Tâi-oân chhùi-chhiⁿ 台灣翠青

Tâi-oân chhùi-chhiⁿ, chit tè ū pe̍h-ōe-jī koa-sû. Tiúⁿ-ló kàu-hōe Tēⁿ Jî-gio̍k bo̍k-su chok sû, Siau Thài-jiân kok-pó chok khek.

Pe̍h-ōe-jī koa-sû ū chi̍t kù hām chhiùⁿ ê bô kâng, pe̍h-ōe-jī koa-sû siá "to̍k-li̍p taⁿ teh chhut-thâu-thiⁿ", chhiùⁿ sī chhiùⁿ "to̍k-li̍p kim chāi chhut-thâu-thiⁿ", pe̍h-ōe-jī koa-sû chit kù siá liáu khah pe̍h-ōe, góa leh chhiùⁿ, hoān-sè ē chiàu pe̍h-ōe-jī koa-sû lâi chhiùⁿ.

Koh ū chi̍t kù, pe̍h-ōe-jī koa-sû siá "Chá-chêng hō͘ gōa-pang thóng-tī", chhiùⁿ sī chhiùⁿ "Chá-chêng siū gōa-pang thóng-tī", góa ā sī kám-kak pe̍h-ōe-jī koa-sû chit kù siá liáu khah pe̍h-ōe, góa leh chhiùⁿ, hoān-sè ē chiàu pe̍h-ōe-jī koa-sû lâi chhiùⁿ.

9 Likes

Kám-siā hun-hióng! Che góa ū te̍k-pia̍t gián-kiú kòe... Lí kóng--ê hit nn̄g-ê pe̍h-ōe-jī kah lo̍k-im bô-kāng-khoán ê só͘-chai tong-jiân sī ha̍p-chhiùⁿ-thoân chhiùⁿ m̄-tio̍h khì. Ùi 1995 nî kàu chit-má, ha̍p-chhiùⁿ-thoân khe̍h ê phó͘ lóng kan-na siá Hàn-jī, chhiùⁿ ê sî-chūn tiāⁿ-tiāⁿ chhiùⁿ m̄-tio̍h.

Góa chhōe chiok-kú khah chhōe tio̍h chit-ê chhiùⁿ liáu chèng-khak ê lo̍k-im (in-ūi 鄭兒玉 tī hiān-tiûⁿ--mah... chhiùⁿ m̄-tio̍h tō chhám--ah):

Lí kóng ê nn̄g-tiám í-gōa, kî-si̍t koh ū chi̍t-ūi: "Kiàn-kok taⁿ..." kah "To̍k-li̍p taⁿ..." ê chha-pia̍t. "To̍k-li̍p" sī kha kū--ê koa-sû, "Kiàn-kok" sī 鄭兒玉 kái--ê, khah chèng-khak.

Siau Thài-jiân chiok-chē Tâi-gí koa lóng ū kāng-khoán chit-chióng būn-tê (chhiūⁿ téng-koân chit-ê lo̍k-im tō kā "M̄-thang hiâm Tâi-oân" chhiùⁿ m̄-tio̍h :sweat_smile:). Ū sî-kan góa siūⁿ-beh lâi ka i chéng-lí--chi̍t-ē...

3 Likes

Pó-kùi ê chu-liāu kap hun-sek. Kám-siā.

1 Likes

M̄ bat pe̍h-ōe-jī ·ê tio̍h sī pāi tī chia.