Tâibûn ê pitkì būntê sukhó

Góa chòekīn chò ê pitkì.

Góa leh siūⁿ, tio̍h, góa ê pitkì bô hiah hó tha̍k, bôhoat chi̍t khòaⁿ tio̍h chhōetio̍h góa beh khòaⁿ--ê, ah Tâibûn siá pitkì íkeng 4 nî ū--ah.

Sī Tâibûn ê pitkì ài siá kah Hànjī ia̍hsī Tiongbûn--ê bôkâng, sī góa siuⁿ séng khongkan--ah, Ia̍hsī kóng sī iáu bô koànsit--niâ? Tio̍h, ta̍kkang Tiongbûn, Hànjī ia̍hsī ē khòaⁿ tio̍h chiok chē.

Ū lūnbûn siá Tâibûn ê susiá siuⁿ kò͘ tēng, ē bô hó tô͘ siōnghòa, i sī kóng bûnjī ho̍kcha̍p hójīn ia̍hsī hûhō, phengsiá ê bôkâng ē khah hó tha̍k chò tô͘ , beh tha̍k kín tio̍h ài tha̍k chò tô͘ .

Ta̍kê ê Tâibûn pitkì seⁿ siáⁿ khoán?

2 Likes