Tâi-oân kiàn-kok VS CNBK-Tâi-pak chú-gī-chiá(台灣建國 VS Chi-ná民國台北主義者)

Tâi-oân kiàn-kok VS CNBK-Tâi-pak chú-gī-chiá
台灣建國 VS Chi-ná民國台北主義者
Tâi-pak chú-gī-chiá bô kah-ì Tâi-gí-lâng ê chèng-tī jîn-bu̍t sī chin sù-siông ê,
台北主義者無佮意台語人ê政治人物,sī真四常ê,
Ùi ke-lang kàu biâu-le̍k ki-pún lóng-sī Chi-ná bîn-kok,tiōng-pak-khin-lâm ê siū-ek-chiá.
為雞籠到苗栗,基本攏sīChi-ná民國,重北輕南ê受益者.
Tī a-píⁿ-á chò chóng-thóng chìn-chêng,Tâi-oân ê chu-goân lóng chi̍p-tiong tī Tâi-pak ho̍k-bū 49 kā-kam-á,
佇阿扁仔做總統進前,台灣ê資源攏集中佇台北服務49咬柑仔,
Tiong-lâm-pō͘ tī Chi-ná bîn-kok sim-lāi it-ti̍t lóng-sī si̍t-bîn pak-tē,suh-hiat +chhù-téng kong-bîn,
中南部佇Chi-ná民國心內一直攏sī殖民腹地,吸血資源+次等公民,
Ta̍k-ke kâng-khoán la̍p-sòe,tān-sī kiàn-siat lóng chi̍p-tiong tī pak-pō͘,
逐家仝款納稅,但sī建設攏集中北部,
Tī Tân kiok lú-sū kiò tiong-iû lâm-sóa chìn-chêng,u-jiám lâu-tì Ko-hiông,sòe-kim Tâi-pak-chhī thê khì,
佇陳菊女士叫中油公司南徙進前,污染留置高雄,稅金予台北市提去,
Chit-chióng chîⁿ Tâi-pak-lâng thê-khì,u-jiám lâu-tì tiong-lâm-pō͘ ê lē,siuⁿ-chē kóng-bōe-liáu,
這種錢台北人提去,污染留置中南部ê例,傷濟講袂了
Tiōng-pak-khin-lâm ê chèng-chhek,ap-pek lán ká-ná ē-sái lî-hiong-pòe-chéⁿ khì Tâi-pak chò lô͘-lē,
重北輕南ê政策,壓迫咱敢若會使離鄉背井去台北做奴隸,
khò pak-pō͘-lâng chia̍h-chhēng,thàn-tio̍h ê chîⁿ tōa-pō͘-hūn iū-koh pìⁿ-chò in-ê pâng cho͘-kim siu-ji̍p,
靠北部人食穿,趁著ê錢大部份又閣變做因ê房租金收入,
Chi̍t-chiah gû hō͘-lâng pak nn̄g chàn phôe,
一隻牛予人剝二層皮,
In tùi kóng Tâi-gí tiong-lâm-pō͘ chhut-sin ê Tâi-gí-lâng,lóng bōe chiap-siū,koan-kiān tī chu-goân hun-phòe ě su-sim
因對講台語中南部出身ê台語人攏袂接受,關鍵佇資源分配ê私心
EX. Tân kiok,a-píⁿ, Lōa Chheng-tek,
EX.陳菊,阿扁,賴清德,
In ē-sái chhōe chi̍t-pah ê ké lí-iû hoán-tùi Tâi-gí-lâng chò chóng-thóng,
因會使揣一百ê假理由反對台語人做總統,
Mā bô châi-tiāu iám-sek in hoán-tùi lâm-pak pêⁿ-hêng ê su-sim,
嘛無才調掩飾因反對南北平衡ê私心,
Lán mā m̄-sī gōng-á.
咱嘛毋sī戇仔.

4 Likes