tan-jī ah-sī seⁿ-jī

tī chhōe jī-tián sî, hoat-hiān bô "seⁿ-jī" chit-ê sû, kan-na chhē ū "tan-jī". tān-sī ē-kì-tit sè-hàn ē kóng "seⁿ-jī". kám ū-iáⁿ bô lâng "seⁿ-jī"? :thinking:

3 Likes

咱細漢ê時陣,共毋捌/無熟似ê英語詞叫做生字,毋過chit-má較捷講單字。

Chit-má毋管是熟似無熟似ê,一个英文字就是一个單字。華語凡勢嘛仝款。

2 Likes

Tangí 單語 Tansû 單詞
字詞愛分

Lóng m̄-sī.

Si̍t-chāi chit cha̍p-sò͘-nî lâi, Tâi-oân-ōe chin tōa piàn-chhian. Hêng-sek ê piàn-oāⁿ khioh sī khah sió-kóa, nā sī lōe-iông ê piàn-oāⁿ, tan-gú ê chēng-ka sī chin tōa.

1 Likes