Tâi-gí-bûn khiang tô͘

Góa chóng sǹg ū sî-kan po͘ hùi-bûn ah!!!!

18 Likes

Chia tō bē ū chi̍t-kóa kî-kî-koài-koài--ê Hoa-jîn lâi loān--a. :relieved:

10 Likes

Ū-iáⁿ. Ū-kàu sù-sī--ê. :smiling_face_with_three_hearts:

4 Likes

Beh o̍h Tâi-bûn bô khiàm bûn-hiàn. Ū-kàu chán!

4 Likes

Kui sè-kài siōng-kài chheng-khì ê bāng-lō͘ pêⁿ-tâi👍

3 Likes

Bô-sè-jī chia̍h tio̍h 彙音寶鑑 ē làu-sái :joy:

4 Likes

Góa mā lâi tah tô͘ XD
Góa tio̍h án-ne lâi chhut-sì

4 Likes

tī chia
bōe koh ū chi̍t-kóa m̄ bat Tâi-bûn ê chheⁿ-mê-gû teh kóng lán sī siáⁿ-mih
Tâi-gí fascist ia̍h-sī Hō-ló chauvinism.
chheng-sóng !

5 Likes

Ū-iáⁿ! Ū-kàu chheng-iu--ê.
Mā m̄-bián hoân-ló lâng po-lê-sim ē chhùi-kô͘-kô͘.
Sim-chêng sóng-khoài, khó-chhì lóng khó 100 hun! :joy:

12 Likes

Chiok siūⁿbeh chúnsî hāpan..

5 Likes

Chit tiuⁿ chán ŏ͘ ! :joy:

3 Likes

Khahkín ē lah pópòe

4 Likes

Kín kah kui-ê lâng lóng bū--khì. :joy:

3 Likes

Tán kong-chhia tán (khah kín--eh), chin-chiàⁿ ē chhiò--sí.:rofl::rofl::rofl:

3 Likes

6 Likes

Iê sim-chêng góa liáu-kái. :joy:

2 Likes

image

4 Likes

Tī hia siūⁿ kóng sáⁿ sī 螺 sim-chêng, goân-lâi sī i tōa-siá + ê :rofl:

1 Likes

Góa bē-kì-eh chia ē-tàng pian-chi̍p. Siūⁿ-kóng bē kái soah chit hāi lí gō͘-kái. :joy:

1 Likes

Tòng... bē... tiâu...

ezgif-6-489f38b062c5

2 Likes