Tâi-gí Tarot

Góa siūⁿ-beh ēng Tâi-gí o̍h thahlo͘ m̄ chai tó-ūi ē-sái chhōe tio̍h chit khóaⁿ chu-goân?
Góa Eng-gí bô hó, m̄-koh bô siūⁿ-beh ēng tionggí o̍h...
Chiong-lâi ū ki-hōe mā siūⁿ-beh ēng Tâi-gí thui-kóng góa ê thahlo͘ ho̍k-bū.
Ēng Tâi-gí khah sio̍k án-ne.
Bo̍k-chêng ū bé chi̍t pún Tiong-bûn chheh(N̂g chhun hôa hoan-e̍k ê ) kah Eng-bûn ê khah-phìⁿ.(Hù Eng-bûn ê soat-bêng su)
Ū siūⁿ-kóng ùi Eng-bûn chhâ Tâi-gí sû-tián,m̄-koh chin o̍h chhōe....

2 Likes