Tâi-gí homonyms nā beh hun siá beh án-chóaⁿ siá?

Chhiūⁿ Eng-gí dear / deer góa kám-kak chiâⁿ hó. Eng-gí lie khó-lêng sī the--leh a̍h-sī kóng pe̍h-chha̍t, sui-jiân hán-tit khòaⁿ-bô, sin-ûi tē-jī gí-giân ha̍k-sip-chiá ê kak-tō͘ góa bat kám-kak mâ-hoân, koh ài khòaⁿ chêng-āu jī lâi hun, ke chi̍t pō͘. Lō͘-bóe ka-tī kā the--leh ê ì-sù kái siá chò lai, ka-tī oa̍t-thâu khòaⁿ liáu khah kín. Bô kho-ha̍k, chí-sī chi̍t chióng arbitrary ka-tī hoaⁿ-hí ê chok-hoat.

2 Likes

Bô tek-khak ài chhú-lí--leh.

Chok-ka teh siá bûn-ha̍k chhòng-chok ê sî, chiâⁿ ài "sńg" chit-khoán kāng im ū bô-kâng ì-sù thang kái-soeh ê sû. Thang hō͘ tho̍k-chiá ū sióng-siōng ê khong-kan.

Chêng kúi kang-á tú hó khòaⁿ tio̍h KKBox teh kóng-kò ê lē:
https://www.facebook.com/KKBOXTW/posts/1903844699798322

Nā Tâi-gí siá hó-thiaⁿ to̍h chin sek-ha̍p lâi siá chit-khoán bûn-àn.

Bóng chham-khó.