tàu-tīn來鬥句、寫春聯~

Tak-ke hó! Bé kuè sin-nî ah,lâi hun-tiunn tsi̍t tsoo guá ka-kī tàu ê 春聯。
Ki-pún-siōng tsiàu 鬥句 ê 規矩 khì kiânn,
m̄-koh Tâi-gí-bûn guá iû-guân leh ha̍k-si̍p 中,
ū sann ê sóo-tsāi aì tshiánn tak-ke tàu gián-kiù khùann-māi :

愛 食 菜 頭 何 驚 苦
Aì tsia̍h tshài-thâu hô kiann khóo
堅 持 長 年 會 回 甘
kian tshî tn̂g-nî ē huê kam

副 動 形 名 副 動 名 (詞性)
詞 詞 容 詞 詞 詞 詞

平仄規矩:
:point_right:第二、四、六字頂後句愛一平一仄
:point_right:仝一句第二、六字 ê 平仄相仝
:point_right:逐句 ê 尾三字袂使仝平抑仝仄
:small_red_triangle:「菜頭thâu」無對「長年nî」,毋過兩 ê 詞攏是過年愛食ê菜,嘛有siang-kuan ê 意思,我想無閣khah合 ê ,若有請各位先進指教~
:small_red_triangle:「驚kiann」無對「回huê」,這 ê 我按算愛換去「驚」,毋知換做「uì苦」唸起來敢有順?若有別 ê 好字請指教,我家己除了「驚苦」以外無聽過別項

:small_red_triangle:第三 ê 毋是問題,是愛請逐家鬥想妙句做橫聯,佮這隻龍畫目睭 :pray::pray:

最後閣貼一組予逐家臆好sńg ê 春聯
是幾年前寫予愛看霹靂布袋戲 ê 朋友 ê
若是你嘛愛看,會使臆看覓橫聯是指啥物人
:o: 平仄 :o: 詞性 :o: 人物

tû suè tsi sat gia̍p
除 歲 之 殺 業
sià sin î bû kan
捨 身 於 無 間

歡迎逐家來臆~~
提示:伊是出世超過十年 ê 經典人物

:gift: 佇揣過年放送 ê 台語歌?入去遮 :point_down:

8 Likes

Gún-tau bat tah kòe che.

     Bí-kim siōng sı̍t-chāi
Kóng-               Liông-
hā                 tiân
bān-                chhian-
keng                bó͘
gō͘-                saⁿ-
chhioh               tǹg
chhn̂g               pn̄g
3 Likes

我看無neh :joy: 請先進開示~

良田O無三頓飯
OOOO五尺床
橫:美金上實在

Góa ka-kī ioh--ê.:thinking::thinking::thinking:

良田千畝三頓飯
栱下萬間五尺床

1 Likes

tíng-pái siá tī 立咀漢字 ê tàu-kù

灣台个界世

南島Lâm-tó 立帆li̍p-phâng hâng 世界sè-kài

熱蘭Jia̍t-lân 開國khai-kok tsiap 全球tsuân-kiû

4 Likes

tshân-tē kah si̍t-tsāi

廣廈kóng-hā

5 Likes

Hit-chūn pâng-tē-sán pang-poâⁿ. Bí-kim siōng sit-chāi.

1 Likes

Tsit-má QE siōng-kú, bí-kim lú-lâi-lú bô kè-ta̍t loh

1 Likes

廣厦萬間五尺床
良田千畝三頓飯

3 Likes

tshn̂g 是平聲,袂當做上聯。pn̄g 是仄聲,袂當做下聯。兩句顛倒較tio̍h

1 Likes

Mn̂g-tùi ài chiàⁿ-pêng seng tha̍k.

1 Likes

你寫ê無毋著。我是講

Chhōe tio̍h siòng-phìⁿ.

4 Likes

Tak-ke lōng tsiânn tsuan-giap :pray::pray::pray:
Kám ū sian-tsìn ē-sài kah guá ê 春聯 tàu khuànn-māi :pleading_face:

Chin khùn-lân! :sweat_smile:

1 Likes

「福長年」:長年菜 mā sī 福菜,所以我用來對好彩頭三字。

「有榮來濟」:希望好運卡濟攏來,是取「有閒來坐」的音,本來也想欲用「牛」代替「有」啦。

(平仄無顧)

image

2 Likes

tû suè tsi sat gia̍p
除 歲 之 殺 業
sià sin î bû kan
捨 身 於 無 間

-------> Hu̍t-kiàm hun-soat !佛劍分說

2 Likes

你改ê句誠順!khah 好唸嘛khah 有範~~~
平仄ê問題就是頂聯尾三字「日日旺」毋通攏仄聲,改做「時時旺」感覺án-nuá ?:relaxed:

2 Likes

Bingo!!!!!! 角色遐爾濟嘛予你臆著,足 gaû neh :heart: