Tâi-gí lô-má-jī jī-bó ê hû-miâ(符名)

Tī Tâi-uân ta-ke lóng tsai-iánn Ing-gí ê ABC. M̄-koh He-la-suhHellas ê jī-bó liām-tsò Alpha Beta (tō sī Ing-gí kiò Alphabet ê lâi-guân), La-tìn jī-bó liām-tsò

La-tìn

Letter A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Latin pronunciation (IPA) beː keː deː ɛf ɡeː haː kaː ɛl ɛm ɛn peː kuː ɛr ɛs teː iks iː ˈɡraɪka ˈdzeːta

Lán Tâi-gí nā-beh kà gín-á sî jī-bó sī beh án-nuánn tha̍k? Jī-bó ê sūn-sū tíng-tē iū koh sī siánn?

Tâi-lô

Jī-bó A B E G H I J K Kh L M N Nn NG O Oo P Ph S T Th Ts Tsh U
Hû-miâ a be e ge ha i ji̍t ke khe é-luh é-muh é-nuh inn ng o oo pe phe e-suh te the tse tshe u

POJ

Jī-bó A B CH CHH E G H I J K KH L M N NG O P PH S T TH U
Hû-miâ a be che chhe e ge ha i ji̍t ka kha é-luh é-muh é-nuh iⁿ ng o pe phe e-suh te the u

Kám-ū jī-bó kua-khiok ē-tàng tshiùnn?

9 Likes

L elo
N en
M em
Ng eng

Ng 就有字ah,n̂g

Pat khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê 白話字字母歌.

Kap 白話字基礎教材 lāi-bīn sio-siâng.

5 Likes

Guá chìnchêng mā ū siūⁿ-tio̍q chid ê būntê. TâiLôbûn ê jībú ài ū katī ê miâjī.

Khuàⁿ-tio̍q Huâgí-jîn kā 國動 kab Gura ê kiòsiaⁿ lóng siá-chò "A", si̍dchāi tòngbētiâu.

5 Likes

em en 老輩攏ē-hiáu講,無必要加添-u

1 Likes

Ū u tō khòai khu-pia̍t.

1 Likes

Góa kám-kak Ng mā sī ài ū bó-im chiah hó. Thiaⁿ--khí-lâi ē khah sūn--sió-khóa.

ngá 雅 ? ngôo 吳?

Thâu-chêng lóng iōng "e" chò ūn-bó, só͘-í iōng "ngē"(硬) hó ah.

"a" sī bó-im, tō tha̍k-chò a, bô tha̍k a-e.
Só͘-pái, "ng" sī bó-im, tō tha̍k chò ng.

1 Likes

Ng kāng-sî sī bó-im iā sī chú-im, "m" mā nn̄g-chióng lóng sī.

A'iong ê pán-pún

3 Likes

ng, m lóng m̄ sī bó im. Bó im sī ùi chiaⁿ tiong ng sàng khì, sūn koh bô cha̍h tiâu (continuous & frictionless). ng hâm m lóng ke kiám ū cha̍h (ng cha̍h chhùi chi̍h, m cha̍h chhùi tûn), só͘ í sǹg chú im. Eng Gí ê "nasal sonorant" hoān sè thang kóng "liân sòa phīⁿ im".

3 Likes