Té té ê bûn, chí-sī siá sim-chêng

Kì-tì sī chi̍t-chióng chin kî-koài ê mi̍h-kiāⁿ, góa tú-chiah teh chian àm-tǹg beh chia̍h ê nn̄g ê sî-chūn, góa thâu-khak lāi-té kèng-jiân teh hòng-sàng (phek-le̍k-niau) ê chú-tê khiok, he sī 30 gōa tang chêng ê bàng-gah--ah ne, lâng ê Kì-tì tiāⁿ-tiāⁿ ē bô tiuⁿ bô tî chhut-lâi phah chi̍t-ē á chio-ho͘..., lóng bô in-iû.

4 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.