"Tòe Si-koa Khì Lú-hêng" piáu-ián kám-sióng

Góa í-keng chi̍t-tōaⁿ sî-kan bô tī chia hun-hióng mi̍h-kiāⁿ--ah, só͘-í góa siūⁿ-beh lâi hun-hióng chi̍t tiûⁿ góa chòe-kīn khì khòaⁿ ê piáu-ián!

Téng lé-pài góa khì Ko-hiông ê Ōe-bú-iâⁿ khòaⁿ che: 跟著詩歌去旅行 - 最新節目 | 衛武營國家藝術文化中心 Weiwuying National Kaohsiung Center for the Arts. Ōe-bú-iâⁿ kài chán! Ho̍k-bū hó, tiûⁿ-bīn tōa, chē-ūi sù-sī; tān-sī siāng tiōng-iàu--ê--sī, siaⁿ-im phín-chit hó. Góa chit-piàn chē tī āu-piah mā bô chha.

Chi̍t tiûⁿ piáu-ián koh ū chi̍t ê bô-kāng-khoán ê só͘-chāi sī chiat-bo̍k-toaⁿ oân-choân ēng tiān-chú--ê. Ēng QR Code tī chhiú-ki-á khòaⁿ. Piáu-ián tiong piⁿ-a mā ū jī-bō͘ thang hó khòaⁿ, bē-bái!

Góa tō ti̍t kóng--ah: Góa kám-kak chhiùⁿ-koa ê lâng lāi-té 曾瑋誠, 李秀芬, 陳沅宜, 楊勝安, kah 林健吉 ta̍t-ti̍t phah-pho̍k-á! In ki-su̍t hó, koh chhiùⁿ liáu ū kám-chêng. Ū chi̍t-tiám khó-sioh ê sī tôaⁿ kǹg-khîm ê thiaⁿ--khí--lâi bô liān-khîm. Siaⁿ bô hó; im khah chē ê sî-chūn tō ē thau-chia̍h-pō͘ kā im thiàu--kòe. Góa mā m̄-chai-iáⁿ khah ē án-ne :(.

Tān-sī hō͘ góa siāng siū-khì ê sī siá chiat-bo̍k-toaⁿ ê lâng bô chò kong-khò! Chin-chiàⁿ ê chok-khek-ka kah chok-sû-chiá lóng bô siá chhut--lâi. Chok-sû-chiá liān miâ lóng bô!! Kî-si̍t che tiāⁿ hoat-seng, tān-sī góa kám-kak án-ne bô-hó, só͘-í góa tī chia pang in chò kong-khò kah ta̍k-ke hun-hióng:

《高山薔薇的容顏》
曲:劉聖賢
詞:曾貴海
Chit tiâu chiaⁿ kó͘-chui!

《主禱文》
曲:蕭泰然 (Siau Thài-jiân)
詞:Thomas Barclay (hoan-e̍k)
Chit tiâu nā ū khì Tâi-gí kàu-hōe ê lâng tiāⁿ ē thiaⁿ--tioh. 曾瑋誠 chhiùⁿ liáu chiok-hó! Bān, koh chiok ū chun-giâm ê kám-kak!

《信望愛》
曲:蕭泰然 (Siau Thài-jiân)
詞:Thomas Barclay (hoan-e̍k)
Góa chiok kah-ì chit tiâu--lah!! <3

《上美的花》
曲:蕭泰然
詞:東方白
Góa mā chiok kah-ì chit tiâu!

《出外人》
曲:蕭泰然
詞:蕭泰然
Góa thiaⁿ chit tiâu chin-chiàⁿ ē háu--chhut--lâi.

《阿母的頭鬘》
曲:蕭泰然
詞:向陽
Bó-chhin-chiat sek-ha̍p!

《想》
曲:林福裕
詞:林邊

《想起》
曲:林福裕
詞:黃靜雅
林福裕 ê nn̄g tiâu Tâi-gí koa góa khah bô kah-ì, tān-sī ē-tàng thiaⁿ tio̍h hiān-tiûⁿ ê chán! Góa kan-na thiaⁿ kòe ū chi̍t-ê 1995 chhut--ê CD.

《上帝的花園》
曲:張俊彥
詞:??

《花的哀怨》
曲:張俊彥
詞:??

音樂劇《崔斯坦與伊索迪之網路情迷》
曲:張俊彥
詞:??

《一生守候》
曲:張朵朵
詞:武雄
改編:劉聖賢

《秋意上心頭》
曲:葉佳修
詞:葉佳修
改編:劉聖賢
葉佳修 chhiau-kip lī-hāi--ê-lah!

《錦瑟》
曲:黃輔棠
詞:李商隱

《月夜愁》
曲:Formosan 歌謠/鄧雨賢
詞:周添旺
改編:郭芝苑

《時間筆記》
曲:劉聖賢
詞:江自得

《一棵開花的樹》
曲:黃婉真
詞:席慕蓉

《雨夜花》
曲:鄧雨賢
詞:周添旺
改編:黃婉真

《春神》
曲:黃婉真?
詞:??

《秋風》
曲:黃婉真?
詞:??

Ū ê siông-sè góa koh m̄-chai, su-iàu ta̍k-ke tàu-saⁿ-kāng!

1 Likes