Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle)

https://tau.taigi.info/

臆 5 ê字母抑是聲調。青色是臆著擱佇正確的所在。黃色臆著毋擱ài suá位。

我上好 ê 一擺是臆第4遍才著

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 9 4/6

:yellow_square::yellow_square::green_square::white_large_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

4 Likes

I just got a 3-tries win

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 10 3/6

:green_square::white_large_square::yellow_square::yellow_square::white_large_square:
:green_square::white_large_square::yellow_square::yellow_square::green_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

今仔日ê我臆兩擺就著。我有看一支youtube影片講英語wordle上好ê開局是 crane。我用kāng款ê路數去想台語上好開局ài臆啥。結果buē-bái

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 11 2/6

:white_large_square::green_square::white_large_square::yellow_square::green_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

一直臆毋著聲調……

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 12 5/6

:white_large_square::green_square::white_large_square::white_large_square::yellow_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 13 3/6

:white_large_square::white_large_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 14 2/6

:white_large_square::green_square::white_large_square::white_large_square::yellow_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 15 5/6

:white_large_square::white_large_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::green_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 16 4/6

:white_large_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square::yellow_square:
:white_large_square::green_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 17 3/6

:white_large_square::green_square::green_square::white_large_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::yellow_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 19 5/6

:white_large_square::yellow_square::white_large_square::white_large_square::yellow_square:
:yellow_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square::white_large_square:
:green_square::yellow_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square:
:green_square::white_large_square::yellow_square::white_large_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square:

毋捌這ê字...

Tàu Tâi-gí (Taigi Wordle) 20 5/6

:white_large_square::white_large_square::yellow_square::yellow_square::yellow_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:white_large_square::green_square::green_square::green_square::white_large_square:
:green_square::green_square::green_square::green_square::green_square: