Tâi-gí hêng-iông-sû

Chit kúi kang siuⁿ-tio̍h·ê.
Hoan-gêng ta̍k-ke koh lâi pó͘-chhiong! :star_struck:


Phang-kòng-kòng


Chhàu-mo͘-mo͘
Chhàu-mi-mo͘
Chhàu-hiam-hiam


Nńg-kô-kô
Nńg-sìm-sìm
Nńg-kô-lô-so

Khiū
Khiū-teh-teh

𠕇
Tēng-khok-khok
Tēng-thih-thih


Tiⁿ-but-but


Sng-ngiuh-ngiuh


Kiâm-tok-tok


Khó͘-te̍h-te̍h

香/辛
Hiang-kì-kì
Hiam-kì-kì


Chhè-soa̍iⁿh-soa̍iⁿh
Chhè-sa̍uⁿh-sa̍uⁿh


Iù-mī-mī


Chho͘-hoaiⁿh-hoaiⁿh


Sio-kún-kún
Sio-hut-hut
Sio-thǹg-thǹg


Léng-ki-ki


Kôaⁿ-hiú-hiú


Joa̍h-piak-piak


Pá-tu-tu


Iau-mo͘h-mo͘h


Tâm-lok-lok
Tâm-lì-lok
Tâm-kô͘-kô͘


Ta-khiauh-khiauh
Ta-khok-khok


E̍h-chiⁿ-chiⁿ
E̍h-chiⁿh-chiⁿh


Khoah-long-long


Tn̂g-phāiⁿ-phāiⁿ


Té-khiu̍h-khiu̍h


É-ta̍iⁿh-ta̍iⁿh


Lò-sia̍k-sia̍k

Ân
Ân-tòng-tòng

Lēng
Lēng-hò͘-hò͘


Ba̍t-chiuh-chiuh

Cha̍t
Cha̍t-keⁿh-keⁿh


Píⁿ-kô-kô
Píⁿ-kô-lô-so


Pêⁿ-tháⁿ-tháⁿ


Phòng-sai-sai


Îⁿ-kùn-kùn


Pûi-chut-chut
Pûi-lop-lop


Sán-pi-pa


Kāu-pih-pih


Po̍h-li-si


Iû-lop-lop
Iû-thom-thom


Kng-piàng-piàng
Kng-iàⁿ-iàⁿ


Àm-so-so
Àm-bong-bong
Àm-bîn-bong
Siōng koân kip: Àm-bîn-bong-soaⁿ-niau :cat:


O͘-mì-mà
O͘-mà-mà
O͘-mì-má-sô
O͘-kúi-kúi
O͘-chiap-chiap


Pe̍h-siak-siak
Pe̍h-phau-phau


Âng-kì-kì
Âng-kòng-kòng


Chheⁿ-khiauh-khiauh


Kim-sih-sih
Kim-sut-sut

清氣
Chhèng-khì-tam-tam

驚人
Kiaⁿ-lâng-sí-to-lâng

鬧熱
Lāu-jia̍t-chhì-chhah
Lāu-jia̍t-kún-kún

Tiām
Tiām-chuh-chuh


Hoe-pa-li-niau :cat:
Hoe-lí-lōng-niau :cat:


Niau-pì-pà :cat:


Súi-giang-giang

Bái
Bái-kô͘-kô͘


Kín-hù-hù


Bān-sô-sô
Bān-sô-bān-sô


Khì-phut-phut
Khí-soah-soah


Kùi-som-som


Sóng-oaiⁿ-oaiⁿ
Sóng-oai-oai


Oai-ko-chhi̍h-chhoa̍h


Chhoán-phe̍ⁿh-phe̍ⁿh

10 Likes

hiam-kòng-kòng
-lóo-bo̍k-chê (X →lâi loān)

2 Likes

Gúnbú kóng sī "kôaⁿ-hiù-hiù"

1 Likes

Khó-lêng kok-tē khiuⁿ-kháu cheng-chha. :nerd_face:

2 Likes