Tâigí ê hoat’im chhùbī

chrome_2021-05-03_20-31-21

Góa chitchūn siūⁿ tio̍h--ê.

"Sin--ê ē lâi, kū--ê ē khì, góa sī ku--ê"
"Káuhiā mā sī miā - Ant life matter"
"Chi̍ptiám ē ū chi̍ttiám - 集點會有一點"

4 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.