Tâi-Eng gí-bûn hoan-e̍k būn-tê

Chhèng-kàu kok-ūi sian-chìn ,senpai
請教各位先進前輩
ná beh hoan-e̍k
若欲翻譯
no nothing helps
means (things that we do) It's not in vain
Chi-ná北京語sī 並袂無濟於事ê 意思
chit-kù Eng-gí
這句英語
kám-ū khah súi-khùi ê Tâi-gí?
咁ū卡媠氣ê台語?

kám-siā , ló͘-la̍t
感謝,勞力

Kám ē sái siá chi̍t kù chiâu-chn̂g ê lē?

lí hó, pháiⁿ-sè chhiáⁿ-mn̄g lí kám-sī beh ài oân-chéng ê lē-kù?
che sī chi̍t-siú koa ê koa-sû.
góa siūⁿ-beh chò koa-sû ê choân POJ hoan-e̍k
tān-sī tē-it kù án-nóa hoan-e̍k lóng kám-kak bô sim-sek
ē-kha sī oân-chéng koa-sû
tō sī siūⁿ-beh chhōe "no nothing helps" khah sek-ha̍p ê hoan-e̍k

in-ūi sī jit-pún-lâng siá ê Eng-gí koa-sû,
só͘-í hoan-e̍k sióng si̍t-chāi kám-kak ū khùn-lân

No nothing helps
We won't stop right now
We did it on our own
Nobody else
It's because of you
I'm standing here with you

Gimme some more, gimme some more

Oh yeah, OK I've got bad days
So caught up in my mind and I'm not really sure who I am
And nothing seems to go my way at all
Then I hit the stage and remember why I'm here
I'll be the voice to those who don't have one
And never forget the road back

No nothing helps
We won't stop right now
We did it on our own
Nobody else
It's because of you
We finally came this far
And on and on another song to write the wrongs that I
Tell me who else?
It thanks to all of you that I could find my own way

Any longer and I'll know each and every day every show
Gotta give my best with innocence
It could be all taken away in a minute
There are things I always remember forever
Oh no, how can I walk this rocky road?
And never regret
I'll never know

No nothing helps
We won't stop right now
We did it on our own
Nobody else
It's because of you
We finally came this far
And on and on another song to write the wrongs that I
Tell me who else?
It thanks to all of you that I could find my own way in this maze

I'm by myself stuck inside my throat
The words they won't come out
Oh what the hell
Why don't I just leave, give up and let it all go away?
But then I see your face and remember why I'm here

No nothing helps
We won't stop right now
We did it on our own
Nobody else
It's because of you
We finally came this far
Tell me who else?
It thanks to all of you that I could find my way
Somebody else
Will someday come and then take my place and so the story goes

All what I can do for you
All what you will want me to
All what you can see me through
Will someday come
The story goes
All what I can do for you
All what you will want me to
All what you can see me through
Will someday come
The story goes

Go way!
Go to the maze someday!
Go way out!

1 Likes

Ŏa, án-ne chin bô kán-tan! Ka-iû. :laughing:

Liân thâu 1 kù Eng-gí ê góa m̄ chai án-chóaⁿ ké-soeh, bián kóng e̍k chò Tâi-gí, hah.