Tâi-gí Kang-têng Sû-lūi-pió 臺語工程詞彙表

最近kā米芳華ê影片koh看過一斗,發見著我猶原有通tàu記一寡專業詞彙。Tō有這个想法beh來整理阮老爸tī塗水、thài-lù chham tī 工地內底tú會著ê詞彙。我kā連結鋪tī 下跤,nā 有時間我會好好仔來補充解說 chham 圖hō͘逐家好參考。

Nā 這个表整理hō͘ chiâu-ûn 我 tō beh 來整理做塭仔 ê 詞彙 ah。

網練仔tī chia

1 Likes