《Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong 台北毋是我 ê 故鄉》-2021

《Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong 台北毋是我 ê 故鄉》

Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong

Chia bô sòe-hàn sî-chūn

Pêng-iú chò-hóe khiâ-thih-bé sì-kè chhit-thô

Khòng-iô pàng-phàu-á ê kì-tî

台北毋是我 ê 故鄉
遮無細漢時陣
朋友做伙騎鐵馬四界𨑨迌
炕窯放炮仔 ê 記持

Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong

Chia bô chá-khí-sî-á

A-má ê tāu-iû-chhá-pūiⁿ kap tāu-lú ùn-chiùⁿ

Chhù-lāi kong-má-thiaⁿ ê hiuⁿ-hu khì-bī

台北毋是我 ê 故鄉
遮無早起時仔
阿媽 ê 豆油炒飯 佮 豆乳搵醬
厝內公媽廳 ê 香烌氣味

Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong

Chia bô pak-tó͘-iau sî-chūn

Keh-piah mī-tàⁿ-á ló͘-bah-pn̄g kap pián-si̍t-mī

25 kho͘ hō góa chia̍h-thàng-hái ê a-î

台北毋是我 ê 故鄉
遮無腹肚枵時陣
隔壁麵擔仔滷肉飯扁食麵
25箍予我食迵海 ê 阿姨

Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong

Chia bô góa thâu-pái

Ka-kī o̍h khiâ Thih-bé gōng-táⁿ a gōng-táⁿ

Poa̍h-tó siak kah hoeh-sai-sai

Soah oân-choân bô háu-chhut-siaⁿ

Ê hit ê biō-tiâⁿ

台北毋是我 ê 故鄉
遮無我頭擺
家己學騎鐵馬戇膽-戇膽
跋倒摔甲血西西
煞完全無吼出聲
Ê 彼个廟埕

Tâi-pak m̄ sī góa ê kò͘-hiong

Chia sī a-pah a-bú phah-piàⁿ ê siâⁿ-chhī

Mā sī in bô-hoat-tō͘ lī-khui ê 1-sì-lâng kiù-tîⁿ

In ǹg-bāng ê jîn-seng lóng tī chia

台北毋是我 ê 故鄉
遮是阿爸阿母拍拚 ê 城市
嘛是 in 無法度離開 ê 1 世人糾纏
In 向望 ê 人生攏 tī 遮

Chit-má ê téng-thâu siú-tiúⁿ

Lí m̄ sī kó͘-chá hông-tè to̍k-chhâi-chiá

Soàn-kè o͘-se ké-chò ku-á-kiáⁿ

Hoan-thâu jīn-chhò siu-bóe iáu-ē-hù

Mài o͘-pe̍h bú, kā lâng tòng-chòe lí

Tàu-cheng su-iâⁿ ê kî-jí chhìn-chhái sái-lōng.

這馬 ê 頂懸首長
你毋是古早皇帝獨裁者
算計烏西假做龜仔囝
翻頭認錯收尾猶會赴
莫烏白舞, 共人當做你
鬥爭輸贏 ê 棋子凊彩使弄.