Tâi-gí Youtuber thui-chiàn

Hi-bōng ū khah-chē chit-khóan ê Youtuber. m̄-sī kan-nā chhiò ka-kī Tâi-gí bô- hó niâ.

1 Likes

Chit-ê gín-á chin khó-chhú. Ài kā chi-chhî. Góa í-keng hun-hióng khì Line kah FB.

1 Likes

góa sī hi-bōng āu-pái ū kó khah-chē kóng Tâi-gí ê Youtuber, m̄-sī kan-nā kà Tâi-gí ia̍h-sī khòaⁿ chhiò-khoe niâ. chhiūⁿ chū-jiân ê -tiám ka-pi má bē歹.

2 Likes

新助伯仔个听棺、朗治公園仔、網路觀看額袂凍反應伊个听衆額、下晡時仔三點到五點、汝那去公園仔迺迺 lau lau 塊、chhiāⁿ chhiāⁿ 會去看着人夯 la-jí-o͘h 塊放伊个節目。

2 Likes

郭玟成是阮前鎭前个立委、我去阮靴小學仔瑞豐國小塊運動个順、chhiāⁿ chhiāⁿ 塊抵着伊、伊以經會認塊我啊。我八塊共問、伊講伊白話字會曉寫。

2 Likes

阿扁仔治只个節目有去講 tio̍h 伊細漢做 gín-á 時、按盞塊過年、成趣味、介心適。

3 Likes