Tâi Lô ê "..." (リーダー, ELLIPSIS) tio̍h ài ēng kúi tiám? Thâu-chêng, āu-piah kám tio̍h làng phāng?

Tāi-seng, m̄ chai Tâi-bûn chāi-lâi án-chóaⁿ siá? Bo̍k-chêng, che beh chai-iáⁿ kán-ná chin khùn-lân. Góa the̍h Tâi-gí-bûn Sò͘-ūi Tián-chông Chu-liāu-khò͘ lâi chhiau-chhōe, nā só 1990 nî chìn-chêng ê chu-liāu:

La̍k tiám ê "......" ū 61 phiⁿ bûn sú-iōng. Kî-tiong, thâu-chêng, āu-piah làng phāng ê " ...... " ū 21 phiⁿ sú-iōng.

Saⁿ tiám ê "..." ū 24 phiⁿ bûn sú-iōng. Kî-tiong, thâu-chêng, āu-piah làng phāng ê " ... " ū 15 phiⁿ sú-iōng.

Nn̄g tiám ê ".." ū 4 phiⁿ sú-iōng.

Sì tiám--ê ū 9 phiⁿ.

Gō͘ tiám--ê ū 7 phiⁿ.

Chhit tiám--ê ū 20 phiⁿ.

Peh tiám--ê, 6 phiⁿ.

Káu tiám--ê, 7 phiⁿ.

Siōng chió cha̍p tiám--ê, lóng-chóng 15 phiⁿ.

Chiàu án-ne khòaⁿ, Eng-gí 4 tiám ê "....," Tâi-bûn bô siông-iōng. Tâi-gí ēng 6 tiám ê "......," 3 tiám ê "...," kap 7 tiám ê "......." khah chē.

Eng-gí 4 tiám ê "...." sī 3 tiám ê "..." tàu chat-tiám (.), tio̍h ēng tòa chat-bóe (SENTENCE-FINALLY). M̄ chai Tâi-gí 7 tiám ê "......." kám sī kāng chit khoán khài-liām?

Góa teh siūⁿ, nā chat-bóe ēng 6 tiám ê "......," pa̍t ūi ēng 3 tiám ê "...," án-ne kám hó-sè?

Chat-bóe ê ELLIPSIS āu-bóe chū-jiân tio̍h làng phāng, nā sī sòa ·lo̍h ·lâi koh ū pa̍t chat. Thâu-chêng kài sêng mài làng khah hó?

Nā chat tiong-ng ê ELLIPSIS, thâu-chêng, āu-bóe ū làng phāng, bô làng phāng kán-ná lóng ū lí. @Kongthui chú-tiuⁿ mài làng phāng, m̄ chai sī ūi-tio̍h sím-mih lí-lō͘?

4 Likes

Làng phāng koh iūⁿ góa ioh sī kā ellipsis chún chò bô kāng mi̍h só͘ tì.

1.kù tāu tiám: Thâu chêng bô làng phāng.
Lē: Lâi á, phōng kó, keng chio… lóng hó chia̍h.

2.tāi thè jī/sû/kù: Thâu chêng ū làng phāng.
Lē: Lâi á, phōng kó, keng chio … lóng hó chia̍h.

1 Likes

Á nā beh ēng ELLIPSIS piáu-sī tùn-teⁿ ê sî?

1 Likes

Tāi thè khang phāng?
Lē: Góa…tùi put chū…lí.

Tī Eng bûn mā sī bô tēng lūn.

1 Likes

Siá án-ne kài sêng bē bái. Chit chūn lán chai, nā Eng-gí, mā ū cho͘-chit chú-tiuⁿ án-ne an-pâi.

Thó-lūn kàu chia, góa ê koan-chhat kap su-lō͘:

Chat-tiám (.), tō͘-tiám (,), mn̄g-tiám, hāiⁿ-tiám (!), kù-tiám (;), siang-tiám (:), ta̍k ê lóng bē sái hām āu-bóe ê jī sio-liâm.

Chóng--sī siang liân-u̍ih ("--") ū kap āu-bóe ê jī sio-liâm.

Á bo̍k-chêng phian-chi̍p bûn-jī ê nńg-thé (pau-hâm chit ê pêng-tâi ê bûn-jī nôa), téng-koân hit kōaⁿ "Góa…tùi…lí," nā sú-iōng "…" (U+2026), beh thiah chōa ê sî bô būn-tê; nā sú-iōng 3 ê tiám ("..."), nńg-thé ē kā i chún chò bē thiah--tit. Che bô lí-sióng. Tong-jiân, che m̄ sī chin iàu-kín ê būn-tê.

Góa teh siūⁿ, teh phah jī ê sî, "..." thâu-chêng, āu-bóe làng phāng kán-ná khah hó? Lō͘-bóe teh pâi-pán ê sî chiah khòaⁿ hia ê phāng kám beh iōng khah e̍h, á-sī the̍h--khí--lâi? Iā tiō sī kóng, hoān-sè che sī pâi-pán ê gī-tê?

1 Likes

Cha-àm kap pêng-iú khai-kang, ū lâng kóng 6 tiám ê "......" m̄ chai kám ū Tiong-kok in-sò͘?

Nā kan-ta 1900 chì 1945 nî ê chu-liāu:

Nn̄g tiám ê ".." ū 2 phiⁿ bûn sú-iōng.

Saⁿ tiám ê "..." ū 15 phiⁿ sú-iōng. Kî-tiong, thâu-chêng làng phāng ê " ..." ū 6 phiⁿ. Āu-piah làng phāng ê "... " ū 11 phiⁿ. Thâu-chêng āu-piah làng phāng ê " ... " ū 5 phiⁿ.

Sì tiám--ê ū 7 phiⁿ.

Gō͘ tiám--ê ū 5 phiⁿ.

La̍k tiám ê "......" ū 18 phiⁿ. Kî-tiong, thâu-chêng làng phāng ê " ......" ū 2 phiⁿ. Āu-piah làng phāng ê "...... " ū 4 phiⁿ. Thâu-chêng āu-piah làng phāng ê " ...... " ū 1 phiⁿ.

Chhit tiám--ê ū 6 phiⁿ.

Peh tiám--ê, 4 phiⁿ.

Káu tiám--ê, 2 phiⁿ.

Siōng chió 10 tiám--ê, lóng-chóng 4 phiⁿ.

1 Likes

Chham-khó.