h iōng óa hit ê kok-ka gí-giân ê hō-miâ.
    (e.g., Finland -> sò͘-ā-mì)

  2. Kî-thaⁿ ê kok-ka tio̍h khòaⁿ in ê koaⁿ-hong gí-giân sī siáⁿ-mih gí-giân.
    (Chhiūⁿ tú-chiah ê Burkina Faso, in ê koaⁿ-hong gí-giân sī Hoat-gí, tio̍h iōng Hoat-gí im-e̍k.)

tān-sī koh ē tú-tio̍h chi̍t ê sin ê būn-tê:
Nā-sī tú-tio̍h "Salvadors" chi̍t chióng, ū "v" ê im beh án-nóa chhú-lí, m̄ chai-iáⁿ ta̍k-ke ū siáⁿ-mih khah hó ê kái-koat hong-hoat?
Imgur

6 Likes

Chīn-liōng chiàu chāi-tê-lâng só͘ kóng khì hoan-e̍k, chiah sī chiàⁿ-pān. Lē-gōa sī tōa thong-hêng ê kóng-hoat, lán bô hit-ê châi-tiāu khì kái, pí-lūn-kóng "Bí-kok."

Koh, lí kan-taⁿ chhōe 1-pún chheh tō kóng chū-chá ū, soah bô khì khe-khó i ū jōa thong-hêng, koh thong-hêng ê goân-in kám sī in-ūi Chi-ná-lâng án-ne teh kóng. Nā bô kah hiah-nı̍h thong-hêng, siáⁿ-sū beh siū i sok-pa̍k? Pí-lūn-kóng, lí só͘ tah he Tan-kok, góa khoàⁿ pa̍t-lâng sī kóng Teng-boa̍t. Nā sī he chheh tō sī thau-chia̍h-pō͘ chiàu Chi-ná-ōe lâi, lí soah bōe-sái kā i kái?

Hoan-thâu kóng, taⁿ Tâi-gí to bô leh tōa thong-hêng ah. Hán-tit kóng--tio̍h ê kok, sū-sı̍t sī lí seng kóng seng iâⁿ.

Koh ū, España chū-chá sī kóng Tōa Lū-sòng, Portugal chū-chá sī kóng Tōa Má-kháu. Che jī-tián goân-chāi ū.

3 Likes

Góa ná-chhiūⁿ khah chia̍p thiaⁿ tio̍h Hui-li̍p-pin.

1 Likes

In-ūi che chiah sī Tâi-gí ah. Nā "lu̍t," sī Chi-ná-ōe Hàn-jī chiàu liām.

4 Likes