Tiàm-á-thâu - Ngô͘ Sêng

Chit-khoán siā-hōe--ni̍h ê seng-oa̍h chiah sī súi.

5 Likes

I ê jī bō͘...
Góa ka-tī lâi!
kám-siā lāu-su pun-tiuⁿ hó-mi̍h lâi hō͘ góa him-sióng,
chin ló͘-la̍t!

抑是喝拳飲酒,大聲唱歌
抑是恬恬--a對飲,哀聲嘆氣,
抑是講東講西,論人長短,
消磨百般無奈个暗時,
此是阮个店仔頭,
此是阮个廣播站,
此是阮入夜以後,唯一个避難所。

千百年來,永遠者哖 á 閙熱,
永遠者哖 á 稀微,
千百年來,千百年後,
無可能出頭个阮,
只是一陣布袋戲尪仔,
治店仔頭幌來幌去,
不知省人咧搬弄,

土豆閣來一百,
幌頭 á 閣來--一杯,
電視--ah,汽車--ah,
都市返來个少年家--ah
不免共阮展,
都市个虛花。

店仔頭个椅條頂,
坐咧開講,
親像田塗吪哖 á 戇个阮,
長長个一生,閣按怎行,
嘛是店仔頭頭前此幾條,
短短个牛車路。

4 Likes

Góa bān chi̍t pō͘, m̄-koh lóng phah ·ah, to̍h-sī beh tah ·chhut ·lâi :rofl:

Ia̍h-sī hoah-kûn lim-chiú, tōa-siaⁿ chhiùⁿ-koa;
Ia̍h-sī tiām-tiām-á tùi-ím, ai-siaⁿ thàn-khì;
Ia̍h-sī kóng-tang-kóng-sai, lūn lâng tn̂g-té,
Siau-mô͘ pah-pan bô-nāi ê àm-sî.
Che sī gún-ê tiàm-á-thâu,
Che sī gún-ê kóng-pò͘-chām,
Che sī goán ji̍p-iā í-āu, ûi-it ê phiah-lān-só͘.
Chhian pah nî lâi, éng-oán chiah-nī-á nāu-jia̍t,
Éng-oán chiah-nī-á hi-bî.
Chhian pah nî lâi, chhian pah nî āu,
Bô-khó-lêng chhut-thâu ê gún,
Chí-sī chi̍t tīn pò͘-tē-hì ang-á.
Tī tiàm-á-thâu, hàiⁿ lâi hàiⁿ khì,
M̄-chai siáⁿ-lâng teh poaⁿ-lōng.
“Thô͘-tāu, koh lâi ·chi̍t ·pah.”
“Hàiⁿ-thâu-á, koh lâi ·chi̍t ·poe.”
Tiān-sī ·a, khì-chhia ·a, to͘-chhī tńg ·lâi ê siàu-liân-ke ·a,
M̄-bián kā goán tián to͘-chhī ê hi-hoa.
Tiàm-á-thâu ê í-liâu téng,
Chē leh khai-káng, chhin-chhiūⁿ chhân-thô͘ hiah-nī-á gōng ê gún,
Tn̂g-tn̂g ê it-seng, koh án-chóaⁿ kiâⁿ,
Mā-sī tiàm-á-thâu thâu-chêng chit kúi tiâu,
Té-té ·ê gû-chhia-lō͘.

2 Likes

To-siā--lín.
Góa ū siūⁿ beh phah, m̄-koh iáu bô sî-kan.
Án-ne Pe̍h-ōe-jī mā chioh góa hun-hióng!

2 Likes

Chhiáⁿ iōng, m̄-thang kheh khì. :grin:

1 Likes

@lesautres , lí--ê sī pe̍h-ōe-jī, bô-kâng lah. :grin:

1 Likes

Khak-si̍t ū 2 ê pán-pún mā bē-bái ^^

@Hêbí chhiáⁿ the̍h khì ēng. Nā-sī ti̍t-chiap pun-tiuⁿ liān-á, hoān-sè koh ē-tàng chio chi̍t-kóa lâng lâi chia :blush:

2 Likes