Thiàu-cham-á : chà-khi chi̍p-thoân(kim-kong-tóng) khì hông chng-siáu--ê

Án-pâ thâm-á tī FB siā-thoân khòaⁿ tio̍h chi̍t phiⁿ chhiò khoe, lōe iông tāi khài sī ánne :

Ū chi̍t ê lâng khì chiap tio̍h chi̍t thong tiān-ōe, á tùi-hong to ka chòaⁿ kóng : "Eh, goán chia sī bó͘-mi̍h gîn-hâng, lí ê khá(khà-lō͘) thâm-á tī hái-gōa ū khì soat(lù) chi̍t tiâu 90 bān--ê, in ūi kim gia̍h ū khah tōa-tiâu, goán gîn-hâng ài lâi kā lí khak-tēng chi̍t--ē, he kám lí pún lâng khì lù--ê"

Hit kho͘ ûnná lām-mōa lām-mōa, ka ìn kóng : "Hiàu--lah, he góa pún-lâng--lah, góa to bé chi̍t chiah chhiūⁿ--lah, ánná nih?"

Á he tùi-hong to chà-khi chi̍p-thoân--ê, m̄ bat thiaⁿ lâng ka ìn ánne, chŏaⁿ gâng--khì, m̄ chai beh ánne chiap ōe, tùn-teⁿ 5 bió, bóe--á tah kóng : "Khàn ! lí thá ē kóng ánne--lah, hāi góa lóng m̄ chai beh ánná chiap."

I chŏaⁿ ka kóng : "Lí kim-kong-tóng nih ?"

Hit kho͘ kim-kong-tóng--ê ûnná kài sèng-keh, chŏaⁿ ā ka kóng : "Hèⁿ--lah"

Chitmá lâi ōaⁿ i ka koái, i kā kim-kong-tóng--ê kóng : "Sī ánne--lah, góa kì-chiá--lah, chit chām-á siūⁿ beh siá chi̍t phiⁿ pò-tō, lâi thàm-thó kóng tàu-té chia ê chà-khi chi̍p-thoân khì hông khòaⁿ phòa kha-chhiú liáu, khì hông khoe tò tńg--lâi, khòaⁿ in sáⁿmih kám-sióng, á tú á lóng chhōe bô lâng lâi chhái-hóng, á khòaⁿ lí ū hèng-chhù--bô, lí hòng-sim, goán che chò sìn-iōng--ê bē kā lí sin-hū lāu--chhut--khì, á chhái-hóng liáu, koh ē hō͘ lí chi̍t tiâu chîⁿ, lí khòaⁿ sáⁿ khoán?"

Hit kho͘ tī hia sīm chi̍t khùn, kòe 30 bió ka ìn kóng : "Khàn! Khì tú tio̍h tông-gia̍p--ê", kóng soah, tiān-ōe to̍h chhiat--khì--ah, chò chha̍t chò kah tòng chò choân sè-kái lóng chóng chha̍t.

5 Likes