Tē-chhí, Kâu-san-á, THBK ê Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘

Phòaⁿ-toān sū-hui, si̍t-hiān chèng-gī ê tiûⁿ-só͘, lán kā hō-chò "hoat-têng". Ah nā-sī chi̍t-ê ki-kò͘, gōa-māu khòaⁿ--khí-lâi sêng hoat-têng, soah m̄-sī jîn-lūi teh chú-lí, siōng tōa-sian--ê sī "Tē-chhí" kap "Kâu-san-á", án-ne lán chiū kóng he sī "Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘".

Tē-chhí kap Kâu-san-á tó-ūi lâi--ê?Góa seng siāu-kài nn̄g-ê te̍k-pia̍t ê sû ta̍k-ke chiū chai.

  1. Tē-chhí hoat-têng(Kangaroo court):

Tī Tē-chhí hoat-têng ê koaⁿ-si, sī koán-thāi i chèng-tong thêng-sū sī án-chóaⁿ, kòe-thêng bô iàu-kín, hoâiⁿ-ti̍t phòaⁿ-koat ê kiat-kó sī bē-chêng phòaⁿ chiū koat hó-sè ah, ta̍t-sêng sím-phòaⁿ sū-sian koat-tēng ê kiat-lūn to̍h sī sím-phòaⁿ ê bo̍k-tek. Tē-chhí hoat-têng sī chèng-hú ēng lâi chhú-tī īⁿ-gī jîn-su ê ke-si-thâu.

Chit-ê sû tī Eng-gí sè-kài chia̍p teh ēng, téng-koân sī i ēng teh sin-bûn phiau-tê. Tī bô chū-iû ê kok-ka/tē-khu, Tē-chhí hoat-têng iáu chin sî-kiâⁿ.

  1. Kâu-san-á koaⁿ-si(The Monkey Trial):

1925 nî 3 goe̍h 23 hō Bí-kok ê Tennessee Chiu-gī-hōe in-ūi chong-kàu thoân-thé ê iû-sòe, chiū thong-kòe kìm-chí tī kong-li̍p tiong-ha̍k kà jîn-lūi ê ián-hòa ê hoat-lu̍t. Bô-gōa-kú chi̍t-ê kong-bîn thoân-thé chiū "teng-tiàu" chi̍t-ê kek-kut ê tiong-ha̍k lāu-su lâi "thâu-mn̂g chhì hóe" khòaⁿ-māi, thiâu-tî chhiok-hoān chit-tiâu sin hoat-lu̍t, khòaⁿ hoat-têng beh án-chóaⁿ pān. Chit-ê koaⁿ-si hō͘-lâng hō-chò "Kâu-san-á Koaⁿ-si".

Kâu-san-á Koaⁿ-si khan-siat "chin-lí/chin-siòng" ê būn-tê, nā-sī ián-hòa-lūn sī ū-iáⁿ, chiū bô eng-kai ū chit-ê koaⁿ-si. Kâu-san-á Kôaⁿ-si pek lâng kā koaⁿ-hú ngē sak ê hit thò thun--lo̍h-khì, lī ū-lí-ū-kù ê chin-siòng hn̄g-hn̄g,

17 sè-kí ê thian-bûn-ha̍k-ka Galileo tha̍k-tio̍h sò͘-ha̍k-ka Copernicus ê chi̍t-pún chheh, "Lūn Thian-thé ê Tńg-se̍h", koh chhin-sin ēng i ka-kī chè-chò ê chhian-lí-kiàⁿ koan-chhat thiⁿ-téng, hoat-hiān Copernicus tī i ê chheh lāi kóng--ê, tē-kiû kap kî-tha ê sûn-chheⁿ lóng sī se̍h ji̍t-thâu teh kiâⁿ ê sò͘-ha̍k hêng-bô͘ lī-piān kái-soeh i chhin ba̍k-chiu khòaⁿ-tio̍h ê thian-bûn hiān-siōng, jî-chhiáⁿ chit-ê hêng-bô͘ mā phēng Ptolemy--ê khah thoat-hòa koh bêng-láng.

Chū-án-ne Galileo kong-khai chi-chhî Copernicus ê "ji̍t-sim-soat", m̄-koh án-ne soah chhiong-hoān tio̍h Ló-má Thian-chú Kàu-hōe soan-káng--ê, tē-kiû sī ú-tiū ê tiong-sim ê sìn-gióng, 1633 nî Galileo hông sàng-khì Kàu-hōe ê Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘ chiap-siū sím-phòaⁿ, phòaⁿ-koat ê kiat-kó thó͘-siūⁿ mā chai, beh kā i tī-chōe.

Nā-sī ji̍t-sim-soat bô têng-tâⁿ, án-ne chhím-thâu-á chiū bô eng-kai sím-phòaⁿ Galileo, Kâu-sán-á tī chiah chhut-hiān ah;chit-ê sím-phòaⁿ mā m̄-sī beh hoat-hiān chin-siòng kap tui-kiû chèng-gī, sī beh tùi-hù kap Kàu-hōe chò tùi-thâu ê "īⁿ-toan", che to̍h sī i ê chèng-tī bo̍k-tek, tī chia lán khòaⁿ-tio̍h Tē-chhí ê iáⁿ-jiah ah.

Sòa--lo̍h-lâi chhōa ta̍k-ke lâi-khì THBK chit-ê m̄-chiâⁿ kok ê Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘ se̍h-se̍h--leh, khòaⁿ Kâu-san-á kap Tē-chhí án-chóaⁿ tī lāi-té cháu-thiàu.

Lán chit-má lâi kàu 2021 nî 10 goe̍h 20 hō hit kang, khui-têng kiâⁿ "chún-pī thêng-sū" ê chi̍t-khí koaⁿ-si ê hoat-têng hiān-tiûⁿ, chit-ê àn-kiāⁿ sī án-ne khai-sí ê:

Ū chi̍t-ê chò-kòe kàu-siū, āu-lâi tī tiān-sī-tâi chú-chhî chèng-lūn chiat-bo̍k ê Phêⁿ Bûn-Chèng sian-siⁿ, i tha̍k-tio̍h tī Bí-kok kà-chheh ê Lîm Hoân-Chhiûⁿ kàu-siū ê chit-pún 50 ia̍h ê tiâu-cha pò-kò...

《獨立調查報告:蔡英文博士論文與證書的真偽》

Tiong Sè-kí La-teng-bûn khah ko-sióng, Copernicus ê "Lūn Thian-thé ê Tńg-se̍h" goân-bûn sī La-teng-bûn, kāng-khoán tō-lí, Lîm kàu-siū ê to̍k-li̍p tiâu-cha pò-kò mā sī ēng tī Tâi-oân khah ko-sióng ê Tiong-bûn lâi siá, nā-sī ū lâng bē-giàn tha̍k, iáu ū Eng-bûn--ê thang kéng.

《Can One Earn a PhD from LSE without a Thesis?: The Bizarre Story of President Tsai》

Hwan's Report lāi-té so͘-chi̍p ê chèng-kù.

Tha̍k liáu i koh chhin-sin cháu chi̍t-chōa London ê IALS kap SHL Tô-su-koán giām-chèng lāi-té kám ū THBK Chhòa Lú-ông ê phok-sū lūn-bûn, tô-su-koán jîn-oân kā i kóng, chit pún in "NEVER RECEIVED", kap Lîm Hoân-Chhiûⁿ ê pò-kò kóng--ê tùi-tâng. Siu-chi̍p sǹg-bē-liáu ê chèng-kù, Phêⁿ Bûn-Chèng iân-lō͘ khe-khó kap hòng-sàng THBK ê chóng-tok sī 37 tang ha̍k-su̍t chà-ki-hoān ê sū-si̍t, chū-án-ne, Chhòa Lú-ông kā i kò "hông-hāi bêng-ū". Lán lâi khòaⁿ-māi THBK sī án-chóaⁿ thàng-kòe sî-khong, bē-su Tiong Sè-kí ê Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘ teh sím-phòaⁿ Galileo!

2021 nî 10 goe̍h 20 hō bē-chêng khui-têng, Phêⁿ--ê ê lu̍t-su í-keng siá 14 hūn sò͘-chn̄g kòe-khì, piáu-ta̍t in ê saⁿ ê sò͘-kiû,

1)chhiáⁿ kā thê-khì kong-sò͘ ê Tâi-pak Tē-kiám Sú chhàng--khí-lâi ê 14 hūn koàn-chong the̍h chhut-lâi, nā bô sī bô hoat-tō͘ chún-pī sò͘-siōng ê;

2)chhiáⁿ in tui-ka "ûi-hoán soán-pà-hoat" ê khí-sò͘. Bêng-bêng ū lâng kò, kiám-chhat-koaⁿ bô khí-sò͘ mā bô chhiam-kiat, án-ne ha̍p-kai-jiân sī iáu bē pān hó ê àn, hâⁿ leh lóng bô tín-tāng mā chin kî;

3)chhiáⁿ hoat-koaⁿ ún-chún hoat-têng ti̍t-pò, khong-tiong hòng-sàng m̄-nā ē-tàng pī-bián un-e̍k thòaⁿ-khui, koh ē-tàng nôa-cha̍h chó-iū su-hoat ê o͘-chhiú.

Hoat-koaⁿ Iâu Liām-Chû hóⁿ-koat hoat-têng ti̍t-pò ê sò͘-kiû, chhun--ê hit nn̄g hāng, beh chún ia̍h m̄, sī bô kóng kàu pòaⁿ kù.

Chit-chhut hì chhut-tiûⁿ ê kak-sek kì tī ē-té.

Hoat-koaⁿ/Tē-chhí:Iâu Liām-Chû

Kiám-chhat-koaⁿ/Kâu-san-á:Lâu Sêng-Bú

Pī-kó ê lu̍t-su 1:Hô͘-chhiu Tiuⁿ/Tiuⁿ Chēng

Pī-kò ê lu̍t-su 2:Lí Chìn-Hôa

Kó-sò͘-jîn ê lu̍t-su 3 ê

Hoat-kéng kúi-nā ê

Āu-piah pông-theng ê bîn-chiòng kúi-nā ê

*In-ūi lāi-té ū chē-chē hoat-lu̍t ê sû-lūi, chia-ê sû liân Tiong-bûn to bô tiāⁿ tha̍k-tio̍h hô-hòng sī Tâi-bûn, góa kā tùi-pe̍h hoan-e̍k chò Tâi-bûn, mā kā kài ko-sióng ê goân-bûn, Tiong-bûn, hù tī āu-piah.

【Tē It Bō͘】

Tē-chhí:Pī-kò sī án-chóaⁿ bô kàu?Chhiáⁿ kiám-chhat-koaⁿ piáu-sī ì-kiàn.(被告為什麼不到庭? 請檢察官表達意見。)

Kâu-san-á:Pī-kò ê sî-kan kàu-gia̍h, soah thiâu-tî bô lâi, kan-gāi hoat-têng thêng-sū put-chí siong-tiōng. Koh-chài-kóng pī-kò-jîn lâng tī Bí-kok sì-kè ku, nā-chún ū chhàng-bih ia̍h-sī cháu-lō͘ ê khó-lêng chiū thèng-hó thong-chi̍p. Hi-bāng ē-tàng seng-chhéng khu-thê ia̍h-sī thong-chi̍p Phêⁿ Bûn-Chèng.(被告有充分的時間,卻故意未到庭,嚴重影響法庭程序。更何況被告人在美國居所不定,只要(有)藏匿或逃亡之虞就可以通緝。希望聲請拘提或通緝彭文正。)

Hô͘-chhiu Tiuⁿ beh tha̍k Phêⁿ Bûn-Chèng sū-sian siá hó ê seng-bêng, in-ūi lāi-té mā ū kau-tài i lâng bô kàu-ūi ê goân-in, m̄-koh Tē-chhí sian-siⁿ ti̍t-ti̍t kā i cha̍h-ōe-thâu.

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su:Kiàm-chhat-koaⁿ ná-chhiūⁿ m̄-chai 《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》 chiū chún-pī thêng-sū chá-tio̍h siu-hoat tē 273 tiâu...(檢察官似乎不明白刑事訴訟法就準備程序早就修法273條...)

Tē-chhí:Chhiáⁿ chiū pī-kó án-chóaⁿ ē bô lâi soat-bêng, ah nā tùi kiám-chhat-koaⁿ kiông-chè chhú-hun ê ì-kiàn khah-thêng-á chiah kóng.(請就被告未到庭說明,至於檢察官強制處分意見等下再請你說明。)

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su:Che tong-jiân ū koan-hē, 《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》sī kóng, chiū-sǹg-kóng pī-kò keng-kòe ha̍p-hoat thoân-tiàu, bô chèng-tong lí-iû bô kàu, mā sī ē-tàng kiâⁿ chún-pī thêng-sū. Liân bô chèng-tong lí-iû ê pī-kò keng-kòe ha̍p-hoat thoân-tiàu bô kàu to ē-tàng chiàu-siông kiâⁿ chún-pī thêng-sū......(這當然有關,刑事訴訟法就算被告經合法傳喚沒有正當理由未到庭,仍然可以進行準備程序。連沒有正當理由的被告都還可以進行準備程序......)

Tē-chhí:Kóng pī-kò sī án-chóaⁿ bô lâi to̍h hó, góa chiah thang chhat-lí khu-thê ū-lí ia̍h bô-lí.(只要說明被告為何未到庭,我才能判斷是否有理由或無理由拘提。)

【Tē Jī Bō͘】

Tē-chhí:Piān-hō͘-jîn piáu-sī, lâng ū kàu-ūi iû-goân ē-tàng kiâⁿ chún-pī thêng-sū, chū-án-ne bô khu-thê ê pit-iàu, kiàm-chhat-koaⁿ kám ū ì-kiàn?(辯護人表示,有人到庭仍可以進行準備程序,故無拘提的必要,檢察官有何意見?)

Kâu-san-á:Chit-ê àn ū te̍k-sû-sèng, pī-kò Phêⁿ Bûn-Chèng sim-koaⁿ lāi kám ū-iáⁿ chhûn pháiⁿ-ì, khioh-hūn pò-oan, che m̄-sī lu̍t-su ē-tàng kái-bêng ê. Koh kám ū ti̍t-ti̍t póe-tio̍h chîⁿ, thàn-tio̍h bāng-lō͘ ê lâu-pái, chit nn̄g hāng kan-taⁿ i ka-kī ē-tàng póe-hōe, bô lâng thang thè i kóng, jî-chhiáⁿ che sī hoān-chōe chú-koan-tek ê sèng-chit, só͘-ì gún jīn-ûi pún àn iû-goân tio̍h pī-kò chhin-sin chhut-têng kā i sim-pak-lāi chin-ì kap chú-koan ê siūⁿ-hoat kóng hō͘ bêng. Ah nā pī-kò kóng--ê, ū lâng teh kā i tòe kā i khióng-hat, che choân-choân lóng sī bô-iáⁿ-bô-chiah ê piān-pok, bô-chèng-bô-kù, chhàng tī Bí-kok, thong-chi̍p to ē-ēng--tit ah.(此案具有特殊性,被告彭文正先生心中是否有實質惡意,挾怨報復,並不是律師能夠陳述的。另外是否有持續獲利、取得流量,這兩項只有他自己能夠說明,沒有誰能夠替他代為說明,而且這是主觀犯意的主觀性,所以我們認為本案仍然需要被告親自出庭說明內心真意和主觀想法。至於被告說被跟監恐嚇全部都是幽靈抗辯,沒有具體證據,藏匿美國,通緝都可以了。)

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:Hoan-gêng kiàm-hong thong-chi̍p pī-kò, éng-kòe Sun Tiong-San mā sī hō͘ Boán Chheng thong-chi̍p tī hái-gōa. Kiàm-chhat-koaⁿ kóng siáⁿ-mi̍h kám ū-iáⁿ sim-lāi chhûn pháiⁿ-ì m̄-sī lu̍t-su ē-tang kóng ê, bē-ēng-tit thè pī-kò kái-bêng, lô-hoân khí-sò͘ kiám-chhat-koaⁿ kóng--ê liū--chi̍t-ē, khí-sò͘ kiám-chhat-koaⁿ kóng pī-kò sim-lāi khí oàn-chheh, ūi-tio̍h thàn-chia̍h, beh pò niáu-chhí-á oan, án-ne chioh-mn̄g kiám--ê, i iū-koh sī chóaⁿ-iūⁿ chai-iáⁿ ê neh?(歡迎檢方通緝被告,當年孫中山也是被滿清通緝在外。檢察官說什麼實質惡意不是律師可以講的,不能幫被告說明,麻煩看一下起訴的檢察官是怎麼說的,起訴檢察官說被告心生怨懟、謀求生路、為一己之私怨,那請問檢察官他又是怎麼知道的呢? )

Hiān-tiûⁿ pông-theng ê kûn-chiòng bē-kìm-tit chhiò--chhut-lâi. Chit-sî Tē-chhí sian-siⁿ chiū hoan-hù hoat-kéng kā hia-ê sau-chhiò ê lâng ê miâ-jī kì-lio̍k khí-lâi. Āu-lâi Phêⁿ--ê ê lu̍t-su oa̍t-koàn hoat-kiàn, chia-ê miâ-jī kèng-jiân siá-ji̍p pit-lio̍k, án-ne hō͘ THBKCEB Hoān-chōe Chi̍p-thoân khòaⁿ hiān-hiān, kám sī teh tiàm iû chò kì-hō?

Chhiò, sī chi̍t-chióng chū-jiân seng-lí hoán-èng, bē kham-tit jún--tit, khòaⁿ--khí-lâi, THBK ê hoat-koaⁿ m̄-nā sī teh hoat-têng lāi chò hông-tè, sī beh chò [Siōng-tè] lah!

Tē-chhí:Pī-kò thê-chhut ê chn̄g-chóa, ē-té--ê pēng bô chhin-sin chhiam-miâ ia̍h-sī khàm-ìn, án-ne ná-ē chai kám sī tong-sū-jîn ka-kī thê-chhut ia̍h-sī chhéng-kiû ê sū-hāng?Goân-pún sī beh ài pī-kò lâi kàu hoat-têng thang-hó khak-jīn, m̄-koh pī-kò bô lâi, chhiáⁿ piān-hō͘-jîn chhut-têng liáu koh lâi khak-jīn.(被告所提出的書狀,下列並沒有親自簽名或用印,這樣怎麼知道是不是當事人親自提出或者是請求聲明之事項? 原本要被告親自到庭確認,但被告因為未到庭,請辯護人出庭後再確認。)

Sòa--lo̍h-lâi Tē-chhí sian-siⁿ koh kā lu̍t-su chhiàng-siaⁿ:Lín tui-cha Chhòa Eng-Bûn ê lūn-bûn kám m̄-sī àn keh-sek ê būn-tê (teh khia-khang), ná-ē keh-sek hut-jiân chiū bô iàu-kín ah?Hi-bāng lín ē-tàng phòe-ha̍p pó͘-chèng.(你們追查蔡英文的論文不也是格式問題,怎麼格式忽然間就不重要了? 希望你們能夠配合補正。)

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:Nā-sī hoat-koaⁿ kian-chhî gún ài chò, gún ē pó͘-chèng, m̄-koh góa chò saⁿ-cha̍p tang ê lu̍t-su, bô chi̍t-ê hoat-koaⁿ bat án-ne iau-kiû. Chún-nā gún ûi-pōe pī-kò ê ì-chí, pī-kò ē kā gún at-chí.( 如果法官堅持我們做,我們會補正,但我做了30幾年律師,沒有一個法官要求這麼做。如果我們違反被告意旨,被告會制止我們。)

Tē-chhí:Gún sī beh chun-thàn hoat-lu̍t ê kui-tēng, hoat-lu̍t ê kui-tēng to̍h sī án-ne.(我們只是依照法律的規定,法律規定的格式就是如此。)

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su: Chēng góa chò lu̍t-su kàu taⁿ, m̄-bat tú-tio̍h hoat-koaⁿ iau-kiû pó͘-chèng tong-sū-jîn ê khàm-ìn ia̍h-sī chhiam-miâ.(我當律師到現在,從來沒有碰過法官要求補正當事人的用印或者簽名。)

Tē-chhí:Góa í-keng kóng liáu chiâⁿ bêng ah, beh pó͘-chèng ia̍h m̄ chāi lín. Che to̍h-sī keh-sek khoeh-khiàm.(我已經說得很清楚了,要不要補正你們的自由,這就是格式欠缺。)

Bô-iàu-bô-kín ê tāi-chì chìⁿ kui-po͘, chiū m̄-bián chhú-lí pī-kò ê saⁿ-hāng sò͘-kiû?

1)Kā hō͘ khí-sò͘ kiàm-chhat-koaⁿ chia̍h-chôa--khì ê chu-liāu thò͘--chhut-lâi

2)Ke khí-sò͘ hō͘ khí-sò͘ kiàm-chhat-koaⁿ chia̍h-chôa--khì ê "ûi-hoán soán-pà hoat" chit-ê chōe

3)Ún-chún hoat-têng bāng-lō͘ ti̍t-pò hòng-sàng

【Tē Saⁿ Bō͘】

Tē-chhí:Chhiáⁿ-mn̄g kò-sò͘ tāi-lí-jîn tùi kin-á-ji̍t ê thêng-sū ū ì-kiàn--bô?(請問告訴代理人對今天的程序有何意見?)

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:Chotto matte! Têng-siōng...(ちょっと待って!庭上…)

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su: Lí kun-pún bô koân-le̍k mn̄g kò-sò͘ tāi-lí-jîn.(你根本沒有權力問告訴代理人。)

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:273 tiâu bô thong-ti kò-sò͘ tāi-lí-jîn kàu hiān-tiûⁿ ê chêng-hêng, hô-hòng sī chhiáⁿ kò-sò͘ tāi-lí-jîn piáu-sī ì-kiàn neh?Lu̍t-su tī kong-sò͘ kiàm-chhat-koaⁿ ê āu-piah, kám kóng sī teh kàm-sī kiám-chhat-koaⁿ? Ia̍h-sī teh kàm-sī siáⁿ-mi̍h lang neh?(273條根本沒有通知告訴代理人到場的情形,何況是請告訴代理人來表達意見呢? 律師在公訴檢察官後面,難道是在監督檢察官? 還是在監督誰呢?)

Tē-chhí sian-siⁿ iû-goân kian-chhî ài Chhòa Eng-Bûn ê lu̍t-su piáu-sī ì-kiàn.

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:Igi ari!(異議あり!)

Tē-chhí: Chit-má sī GÓA Ê SÎ-KAN, lí īⁿ-gī ê pîn-chún teh tó-ūi?(現在是[我的時間],你異議的依據在哪裡?)

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su sûi-sî péng-chheh chhiau-chhōe hoat-tiâu.

Hô͘-chhiu Tiuⁿ:Tùi-chō lu̍t-su kun-pún to̍h bô eng-kai chāi-tiûⁿ, eng-kai kā in kóaⁿ--chhut-khì chiah tio̍h ah!Sò͘-siōng kòe-thêng nā hoat-kiàn ū ûi-hoat, lu̍t-su kám bē-ēng--tit put-sî lâi thê-chhut īⁿ-gī?(對方律師根本不應該在場,應該把他們趕出去才對啊! 對於訴訟過程當中如果有違法之處,律師不能隨時提出異議嗎?)

Lí Chìn-Hôa lu̍t-su:Lí chhōe-khang-chhōe-phang kóng pī-kò bô tǹg ín-á ài lán pó͘ tǹg, kiat-kó lí kèng-jiân ûi-hoat thoân sò͘-siōng tāi-lí-jîn, lán soah bē-tàng seng-chhéng īⁿ-gī, ah chit-má sī án-chóaⁿ?(你吹毛求疵到被告沒有用印叫我們補正,結果你居然違法傳訴訟代理人,我們不能聲請異議,ah chit-má sī án-chóaⁿ?)

Tē-chhí sian-siⁿ khai-sí tha̍k "Hoat-īⁿ Cho͘-chit-hoat":Nā-sī lu̍t-su giân-gí hêng-chí put-tòng, sím-phòaⁿ-tiúⁿ thang kā in kéng-kò ia̍h-sī kìm-chí khui-têng kap tong-ji̍t ê tāi-lí piān-hō͘, keng-kòe pún-īⁿ chē-pái ê chè-chí, Tiuⁿ Chēng lu̍t-su kap Lí Chìn-Hôa lu̍t-su iû-goân bô chún-thàn hoat-kīⁿ kìm-chí ê bēng-lēng, thiâu-tî ûi-hoán téng-koân kóng ê kui-tēng, pún-īⁿ hiān-sî hoat-chhut thâu pái kéng-kò.(如果律師言語行動有所不當,審判長得加以警告或禁止開庭及當日之代理辯護,經本院多次制止,張靜律師及李震華律師仍不遵守法院禁止之命令,故意違反上開規定,本院發出第一次警告。)

Sòa--lo̍h-lâi i khí-sin tha̍k hoat-tiâu:TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ ê sî-chūn thang chhiáⁿ kò-sò͘ tāi-lī-jîn piáu-sī ì-kiàn...(審判中可請告訴代理人表達意見... )

Hô͘-chhiu Tiuⁿ kap Lí lu̍t-su:Chit-má kám sī "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ"?(這是「審判中」嗎?)

Tē-chhí:Téng-koân ê kui-tēng sī teh kóng sím-phòaⁿ, m̄-sī 271 tiâu kóng--ê koah-tiāⁿ tī sím-phòaⁿ kî-ji̍t, chū-án-ne tong-jiân pau-koat TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ ê tiâu-cha, chún-pī têng-sū, kap sím-lí, piān-lūn.(上開規定乃是指審判中,而非如271條規定限於審判期日,故當然包含審判中之調查、準備程序,以及審理、辯論。)

《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》tē 271 tiâu phòa-thâu to̍h sī teh kui-hoān "sím-phòaⁿ kî-ji̍t" ài thoân ê lâng, chū-án-ne, 271-1 kàu 271-3 teh kóng ê "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" kám m̄-sī sòa teh kóng sím-phòaⁿ kî-ji̍t ê kui-tēng?

M̄-koh kui-phō《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》271 tiâu lia̍h-gōa kóng-tio̍h "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" chit-ê sû, soah sī teh kóng kui-ê sím-phòaⁿ kòe-thêng. "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" ê tēng-gī kám sī ū khoah-gī kap e̍h-gī nn̄g-ê thang chhun-kiu ê ì-hâm?

《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》tē 273 tiâu choân-kang teh kui-hoān "chún-pī thêng-sū" ài thoân ê lâng kap ài oân-sêng ê khang-khòe, tú khai-sí chiū án-ne kóng, "Hoat-īⁿ thang tī thâu-pái sím-phòaⁿ kî-ji̍t chìn-chêng....kiâⁿ chún-pī thêng-sū",

án-ne lán chiū chai sím-phòaⁿ kî-ji̍t sī pau-koat chún-pī thêng-sū chāi lāi, lu̍t-su jīn-ûi kò-sò͘-jîn ê tāi-lí-jîn ē-tàng tī hoat-têng tîn-su̍t ì-kiàn ê sî-ki sī 271 kui-tēng ê "sím-phòaⁿ kî-ji̍t", he chiah sī chia teh kóng ê "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" ê tēng-gī. Hoat-koaⁿ soah kóng "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" pau-koat choân-pō͘ ê sím-phòaⁿ kòe-thêng, chū-án-ne to̍h ū kâm hit-kang ê chún-pī thêng-sū. Tó chi̍t-ê kóng liáu khah tio̍h--neh?Lán kè-sio̍k khòaⁿ--lo̍h-khì.

Lí lu̍t-su chit-chūn í-keng chhōe-tio̍h hoat-tiâu, i kóng:《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》 cheng-siu ê tē 7 pian chi 3, pī-hāi-jîn sò͘-siōng chham-ú, bêng-bûn kui-tēng chiū te̍k-tēng tiōng-tāi àn-kiāⁿ, thâi-lâng pàng-hóe, kiông-kan kiông-tō, jîn-khàu hoàn-ūn, sèng chhim-hāi, hêng-sū tiōng-tāi àn-kiāⁿ bêng-bûn ún-chún kò͘-sò͘-jîn kap KÒ-SÒ͘ TĀI-LÍ-JÎN chham-ú chún-pī-têng. Chit-ê sin hoat hiān-hiān ē-tàng chèng-bêng KÒ-SÒ͘ TĀI-LÍ-JÎN bô eng-kai tī hiān-tiûⁿ. Pún àn sī bān-ní-bān-ba̍k chèng-lâng-chai ê tōa àn-kiāⁿ, kùi īⁿ ê sím-phòaⁿ-tiúⁿ kin-á-ji̍t chē tī chia, í to̍k-jīm hoat-koaⁿ sím-phòaⁿ, kî-si̍t to̍h í-keng ûi-hoat, gún kàu taⁿ iáu bē piáu-sī ì-kiàn, tàn--chi̍t-ē gún chiah lâi piáu-sī ì-kiàn.( 刑事訴訟法增修的第7編之3,被害人訴訟參與,明文規定就特定重大案件,殺人放火、強姦強盜、人口販運、性侵害,刑事重大案件明文准許告訴人及其告訴代理人參與準備庭。此新法顯然可以證明告訴代理人不應該到場。本案是重大矚目案件,鈞院審判長今天坐在這裡,以獨任法官審判,其實就已經違法,我們到現在還沒有表示意見,等一下我們會表示意見。)

Tē-chhí:Sím-phòaⁿ-tiúⁿ chhâi-tēng, īⁿ-gī sī bô lí. Pún-īⁿ chiàu 《Hêng-sū Sò͘-siōng Hoat》271 chi 1 kui-tēng, thong-ti kò-sò͘ tāi-lí-jîn kàu têng. Tān-sī "pī-hāi-jîn ê chham-ka", he sī bô kāng ê kui-tēng, sī piān-hō͘-jîn iú sò͘ gō͘-hōe.(審判長裁定,異議為無理由。本院依刑事訴訟法271之1規定,通知告訴代理人到庭。但是『被害人之參加』,乃不同之規定,因此辯護人有所誤會。)

Chit-sî Tē-chhí sian-siⁿ kéng-jiân chhiⁿ-kông khiā--khí-lâi, kóng:Pit-lio̍k khòaⁿ liáu, bô būn-tê chhiam-miâ, thè-têng!(筆錄看完,沒有問題簽名,退庭!)

"威-----武----------" Tong-jiân bô lâng án-ne hoah. Ta̍k-ke sī lóng gāng--khì...

Nā-sī Tē-chhí sian-siⁿ sī chiàu 271 chi 1 ê kui-tēng chiah ē chhiáⁿ kò-sò͘ tāi-lí-jîn kàu hiān-tiûⁿ, án-ne "TNG-TEH SÍM-PHÒAⁿ" chiū ha̍p-kai-jiân sī e̍h-gī ê kui-tēng, to̍h sī "sím-phòaⁿ kî-ji̍t", bô pau-koat "chún-pī thēng-sū" chiah tio̍h, jî-chhiáⁿ nā chún-kóng Phêⁿ--ê ê lu̍t-su kóng m̄-tio̍h khì, Tē-chhí sian-siⁿ án-chóaⁿ bô beh kè-sio̍k chhiáⁿ Chhòa Eng-Bûn ê lu̍t-su piáu-sī ì-kiàn?Kì-jiân īⁿ-gī bô lí, Tē-chhí sian-siⁿ sī án-chóaⁿ bô thang koh kian-chhî i thâu-khí-seng ê chò-hoat?Án-chóaⁿ hoah cháu to̍h cháu?Kám sī hut-jiân siūⁿ-tio̍h i í-keng ûi-hoat, teh khí tio̍h-kiaⁿ?

Chún-pī thêng-sū ài oân-sêng ê khang-khòe kì tī ē-té,

In chi̍t-hāng to bô ài chò, sī ūi-chóaⁿ-iūⁿ?In-ūi lín khòaⁿ, CHÈNG-KÙ, CHÈNG-KÙ, CHÈNG-KÙ móa sì-kè, khòaⁿ liáu ē kiaⁿ. Beh chiàu THBKCEB Hoān-chōe Chi̍p-thoân ê ì-sù pān kàu Phêⁿ Bûn-Chèng ū-chōe, toàn-jiân sī bô khó-lêng ê tāi-chì, nn̄g ê sio-liàm-chhiú, chi̍t-ê lām-koân khí-sò͘, chi̍t-ê óng-hoat chhâi-phòaⁿ, nn̄g--ê lóng tio̍h cháu-lō͘ ah lah!

Āu-lâi THBK ê Chong-kàu Chhâi-phòaⁿ-só͘ kó-jiân hoat-pò͘ thong-chi̍p Phêⁿ Bûn-Chèng. Tē-chhí kap Kâu-san-á in nn̄g---e, ké-kúi-ké-koài chòe-tīn poaⁿ ê chit-chhut o͘-ló͘-bo̍k-chè ê siáu-chhut-á, kám ū hoat-tō͘ siu-soaⁿ? Àn-kiāⁿ si̍t-thé in sī chi̍t-tiám-á to m̄-káⁿ kha̍p-tio̍h, sim-koaⁿ-té tiāⁿ-tio̍h sī teh àm-siūⁿ, Phêⁿ--ê chit-kho͘-lâng siōng-kài-hó sī kàu 2035 nî 3 goe̍h 19 hō chìn-chêng, lóng mài tńg-lâi ho͘ⁿh?

3 Likes

Chit phiⁿ sī chiàu ē-té chit-ê iáⁿ-phìⁿ ê lāi-iông siá ê.
2021.10.31 True Voice of Taiwan
Ēng Tâi-bûn siá hoat-têng lāi ê piān-lūn si̍t-chāi chin "chhì-kek"(koh ke chit-ê ōe-tê mā sī kāng-khoán chhì-kek :upside_down_face:), nā-sī tho̍k-chiá khòaⁿ-tio̍h ū koh khah sek-tōng ê ēng-sû, chhiáⁿ m̄-thang kheh-khì, kā góa kiù-chèng, chò-hóe thó-lūn.
Lán Tâi-bûn ê chhiok-kak thang chhun kàu hn̄g-hn̄g, kàu seng-oa̍h múi chi̍t-ê léng-he̍k, sī lán ê chhù-bī mā sī lán ê jīm-bū.

2 Likes