【民俗奇幻小說】唐山、媽祖、食錢鬼

唐山、媽祖、食錢鬼 唐山、媽祖、食錢鬼

江來寶就敢若坐佇王梨頂懸,準做尻川tsha̍k-tsha̍k mā是耐心等到暗頭仔才出門。安海宮廟門已經關矣,伊確認附近已經無人才往竹林內底liam跤liam手行去。月娘領伊來到竹林內ê石頭公頭前就先離開矣。一陣鬼風竄入來,竹篙開始跳舞,唱出骨頭斬斷ê歌,骨頭kap骨頭相撞ê聲閣繼續佇骨頭內面相殘,頂懸ê竹葉看kah嘻嘻笑,窸窸窣窣討論下跤彼个gia̍h鋤頭ê鳥仔膽,來寶想起來要往西行十步閣往南行五步。

伊ta̍h出一步、閣一步、閣再一步,然後撞到一个人。

月娘聽著來寶ê叫聲,袂堪得好奇心掀開面紗偷看。看著面色青恂恂ê來寶坐佇塗跤,就驚kah較緊閣覓起來。一目nih仔ê時間,竹林傳khing-khing-khiang-khiang ê聲,月娘閣忍不tiâu偷偷bi一下,看著塗跤phak兩隻頭殼頂有兩个角kap三个角ê妖怪。

In敢若iau幾偌年,直直向喙tsìnn物件,但是in tsìnn--ê全是土內底挖出來ê龍仔銀。

來寶驚kah流tshìn汗,袂輸欲予家己ê汗淹死仝款,喘袂著氣。

一隻妖怪感覺著月娘ê目神,gia̍h頭看一眼。青面赤目閣有一雙lāi-kiàm-kiàm--ê獠牙,另外一隻赤面ê mā隨綴leh gia̍h頭看,伊ê一齒獠牙金sih-sih,月貌花容驚一下tsuân失色去。

天未光,討海人洪來發就來到海口準備出海掠魚,煞予烏水溝sak來一台破船吸過去。

船頂有一尊媽祖、幾偌隻魚原仔死去矣,倒佇邊仔ê三個唐山客賰氣噓仔。

毋免出海就有錢好趁!來發無細膩笑出聲,規頭殼攏leh算一斤會使賣偌濟錢,根本無聽著船頂ê人ńng-sô-sô--ê喝:「請予我水…」。

一兩二十文、一斤十六兩、一个人一百斤、三个人就是四千八百兩、若按呢就會使買二十五斗ê米、一年內攏毋免煩惱無米通好食!

海風誠透,吹kah林投葉仔suāinn-suāinn叫,親像婦人見得血光著驚哭kah tshueh氣。坐佇船頭ê船頭媽面目慈祥,毋過這馬佇來發ê心目中煞敢若財神爺仝款嘴笑目笑。月娘看kah誠傷心,沬落去海內底予人看袂著伊ê目屎。

來發發現日頭得欲起床,趕緊往復in兜kā船頂有價值ê物件收入去,原再伊ê厝就佇海坪閣較入去一sut-sut仔,免偌久就搬了矣。

來發轉去了後叫伊彼leh閣leh睏ê某—阿鵝,起來kā魚仔thâi-thâi--ê,阿鵝目睭擘金看著來發規身軀沐kā全血閣mooh一尊神明驚一个吱吱叫。

「是leh哭枵ní?我kā你講,恁爸今仔日抾著這尊財神爺,阮欲出運趁大錢矣啦!緊起來kā我鬥相工。」

「啥物財神爺,這是媽祖婆neh!」

「我無時間kap你爭彼,緊起來做工課。」

阿鵝落眠床,綴來發去頭前,看著塗跤ê魚仔kap斷跤斷手閣開始吱吱叫。

「莫吵啦!緊鬥鋸。」

「你去佗位刣遮ê…一、兩、三、四、五、六肢手…三隻番?」

「這毋是番仔。是我拄仔佇海邊看著一台船,頂懸死三ê唐山客啦。」明明就是來發kā人捏予死ê,伊煞假作無一件代誌:「你算看覓,一兩二十文、一斤十六兩、一个人一百斤、三个人就是四千八百兩、若按呢就會使買二十五斗ê米、一年內攏毋免煩惱無米通好食!」

本底驚kah giông欲泄尿ê阿鵝聽著錢,心內ê海湧就平靜落來。

「番肉這馬敢一斤二十文?」阿鵝問。

「應該是啦!頂擺去府城我看著ê價數是二十文。好啦,咱先kā這肉thâi-thâi--ê。」

「按呢誠實會使一年毋免煩惱無米呢!」阿鵝閣佇遐拗指頭仔,講著錢伊就啥物攏毋驚,跍落來看予詳細:「抑毋過皮色無仝。」

「剝掉啊!」

「啊這尊媽祖是欲裁佇遮看你放血hiōh?」

「你敢無想欲拜伊作家神?保庇咱繼續趁錢?」

「是會使啦,毋過咱這馬厝內mā無位。我感覺你抑是先抱去安海宮,先予人知影咱救一尊神明,有致蔭著khah拍著番仔會使趁足濟錢ê。後尾khah請轉來厝來。」

「我娶著ê某thài ē遮媠閣巧。」
「三八。緊去,遮我來處理。」

來發就佇骨頭斬斷ê樂聲中,mooh彼尊媽祖向高寮ê安海宮去矣。

欲去安海宮就愛行過高寮大街,媽祖廟是佇街仔路傷尾ê所在。

「KHA̍H PHÙI!」 逐擺經過高寮大街ê禮拜堂洪來發攏會佇門口phùi一喙喙瀾。

Mā是蓋奇怪,安海宮其實是尾仔起ê,規庄頭傷早起起來ê厝是彼間禮拜堂。來發無閒想這,現此時上要緊ê就是去安海宮邊仔ê來寶金紙店,揣來寶買安搭媽祖ê金紙kap香。

來寶金紙店門拄拍開,頭家江來寶tī--leh用雞毛筅細膩ê掃掉伊寶貝金紙、炮仔、篾香面頂ê土粉。啊,毋是,應該講是爐丹,是伊誠心拜關公ê證據。

來寶kā雞毛筅khǹg好勢,來到虼蚻翼仔頭前,抽一欉上蓋好ê烏色檀香點落。向頂懸ê關聖帝君se̍h-se̍h-liām,毋知是leh唸啥,毋過看起來誠虔誠。

「阿爸gâu早。Khù-khù…」來寶ê大囝——江春生ê嗽聲hām哈唏聲對圍屏後壁傳出來。春生彼雙巧巧人ê目睭猶閣沙微沙微。

「緊來kā關帝爺講你來矣,保庇咱兜趁大錢,予你較緊起大厝kap身體勇建。」來寶點一欉烏檀香予春生。「啊恁小弟leh?」

「閣leh睏。」春生插香。

來寶佇邊仔吐大氣,頭直直hàinn。

「阿爸你毋通大心氣,我是大囝,以後會繼承這間店,你就予秋成去做伊佮意ê代誌,而且講伊做醫生會當救人,這是替咱兜做功德。」

「抑是咱春生較捌代誌,你愛kā身體顧予好,等你生後生了後,我會kā恁阿公予我ê金手指閣傳予你。」當初綴李春生號仝名是對ê,雖然身體是有較bái,但是頭殼誠實有生理款,後擺是欲作好額人ê。將才面ê春生聽kah真歹勢。來寶抑是leh煩惱第二ê後生:「毋過秋成綴彼kòng--ê胡啥物云…」

「是Owen牧師!」秋成雄雄phiaⁿ出圍屏,閃過來寶ê五筋膎,衝出店門hiám--i踢著戶橂,giōng欲仆落--ê,好佳哉無跋倒,跤步一tsàm向禮拜堂ê方向直直去矣。

「江秋成,kā恁爸擋--leh!」來寶頭殼衝煙,規間店敢若燒金桶giōng欲燒起來。

「只要是會當救人大夫,唐山大夫、番婆鬼、洋大夫ê攏是好lâng啦。」春生喙開但是手繼續無閒替發財金補貨,發財金不止仔好賣,三不五時就要補。

「猶毋過聽講紅毛ê王祿仔kap番婆鬼仝款會食人,紅毛番kap生番無一塊好。」來寶喙若開,手就放落來。「做番大夫ê會食人,做番人ê會thâi人,真正無一塊好。」

「你細漢時毋是有食過番肉?」

來寶趕緊越一下身面向門口,閃辟伊店內拜ê關帝爺。「我是著乞食症,恁阿公khah去買一兩番肉予我補身體,是治病用ê。彼番仔做藥仔救我ê命,伊mā有功德。」

「毋管按怎講,你mā是食人肉。」

「緊做空課啦!囡仔人莫應喙應舌。」春生mā無受氣,煞文文仔笑。

「阿兄你哪會無叫我!」江家頂個月正式送作堆ê新婦仔江莊玉蘭對圍屏後壁走出來怦怦喘。「阿爸歹勢,我這馬才起床。」

「阿蘭仔,妳毋免hiah早起來。午時綴阿母買菜煮飯就好。緊轉去睏,阿母mā猶未起來。」春生輕聲細說趕阿蘭轉去房間。

江來寶看著一ê畫面誠歡喜,頭直直tìm。阮春生kap我當初有夠相siâng,疼某是欲大發財ê頭彩。顛倒是第二个,平平老父老母攏仝款,哪會hām大漢ê tsiah無仝。

兩个父仔囝隨人做空課。

「江老闆gâu早。」洪來發規身軀臭臊味來到店門口,知影來寶ê店內清氣清氣,鼻仔摸leh無入去內底激死人。

「洪仔gâu早。今仔日初二,愛八路武財神金、猶是土地公發財金?五路發財金mā會使。啊今仔日有啥物魚hahnn?」來寶無閒出去招呼,橫直洪仔逐工攏來。

「今仔日無欲買發財金啦,先安搭這尊媽祖啦,安神明愛啥物金hahnn?」

「媽祖?!」來寶tsông出來門口,看著洪仔手中mooh一尊神明。「壽金、壽金。春生啊,去提壽金來。」

「這媽祖是佗位來ê?」

「烏水溝流來ê一台船停佇海沙埔啦,頂懸有規領仔破衫仔褲kap這尊媽祖,看起來是閣有唐山過烏水溝來,煞無看著半个人neh。」

三个人la̍k-la̍k-tshuah,春生先轉去顧店,留來寶hām洪仔。足無簡單將船頭媽暫時安搭佇安海宮ê偏殿。

「總算是好矣。欸,洪仔,安搭這尊船頭媽ê壽金hām今仔日ê發財金,我算你較俗ê。」來寶手比一下:「按呢就好。」

「欸,救神明是功德,你有影誠凍霜。啊,煞煞去。攏算我ê。無的確我救這尊船頭媽起來,我會出運趁大錢。」伊袂忍得煞笑出來。

來寶聽一下目睭睨睨:「無、無、無,我 kāng你講耍笑啦。媽祖是咱作伙安ê,哪會kap你收錢。」

紲落來這兩工誠怪奇,這馬才三月中就jua̍h-hip-hip,日頭公kā高寮曝kah攏kiuh起來矣。下晝時,洪來發ê某——王阿鵝常常會來揣來寶ê某——阿雞開講,順紲買發財金。現此時猶未看著人,彼隻鵝母ê聲就已經傳入內店內矣。

「阿雞姊——」阿鵝當作是家己厝,無問過就直接坐佇椅條仔頂。

「阿鵝,誠久無看!」阿雞添一盞茶予王阿鵝。「敢若加較大箍neh!」

「恬恬啦!Mā才一工爾,昨昏較無閒,leh變這啦。」王阿鵝對連櫃頂重重khǹg一塊用芋仔葉包起來ê物件嘻嘻笑:「我kap你講啊,我今仔日就是來送這ê。」伊食一喙茶,看阿雞ê反應。

「啊這是啥?」

「阮翁拍著生番,這番肉我拄切好,送予恁兜補身體,予你較早抱孫。」

「tsiah好著!我常常攏leh煩惱in兩个講。」阿雞緊拍開看mai,確實是一塊肉。「人講拍一个番較贏拍幾隻鹿neh!誠實欲送阮兜?」

「hennh啦,平常時若無燒恁兜賣ê好香,哪會有今仔日?收落來啦!」阿雞實在是足歡喜ê:「有影救一尊船頭媽起來有致蔭!等--leh暗頓就來煮這塊。」

江家食暗頓時,蠓仔mā來分一喙,毋過食ê是活人肉。阿雞碗攏無振動規ê人無閒tshì-tshà四界趕蠓。阿蘭仔是leh無閒táu蠓罩。三ê父仔囝坐佇食飯廳,春生lim一喙湯,目眉心予鹹一个擠起來,問:「這馬才三月爾,今年會特別熱,阿爸我會記得你捌做過一種香會當驚蚊。你若是提出來賣,今年一定會趁錢。」

春生閣講一寡三月迎媽祖ê製香計畫,炮仔mā是愛繼續補貨,金紙ê部分若是無夠愛冗早去kap紙廠買。春生原仔講原仔啉,kā彼碗鹹tok-tok--ê湯攏啉完矣。

來寶頕頭,誠滿意:「就照你ê意思。」誠實春生這ê名號了有對,確實有生理頭腦。這馬已經成家矣,相信免偌久就會趁大錢來有孝我。顛倒愛煩惱這箍第二个當時欲娶某。「秋成啊,你有較佮意佗一家ê」

「高家ê屘千金。」

來寶話猶未講了就予險--i哽著,kā喙內ê番肉湯呸出來譟講:「in高家是咱高寮上好額ê人,閣無後生,閣是屘千金,聘金閣毋知愛偌濟。就算高小姐佮意你,你是予人招neh!按呢是拜in兜ê公媽!」

「聘金我家己會想辦法,in兜拜天爸ê,無神主牌mā無leh攑香燒金紙。」

水雞杜猴覓佇草phō內唱歌,江家ê灶跤摔碗摔箸、頓椅頓桌袂輸北管,規庄ê人攏過來金紙店門口聽戲。

Làng日中晝,樹仔跤歇涼ê人攏leh傳昨暝金紙店彼齣戲,逐家攏感覺誠無采江家無做戲班,若無in兜彼个位tú-tú-ah好佇媽祖廟邊仔頭一間,戲棚搭起來扮仙作戲是上適合ê。昨暗in兜演ê有影比「過五關斬六將」閣較精彩。

這幾日秋成攏蹛佇禮拜堂,橫直伊日時攏綴Owen牧師學西醫,蹛遮顛倒較利便。雖然重視厝內感情ê外國人Owen牧師有苦勸伊轉去,毋過秋成一句「Mr. Owen你mā是為著理想才放棄kap愛人交換手指ê機會,離開故鄉過鹹水來ê,敢毋是?」就kā牧師that tò轉去。佳哉阮遮結親是無交換手指這種規定,若無我去坨位生一kha手指出來?講罔講,秋成其實誠崇拜牧師,像伊這馬干焦一禮拜無見著高桂就心內驚惶。

Mā誠奇怪,今仔日拜天,高小姐若會無來禮拜?想當初秋成開始綴牧師學醫就是希望會當有較濟機會見著信耶穌基督ê高家屘千金。

毋知是Owen牧師會曉讀人心猶是秋成ê面攏寫足清楚矣,等禮拜結束了後,Owen對落袋仔內提一條面布遞予著相思病ê秋成:「知影你會煩惱,高家ê使用人頭拄仔捎來ê。」

秋成接過面布,敢若看見金山銀山,規个人跳起來:「是我ê『秋』!伊繡一字『秋』!」閣提起來phīnn看māi,是桂花香。

「江秋成kā手指吐出來,若無就知死!」

是阿蘭仔來揣秋成。Owen牧師聽一下hām秋成同齊緊拚出來看,英國來ê紳士頭一擺見著赤查某應該就是伊這種面。

毋過大嫂伊甘願徛佇門口七tshiah五pê mā毋願意入來坐落來講。伊uān-nā罵uān-nā哭:「秋成,你較緊kā阿公留落來ê金手指還來,咱兜娶beh起高小姐啦!阿兄這幾日破病,阿爸阿母足著急傱錢欲去買番膏。」話講一半就欲kā秋成跪,秋成緊kā大嫂扞起來,煞發現伊暈去矣。

真正想無,我這幾工攏無轉去,連阿公有一kha金手指攏毋知,哪有偷捎?

干焦一下仔大嫂想著伊閣有話愛罵秋成就醒過來繼續譟。原來春生頭殼已經燒兩暝,身體煞冷kah熾熾捘(sih-sih-tsùn)。來寶臆是海上ê鬼仔船來掠男丁ê魂魄去做船工,kā春生ê魂掠走矣,就較緊拚去安海宮請媽祖處理,符仔水灌幾偌碗春生猶是無退燒。來寶就想講是著乞食症,欲提金手指去當店換錢買番膏轉來煎藥仔,煞發現手指無去矣,然後懷疑是予秋成偷捎走。

「大嫂較冷靜--leh,我無捎手指啦,我真正無捎。你會當問Owen牧師,這幾日我攏無轉去。」秋成ua̍t頭看牧師:「對無?」

「秋成這幾工一直綴我學醫無轉去。」牧師微微仔鞠躬,誠有禮貌:「若無我會當去kā你阿兄看症?聽起來是Dengue fever。」

「毋免你煩惱!啥物斷骨灰薄,你khah斷跤斷手啦!名攏號做胡云矣,看症一定烏白云、烏白看。」

有影真怪奇,自從來寶in兜遭賊偷,庄仔所有人厝內面藏ê金仔mā同齊phàng見,而且敢若是著災仝款,真濟人發燒。奇怪!起先,逐家想講是鬼仔船來掠男丁魂,毋過mā有查某人破病,逐家才臆講是著乞食病。雄雄,厝邊頭尾攏leh燉補品,規个庄頭鼻起來是一種若像內山仝款神秘ê香味。你若是現此時行佇高寮ê街頂,不管時會聽著破病囡仔哭講:「阿母我無愛食,這傷鹹。」

「夭壽囡仔,番肉一兩就愛二十文,kā恁lin祖媽吞落!」

庄內有錢ê買番膏猶是khòng番肉,傷無閣會番下水,無錢ê就kap人討碗尾,佳哉洪來發做人誠hái-phài,番肉俗俗仔賣予庄內人,為著這件代誌閣kap in某冤家。逐家直直食,煞毋知這根本毋是番仔ê肉。

雖然無欠「番肉」,毋過全庄頭猶原siān-táu-táu,著病ê人顛倒lú來lú艱苦。開始有風聲講今年欠人手就規氣安海宮莫迎媽祖,干焦賰七工就欲媽祖生矣,愛跳陣頭閣愛舞藝閣,實在是無夠跤數。

春生倒佇房間毋知當時會醒,含kap春生睏仝一塊眠床ê阿蘭仔mā昨昏開始發燒,阿爸留落來ê金手指閣無去。歹代誌若海溝流湧,一目nih仔就全部淹過來。來寶佇伊tâm-koo-koo--ê金紙店內往復徛泅,目眉心一直是擠作伙ê。

論真來講,秋成毋捌tshap金紙店ê代誌,mā從來毋捌收錢kap tia̍k算盤,更加毋免講知影錢khǹg佇坨位。

知影藏錢所在ê阿雞、春生hām阿蘭仔無可能會來偷,只有秋成上可疑,毋過伊應該誠實毋知金手指藏佇公媽龕內底,伊這馬拜天爸,驚撠香就驚kah欲死,無可能動公媽位。既然全庄頭攏有人金仔phàng見,若按呢,敢有可能是一个鼻ê出金仔味ê賊仔偷提走ê?

我藏佇安海宮後面竹林內ê龍仔銀毋知有予賊仔偷提走無?

彼是伊儉幾十年ê銀兩,想當初來寶佮人以一欉果子樹仔為界址縛一khu田,伊趁逐家收冬了ê暗時kā彼欉樹仔剉掉,過轉工牽牛犁田ê時陣順紲kā田岸掠予狹,播秧仔ê時陣就會使閣種一排稻仔。來寶就用這種漚步佇頂港趁垃圾錢mā趁了得欲十冬,真無簡單儉著錢會使娶某才離開。兩个翁仔某mā是儉儉仔用,最後佇下港開一間金紙店,生兩个後生想講總算是會使好好過日子矣,煞發生…

來寶決定去竹林內行一差,伊毋是欲揣錢,伊是欲為著伊ê囡仔拍算。

伊醒過來ê時陣是倒佇眠床頂ê,阿雞無發現伊半暝才轉來,伊家己mā想無伊是安怎轉來厝ê。無論按怎想,來寶mā毋知昨暝ê赤面青面鬼是啥物物仔,傷重要ê是,伊ê錢真正予鬼食去。

「是講我昨昏夢見兩隻蛇,偌恐怖leh,我這馬想起來閣會起雞母皮。」一開店,王阿鵝閣來金紙店揣阿雞開講。

「 Hannh,你是起鵝母皮啦!啊是啥物蛇?」阿雞食一喙茶。

「一隻青竹絲,一隻紅竹節。in兩隻佇我後壁直直追,我就 nā 旋nā吼救人,雄雄佇彼林仔內有一隻手伸出來kā我ê面hap落。」

「夭壽喔, tsiah恐怖。夢見蛇要去拜土地公啦,等--leh我捎金紙予你去拜拜。」

來寶一邊目眉thio起來。

「好啊,」王阿鵝mā食一喙茶。

「啊然後leh?」

「然後我就聽著阮翁ê聲對林仔傳出來。」王阿鵝講話lú來lú小聲,袂輸蠓仔。阿雞將耳仔倚過去蠓仔邊仔:「伊講啥?」

「『哭枵ní,kā恁爸吵起來!』」

兩隻家禽ê笑聲撞開來寶彼鎖ân-ân ê 目眉心,閣倒彈衝出窗仔門直直到街尾ê禮拜堂,kā彼洋鬼仔鐘撞一下lin-lin-long-long。

禮拜日ê禮拜堂上鬧熱,洋鐘奏一條閣一條ê聖歌。張姆提in兜leh賣ê蚵te來禮拜堂分,一入門看著秋成就khiú伊來問:「秋成,你敢有聽恁阿爸講今年迎媽祖無欲取消,顛倒欲展大舉行?這馬外口誠無閒,tshun五工爾,逐家攏leh準備迎媽祖。」張姆進前喙齒痛,是予Owen牧師治好ê,想當初張姆mā是逐工去來寶金紙店買發財金,這馬已經換作走禮拜堂矣,伊講一禮拜來一擺就好,閣毋免開錢。

秋成幌頭,接過張姆捎來ê蚵炱。蚵炱香kòng-kòng,食一喙就親像來到海墘吹海風,聽海雞母佇天頂叫。

「你有影毋知?是恁老爸講媽祖kā伊託夢交代ê呢。」

秋成神遊ê魂魄簸落海底,險仔淹死,驚一下kā頭拄仔吞落ê海味吐出來:「聽伊leh屁話,伊拜s關帝爺ê,thah會是媽祖kā伊託夢?」

「對hôonn!」張姆mā咬一喙蚵炱。「Mā有可能是伊救起來ê彼尊船頭媽啊。啊,伊有講伊看著千里眼順風耳,講kah有影有食,嘴角全波liōh,甚麼千里眼頭殼頂有三个角,順風耳有兩个角,啊我毋知啦!橫直媽祖娘娘交代今年迎媽祖愛擴大,庄頭才會解彩。」張姆喙內ê蚵仔tit-beh睏去。

「我看,庄頭會著瘟就是彼尊船頭媽引來ê!」蚵仔煞佇秋成喙內跳戰舞。

「呸呸,beh使對神明無禮。」已經改信天主ê張姆竟然按呢講。「而且hôonn,lin阿爸閣有講媽祖愛逐家像隔壁ê鹽水仝款沿路放蜂仔炮,瘟神才會驚kah走去。」

「媽祖到底是交代偌濟項?」

「我哪會知?反正我這馬信天爸猶無拜天公,迎媽祖kap我mā無tī-tāi。」張姆翹跤搖leh搖leh,咬一喙蚵炱繼續講:「毋過講實在ê,這擺若取消,對恁兜ê金紙店誠傷neh,迎媽祖毋但愛用著金紙,香kap砲仔恁兜攏有通買。媽祖mā是對恁兜誠慈悲。」

「是講,高小姐若會無來?」

「干焦關心媠姑娘仔,對家己ê老爸攏無欲tshap-siâu。」秋成ê面紅起來袂輸關公,予張姆笑一下:「你毋知影喔?高小姐這陣著斷骨灰…」

「Dengue fever?」
「Hennh啦!」

「陰桮。」

三月廿三欲暗,高寮規庄恬tsih-tsih,干焦安海宮有聲說。破病ê人tiám厝來,無病ê就攏徛佇廟埕等轎班跋有桮請神明起轎,毋過對早起就開始,每一刻問一擺,跋到這馬已經超過五六个時辰矣,高寮媽猶是完全無欲出門ê意思。

「笑桮。」

隔壁縣ê茶米媽是高寮媽ê分靈,雖然茶米媽每一年ê路線無人事先知影,毋過in可能是蹛山頂行山路慣勢矣,所以跤步誠緊,逐年攏是差不多佇中晝時就會來到海口ê高寮割香。

「聖桮!」

「笑桮。」

茶米媽mā會使算講是高寮媽ê姊妹仔,逐遍來高寮攏會招高寮媽去海邊se̍h一輪。逐家攏講in ê 個性真sio-siâng,攏愛看海。Mā凡勢是茶米媽tiám山內蹛久矣,就想欲來海邊吹一下海風。閣有人講茶米媽是來海邊看烏水溝,因為烏水溝ê另外一邊是伊ê故鄉。

「聖桮。」

「聖桮!」

「笑桮。」

日頭看in跋無桮看kah誠siān就落山矣,廟公手中ê紅色月娘已經對半月形跋kah變月眉,hâm拄出來ê月娘攏看袂落去,捎一塊雲kā家己ê目睭tsa̍h-tiâu。

「聖桮。」

「聖桮。」

「聖桮!」

逐家緊款款下準備起轎,遠遠仔看著高寮大街有一个人影,銅鑼聲直直衝入來廟埕。「是in ê 報馬仔。較緊放炮,準備起轎去庄仔口接茶米媽!」有影高寮媽誠靈聖,已經佇天頂kap伊ê好姊妹仔講好時間矣。

樂手開始奏樂,鼓吹kā kian凍ê空氣pûn破、比舊年閣較濟ê炮仔佇街頂鋪規排,根本看袂著下跤ê路,內底閣有tsham一寡蜂仔炮。炮仔予人點落,一陣烏煙kā對方ê報馬仔tsa̍h-tiâu——如果高寮大街是一个人,炮仔就像刀仔對頭開始pak皮,一路pak到跤指頭仔,血像湧泉噴出來,濺佇扛轎伕ê身軀頂。烏煙內面ê蜂仔炮袂輸熾爁,可比雷公隨時會出來kā做歹代誌ê人khà予死。千里眼hām順風耳大仙尪仔ê手hàinn來hàinn去,想欲kā烏雲掰開,煞毋知家己頭殼後壁ê高錢已經落去一半。敢講是有人siáu貪高錢會用保庇發財,趁起轎前先偷提幾張去?

烏煙kā月娘tsa̍h去,逐家干焦tsioh蜂仔炮ê火光看路才袂佇烏暗中迷失人生方向。佇這喊聲聽袂著、行路看無路、看人攏是烏影ê街仔路面頂,雖然路無長,但是一路摸暗閣攏是炮仔,按怎行攏袂緊。陣頭所有人身上攏是像血仝款ê炮灰,炮仔聲聽起來lú來lú像足濟骨頭同齊斷去ê聲音———為著來寶ê私心,這條街已經碎骨粉身矣。

來寶只是普通ê香客,伊綴佇陣頭上尾仔。等伊開始行對街頂時,炮仔已經放了矣,毋過烏煙猶未散去。伊踏入去烏雲內就予煙tsa̍k著,來寶ná嗽ná行。高寮大街現此時袂輸一隻玄武滾絞,雖然看袂著頭前ê路,但是會當聽著幾偌種聲對東西南北流來。

Khing-khing-khiang-khiang-khing-khing-khiang-khiang…

有人kap來寶仝款leh khùh-khùh嗽,mā有人leh khehnn-khehnn嗽,閣有人嗽kah親像跋落海佇水中沐沐泅。雖然看袂著塗跤,但是來寶用伊ê心看著規路紅記記,就算是化做灰伊mā會認得,因為遮ê炮仔攏是伊銷出去ê。伊一跤一跤踏佇幫伊趁誠濟錢ê血肉面頂,這是伊頭一擺體會著台灣錢淹跤目,從來毋捌遮爾快活。

佳哉今年無取消,我會使繼續趁大錢。

街仔路路平平,伊煞有行樓梯、lú行lú懸ê感覺。等到來寶giōng欲會用挽著月娘ê時「KHIANG——」一聲,對方報馬仔ê銅鑼聲kā來寶神遊到極樂世界ê魂魄khà轉來高寮。伊回魂了規个人像輪仔liàn落血肉堆起來ê山,佳哉尻川後有一个敢若眠床ê物件kā伊接著。「Khiang——」烏雲予銅鑼khà一下散去mā kā來寶ê耳孔tháu開。

四面八方湧出撼天動地ê哭聲,塗跤血流成河。月娘出來看,天頂無雲煞開始落雨,來寶手伸出來結果發現手中心接著一塊一塊ê紅花。風中有伊細漢時記憶中ê味——彼工我倒佇眠床頂,阿爸捾番肉轉來時,規間厝攏是這種味。

來寶尻川下跤ê眠床出聲:「a ô a ú-í」來寶驚一下跳起來,是竹林內看著額頭有三个角赤面鬼,近近仔看有影像千里眼順風耳。phak佇塗跤ê赤面鬼毋但耳空全血閣斷腳斷手半小死,毋過身軀邊仔全是伊進前藏起來ê龍仔銀,來寶較緊khû落來khioh錢。

伊是拚死命leh khioh,真驚有人會來搶。khioh錢khioh來到赤面鬼ê喙邊,發現其中一齒歪去ê獠牙有卡一跤面熟面熟ê金手指。

是我ê手指!

橫直這隻鬼已經半死半命矣,無差這齒牙。伊就kā giōng欲落交ê喙齒硬挽落來,食錢鬼哀哀叫,毋過伊ê金手指原在卡佇頂懸。來寶khû佇遐研究欲按怎kā手指挽落來。

「a ô a ú-í」來寶gia̍h頭看著春生phak佇原本赤面鬼phak ê所在tshun一口氣。

一條紅線對春生ê喙角sô出來塗跤敢若leh走揣啥物,伊揣著倒佇邊仔——喙中全是龍仔銀、已經無喘氣ê阿蘭仔。阿蘭仔ê兩蕊目睭仁深lòng-lòng,紅色ê水直直對一雙墨色死潭內湧出來佇塗跤化做一條紅線,兩條線kat做伙,同齊跳入去血河。

「a ô a ú-í」

來寶雄雄曉悟春生拄才彼句話,一陣春尾溫暖ê東風吹來,伊ê手tiô一下無提好勢,春生ê喙齒kap金手指攏落對血河予媽祖ê慈悲沖走矣。

8 Likes

M̄ chai kám ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún?

1 Likes

Pháiⁿ-sè, chi̍t-phiⁿ sī hit-chūn tâu hō͘ kàu-io̍k-pō͘ bûn-ha̍k chióng ê chok-phín, só͘-tì bô POJ pán-pún.

góa iōng 信望愛 台語轉換工具 hl_cl.bat choán

江 lâi 寶 chiū káⁿ nā chē tī ông 梨 téng 懸, chún-chò kha-chhng chha̍k-chha̍k mā sī nāi-sim tán kàu àm-thâu 仔 chiah chhut-mn̂g. An hái keng-biō mn̂g í-keng koaiⁿ 矣, i khak-jīn hū-kīn í-keng bô jîn-châi óng tek 林 lāi-té liam kha liam chhiú kiâⁿ khì. Go̍eh-niû niá i lâi-kàu tek nâ-lāi ê chio̍h-thâu kong thâu-chêng chiū seng lī-khui 矣. Chi̍t tīn kúi hong chhòan ji̍p-lâi, tek-ko khai-sí thiàu-bú, chhiùⁿ-chhut kut-thâu chám-tn̄g ê koa, kut-thâu kap kut-thâu sio 撞ê siaⁿ koh kè-sio̍k tī kut-thâu lāi-bīn sio 殘, téng 懸ê tek hio̍h khòaⁿ kah 嘻嘻 chhiò, 窸窸窣窣 thó-lūn hē kha hit ê gia̍h tî-thâu ê chiáu 仔 táⁿ, lâi 寶 siūⁿ khí lâi tio̍h óng sai kiâⁿ cha̍p pō͘ koh óng lâm kiâⁿ gō͘ pō͘.

I ta̍h chhut chi̍t pō͘, koh chi̍t pō͘, koh chài chi̍t pō͘, jiân-āu 撞 kàu chi̍t-ê lâng.

Go̍eh-niû thiaⁿ tio̍h lâi 寶ê kiò siaⁿ, bē-kham tit hò͘ⁿ-kî sim hian-khui bīn 紗 thau-khòaⁿ. Khòaⁿ tio̍h bīn-sek chheⁿ 恂恂ê lâi 寶 chē tī thô͘-kha, chiū kiaⁿ kah khah kín koh māi khí-lâi. Chi̍t-ba̍k-nih 仔ê sî-kan, tek 林 thôaⁿ kheng-kheng-khiang-khiang ê siaⁿ, go̍eh-niû koh lún put tiâu thau-thau bi chi̍t-ē, khòaⁿ tio̍h thô͘-kha phak nn̄g chiah thâu-khak téng ū nn̄g-ê kak kap saⁿ-ê kak ê iau-kòai.

In káⁿ nā iau kúi 偌 nî, ti̍t-ti̍t hiòng chhùi chìnn mi̍h-kiāⁿ, tān-sī in chìⁿ--ê chôan-sī thô͘ lāi-té ó͘ chhut lâi ê liông 仔 gîn.

Lâi 寶 kiaⁿ kah lâu chhìn kōaⁿ, bē su beh hō͘ ka-kī ê kōaⁿ im-sí kāng-khoán, chhóan bē tio̍h khùi.

Chi̍t chiah iau-kòai kám-kak tio̍h go̍eh-niû ê ba̍k-sîn, gia̍h thâu khòaⁿ chi̍t 眼. Chheⁿ bīn chhiah ba̍k koh ū chi̍t-siang lāi-kiàm-kiàm--ê獠 gê, lēng-gōa chi̍t chiah chhiah bīn ê mā sûi tòe leh gia̍h thâu khòaⁿ, i ê chi̍t khí 獠 gê kim sih-sih, go̍eh māu hoe 容 kiaⁿ chi̍t-ē chôan sit-sek khì.

Thiⁿ bōe kng, thó-hái lâng 洪 lâi hoat chiū lâi-kàu hái-kháu chún-pī chhut hái lia̍h-hî, soah hō͘ o͘ chúi-kau sak lâi chi̍t tâi phòa chûn khip kòe-khì.

Chûn-téng ū chi̍t chun Má-chó͘, kúi 偌 chiah hî gôan 仔 sí-khì 矣, tò tī piⁿ-a ê saⁿ-ê Tn̂g-soaⁿ 客 chhun khùi 噓仔.

M̄-bián chhut hái chiū ū chîⁿ hó thàn! lâi hoat bô sè-jī chhiò chhut siaⁿ, kui thâu-khak lóng leh sǹg chi̍t kin ē-sái bē 偌 chē chîⁿ, kin-pún bô thiaⁿ tio̍h chûn-téng ê lâng ńng-sô-sô--ê喝,"chhiáⁿ hō͘ góa chúi …".

Chi̍t-nn̄g jī-cha̍p bûn, chi̍t kin cha̍p-la̍k nn̄g, chi̍t-ê lâng chi̍t-pah kin, saⁿ-ê lâng chiū-sī sì-chheng peh pah nn̄g, nā án-ne chiū ē sái bé jī-cha̍p-gō͘ táu ê bí, chi̍t nî lāi lóng m̄-bián hôan-ló bô bí thong hó-chia̍h!

Hái-hong sêng thàu, chhoe kah林 tâu hio̍h 仔sōaiⁿ-sōaiⁿ kiò, chhin-chhiūⁿ hū-jîn kìⁿ tit hoeh kng tio̍h kiaⁿ khàu-kah chhoeh khùi. Chē tī chûn-thâu ê chûn-thâu 媽 bīn-ba̍k 慈祥, m̄-koh chit-má tī lâi hoat ê sim-ba̍k tiong soah káⁿ nā châi sîn 爺 kāng-khoán chhùi chhiò ba̍k chhiò. Go̍eh-niû khòaⁿ kah sêng siong-sim, 沬 lo̍h-khì hái lāi-té hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h i ê ba̍k-sái.

Lâi hoat hoat-hiān ji̍t-thâu tit beh khí-chhn̂g, kóaⁿ-kín óng 復in tau kā chûn-téng ū kè-ta̍t ê mi̍h-kiāⁿ siu ji̍p khì, gôan chài i ê chhù chiū tī hái-phiâⁿ koh khah ji̍p-khì chi̍t sut-sut仔, bián 偌 kú chiū poaⁿ liáu 矣.

Lâi hoat chóan khì liáu āu kiò i hit leh koh leh khùn ê bó͘ —阿鵝, khí-lâi kā hî 仔thâi-thâi--ê, 阿鵝 ba̍k-chiu peh kim khòaⁿ tio̍h lâi hoat kui seng-khu 沐kā choân hoeh koh mo͘h chi̍t chun sîn-bêng kiaⁿ chi̍t-ê 吱吱 kiò.

"sī leh khàu 枵ní? góa kā lí kóng, lín 爸 kin-á-ji̍t 抾 tio̍h che chun châi sîn 爺, goán beh chhut ūn thàn tōa chîⁿ 矣啦! kín khí lâi kā góa tàu sio kang."

"siáⁿ-mi̍h châi sîn 爺, che sī Má-chó͘ 婆neh!"

"góa bô sî-kan kap lí cheng hit, kín khí lâi chò-kang khò."

阿鵝 lo̍h bîn-chhn̂g, tòe lâi hoat khì thâu-chêng, khòaⁿ tio̍h thô͘-kha ê hî 仔kap tn̄g kha tn̄g-chhiú koh khai-sí 吱吱 kiò.

"bo̍h chhá 啦! kín tàu kì."

"lí khì 佗 ūi thâi cha̍h ê… chi̍t, nn̄g, saⁿ, sì, gō͘, la̍k 肢 chhiú … saⁿ chiah 番?"

"che m̄ sī Hoan-á. Sī góa 拄仔 tī hái-piⁿ khòaⁿ tio̍h chi̍t tâi chûn, téng 懸 sí saⁿ ê Tn̂g-soaⁿ 客啦."bêng-bêng chiū-sī lâi hoat kā lâng lia̍p hō͘ sí ê, i soah ké choh bô chi̍t kiāⁿ tāi-chì,"lí sǹg khòaⁿ māi, chi̍t-nn̄g jī-cha̍p bûn, chi̍t kin cha̍p-la̍k nn̄g, chi̍t-ê lâng chi̍t-pah kin, saⁿ-ê lâng chiū-sī sì-chheng peh pah nn̄g, nā án-ne chiū ē sái bé jī-cha̍p-gō͘ táu ê bí, chi̍t nî lāi lóng m̄-bián hôan-ló bô bí thong hó-chia̍h!"

Pún-té kiaⁿ kah giông beh 泄 jiō ê阿鵝 thiaⁿ tio̍h chîⁿ, sim-lāi ê hái-éng chiū pêng-chēng lo̍h-lâi.

"番 bah chit-má káⁿ chi̍t kin jī-cha̍p bûn?"阿鵝 mn̄g.

"eng-kai sī 啦! téng pái khì hú-siâⁿ góa khòaⁿ tio̍h ê kè-siàu sī jī-cha̍p bûn. Hó 啦, lán seng kā che bah thâi-thâi--ê."

"án-ne sêng-si̍t ē-sái chi̍t nî m̄-bián hôan-ló bô bí 呢!"阿鵝 koh tī hia áu chí thâu 仔, kóng-tio̍h chîⁿ i chiū siáⁿ-mi̍h lóng m̄ kiaⁿ, 跍 lo̍h-lâi khòaⁿ hō͘ siông-sè,"抑 m̄-koh phôe sek bô kâng."

"pak tiāu ah!"

"ah che chun Má-chó͘ sī beh 裁 tī cha̍h khòaⁿ lí pàng hoeh hiōh?"

"lí káⁿ bô siūⁿ beh pài i chok-ka sîn? pó-pì lán kè-sio̍k thàn chîⁿ?"

"sī ē-sái 啦, m̄-koh lán chit-má chhù lāi mā bô ūi. Góa kám-kak lí á-.Sī seng phō khì an hái kiong, seng hō͘ lâng chai-iáⁿ lán kiù chi̍t chun sîn-bêng, ū tì-ìm tio̍h khah phah tio̍h Hoan-á ē-sái thàn chiok chē chîⁿ ê. Āu-bóe khah chhiáⁿ tńg-lâi chhù lâi."

"góa chhōa tio̍h ê bó͘ thài ē cha̍h súi koh khiáu."

"saⁿ peh. Kín khì, cha̍h góa lâi chhú-lí."

Lâi hoat chiū tī kut-thâu chám-tn̄g ê樂 siaⁿ tiong, mo͘h hit chun Má-chó͘ hiòng kôan 寮ê an hái kiong khì 矣.

Beh khì an hái kiong chiū ài kiâⁿ-kòe kôan 寮 tōa-koe, Má-chó͘ biō sī tī ke 仔 lō͘ siong bóe ê só͘-chāi.

"KHA̍H PHÙI!" ta̍k pái keng-kòe kôan 寮 tōa-koe ê lé-pài-tn̂g 洪 lâi hoat lóng ē tī mn̂g-kháu phùi chi̍t chhùi chhùi nōa.

Mā sī khàm kî-kòai, an hái kiong kî-si̍t sī bóe 仔 khí ê, kui chng-thâu siong chá khí khí lâi ê chhù sī hit keng lé-pài-tn̂g. Lâi hoat bô-êng siūⁿ che, hiān-chhú-sî siōng iàu-kín ê chiū-sī khì an hái kiong piⁿ-a ê lâi 寶 kim chóa tiàm, chhōe lâi 寶 bé an-tah Má-chó͘ ê kim chóa kap hiuⁿ.

Lâi 寶 kim chóa tiàm mn̂g 拄 phah khui, thâu-ke 江 lâi 寶tī--leh ēng ke mn̂g chhéng sè-jī ê sàu tiāu i pó-pòe kim chóa, 炮仔, 篾 hiuⁿ bīn téng ê thô͘-hún. Ah, m̄ sī, eng-kai kóng sī lô͘ 丹, sī i sêng-sim pài koaiⁿ kong ê chèng-kì.

Lâi 寶kā ke mn̂g chhéng khǹg hó-sè, lâi-kàu 虼蚻 si̍t 仔 thâu-chêng, thiu chi̍t châng siōng khàm hó ê o͘-sek 檀 hiuⁿ tiám lo̍h. Hiòng téng 懸ê koaiⁿ sèng 帝 kun se̍h-se̍h-liām, m̄ chai sī leh liām siáⁿ, m̄-koh khòaⁿ khí-.Lâi sêng khiân-sêng.

"a-pa gâu chá. Khù-khù…"lâi 寶ê tōa kiáⁿ ——江春 seⁿ ê嗽 siaⁿ hām哈唏 siaⁿ tùi ûi 屏 āu-piah thôan-chhut lâi. 春 seⁿ hit siang khiáu khiáu-lâng ê ba̍k-chiu iáu-koh soa bî soa bî.

"kín lâi kā koaiⁿ 帝爺 kóng lí lâi 矣, pó-pì lán tau thàn tōa chîⁿ, hō͘ lí khah kín khí tōa-chhù kap sin-thé ióng kiàn."lâi 寶 tiám chi̍t châng o͘ 檀 hiuⁿ hō͘ 春 seⁿ."ah lín sió-tī leh?"

"koh leh khùn."春 seⁿ chhah hiuⁿ.

Lâi 寶 tī piⁿ-a thò͘ tōa-khùi, thâu ti̍t-ti̍t hàiⁿ.

"a-pa lí m̄-thang tōa sim khùi, góa sī tōa kiáⁿ, í-āu ē kè-sêng che keng tiàm, lí chiū hō͘ chhiu chiâⁿ khì chò i kah ì ê tāi-chì, jî-chhiáⁿ kóng i chò i-seng ē-tàng kiù lâng, che sī thè lán tau chò kong-tek."

"á-.Sī lán 春 seⁿ khah bat tāi-chì, lí ài kā sin-thé kò͘ hō͘ hó, tán lí seⁿ hāu-seⁿ liáu-āu, góa ē kā lín a-kong hō͘ góa ê kim chhiú-chí koh thôaⁿ hō͘ lí."tong-chho͘ tòe lí 春 seⁿ hō kâng miâ sī tùi ê, sûi-jiân sin-thé sī ū khah bái, tān-sī thâu-khak sêng-si̍t ū seng-lí khoán, āu pái sī beh choh hó-gia̍h lâng ê. Chiong chiah bīn ê春 seⁿ thiaⁿ kah chin pháiⁿ 勢. Lâi 寶 á-.Sī leh hôan-ló tē-jī ê hāu-seⁿ,"m̄-koh chhiu chiâⁿ tòe hit kòng--ê胡 siáⁿ-mi̍h 云…"

"sī Owen bo̍k-su!"chhiu chiâⁿ hiông-hiông phiaⁿ chhut ûi 屏, siám kòe lâi 寶ê gō͘ kin 膎, chhiong chhut tiàm mn̂g hiám--i that tio̍h 戶橂, giōng beh phak-lo̍h--ê, hó-ka-chài bô po̍ah-tó, kha pō͘ chi̍t chàm hiòng lé-pài-tn̂g ê hong-hiòng ti̍t-ti̍t khì 矣.

"江 chhiu chiâⁿ, kā lín 爸 tòng--leh!"lâi 寶 thâu-khak chhiong ian, kui keng tiàm káⁿ nā sio kim tháng giōng beh sio khí-lâi.

"chí-iàu sī ē-tàng kiù lâng tāi-hu, Tn̂g-soaⁿ tāi-hu, 番婆 kúi, 洋 tāi-hu ê lóng sī hó lâng啦."春 seⁿ chhùi khui tān-sī chhiú kè-sio̍k bô-êng thè hoat-châi kim pó͘-hòe, hoat-châi kim put-chí 仔 hó-bē, saⁿ put gō͘ sî chiū tio̍h pó͘.

"iáu m̄-koh thiaⁿ-kóng âng-mn̂g ê ông 祿仔kap番婆 kúi kāng-khoán ē chia̍h lâng, âng-mn̂g-hoan kap seⁿ 番 bô chi̍t tè hó."lâi 寶 chhùi nā khui, chhiú chiū pàng lo̍h-lâi."chò 番 tāi-hu ê ē chia̍h lâng, chò hoan-lâng ê ē thâi lâng, chin-chiàⁿ bô chi̍t tè hó."

"lí sè-hàn sî m̄ sī ū chia̍h kòe 番 bah?"

Lâi 寶 kóaⁿ-kín 越 chi̍t-ē sin bīn-hiòng mn̂g-kháu, Sé-mh 辟 i tiàm lāi pài ê koaiⁿ 帝爺."góa sī tio̍h khit-chia̍h chèng, lín a-kong khah khì bé chi̍t-nn̄g 番 bah hō͘ góa pó͘ sin-thé, sī 治 pēⁿ ēng ê. Hit Hoan-á chò io̍h 仔 kiù góa ê miā, i mā ū kong-tek."

"m̄-kóan án-chóaⁿ kóng, lí mā sī chia̍h lâng bah."

"kín chò khang khò 啦! gín-á lâng bo̍h ìn chhùi ìn chi̍h."春 seⁿ mā bô siū-khì, soah bûn bûn 仔 chhiò.

"a-hiaⁿ lí ná-ē bô kiò góa!"江-ka téng kò-go̍eh chèng-sek sàng choh tui ê sim-pū 仔江 chng 玉蘭 tùi ûi 屏 āu-piah cháu chhut-lâi 怦怦 chhóan."a-pa pháiⁿ 勢, góa chit-má chiah khí-chhn̂g."

"阿蘭仔, lí m̄-bián hiah chá khí-lâi. 午 sî tòe a-bú bé chhài chú pn̄g chiū hó. Kín chóan khì khùn, a-bú mā iáu bōe khí-lâi."春 seⁿ khin-siaⁿ sè-soeh kóaⁿ 阿蘭 chóan khì pâng-keng.

江 lâi 寶 khòaⁿ tio̍h chi̍t ê ōe-bīn sêng hoaⁿ-hí, thâu ti̍t-ti̍t tìm. Goán 春 seⁿ kap góa tong-chho͘ ū-kàu sio siâng, thiàⁿ bó͘ sī beh tōa hoat-châi ê thâu 彩. Tian-tò sī tē-jī-ê, pêⁿ-pêⁿ lāu-pē lāu-bú lóng kāng-khoán, ná-ē hām tōa-hàn ê chiah bô kâng.

Nn̄g-ê pē 仔 kiáⁿ sûi lâng chò khang khò.

"江 láu-pán gâu chá."洪 lâi hoat kui seng-khu chhàu 臊 bī lâi-kàu tiàm mn̂g-kháu, chai-iáⁿ lâi 寶ê tiàm lāi chheng-khì chheng-khì, phīⁿ 仔 bong leh bô ji̍p-khì lāi-té kek sí-lâng.

"洪仔gâu chá. Kin-á-ji̍t chhe-jī, ài peh lō͘ 武 châi sîn kim, iáu sī Thó-tī-kong hoat-châi kim? gō͘ lō͘ hoat-châi kim mā ē-sái. Ah kin-á-ji̍t ū siáⁿ-mi̍h hî hahⁿ?"lâi 寶 bô-êng chhut-khì chio-ho͘, hôaiⁿ-ti̍t 洪仔 ta̍k kang lóng lâi.

"kin-á-ji̍t bô beh bé hoat-châi kim 啦, seng an-tah che chun Má-chó͘ 啦, an sîn-bêng ài siáⁿ-mi̍h kim hahⁿ?"

"Má-chó͘?!"lâi 寶chông chhut-lâi mn̂g-kháu, khòaⁿ tio̍h 洪仔 chhiú tiong mo͘h chi̍t chun sîn-bêng."壽 kim, 壽 kim. 春 seⁿ ah, khì the̍h 壽 kim lâi."

"che Má-chó͘ sī 佗 ūi lâi ê?"

"o͘ chúi-kau lâu lâi ê chi̍t tâi chûn thêng tī hái soa 埔啦, téng 懸 ū kui niá 仔 phòa saⁿ 仔 khò͘ kap che chun Má-chó͘, khòaⁿ khí-.Lâi sī koh ū Tn̂g-soaⁿ kòe o͘ chúi-kau lâi, soah bô khòaⁿ tio̍h pòaⁿ ê lâng neh."

Saⁿ-ê lâng la̍k-la̍k-chhoah, 春 seⁿ seng chóan khì kò͘ tiàm, lâu lâi 寶hām洪仔. Chiok bô kán-tan chiong chûn thâu 媽 chiām-sî an-tah tī an hái kiong ê phian tiān.

"chóng sǹg sī hó 矣. 欸, 洪仔, an-tah che chun chûn-thâu 媽ê壽 kim hām kin-á-ji̍t ê hoat-châi kim, góa sǹg lí khah sio̍k ê."lâi 寶 chhiú pí chi̍t-ē,"án-ne chiū hó."

"欸, kiù sîn-bêng sī kong-tek, lí ū-iáⁿ sêng tàng-sng. Ah, soah soah khì. Lóng sǹg góa ê. Bô tek- khak góa kiù che chun chûn-thâu 媽 khí-lâi, góa ē chhut ūn thàn tōa chîⁿ."i bē jím-tit soah chhiò chhut-lâi.

Lâi 寶 thiaⁿ chi̍t-ē ba̍k-chiu gîn gîn,"bô, bô, bô, góa kāng lí kóng sńg chhiò 啦. Má-chó͘ sī lán chò-hóe an ê, ná-ē kap lí siu chîⁿ."

紲 lo̍h-lâi che nn̄g kang sêng 怪奇, chit-má chiah saⁿ-go̍eh tiong chiū joa̍h-hip-hip, ji̍t-thâu kong kā kôan 寮 pha̍k kah lóng kiuh khí-lâi 矣. Hē tàu sî, 洪 lâi hoat ê bó͘ —— ông 阿鵝 siông-siông ē lâi chhōe lâi 寶ê bó͘ ——阿 ke khai-káng, sūn 紲 bé hoat-châi kim. Hiān-chhú-sî iáu bōe khòaⁿ tio̍h lâng, hit chiah 鵝 bó ê siaⁿ chiū í-keng thôan-ji̍p lāi tiàm lāi 矣.

"阿 ke ché ——"阿鵝 tng choh sī ka-kī chhù, bô mn̄g kòe chiū ti̍t-chiap chē tī í tiâu 仔 téng.

"阿鵝, sêng kú bô khòaⁿ!"阿 ke thiⁿ chi̍t chóaⁿ tê hō͘ ông 阿鵝."káⁿ nā ke khah tōa kho͘ neh!"

"tiām-tiām 啦! Mā chiah chi̍t kang 爾, cha-hng khah bô-êng, leh piàn che 啦."ông 阿鵝 tùi liân kūi téng tāng-tāng khǹg chi̍t tè ēng ō͘ 仔 hio̍h pau khí-.Lâi ê mi̍h-kiāⁿ 嘻嘻 chhiò,"góa kap lí kóng ah, góa kin-á-ji̍t chiū-sī lâi sàng che ê."i chia̍h chi̍t chhùi tê, khòaⁿ 阿 ke ê hóan-èng.

"ah che sī siáⁿ?"

"goán ang phah tio̍h seⁿ 番, che 番 bah góa 拄 chhiat hó, sàng hō͘ lín tau pó͘ sin-thé, hō͘ lí khah chá phō sun."

"chiah hó tio̍h! góa siông-siông lóng leh hôan-ló in nn̄g-ê kóng."阿 ke kín phah khui khòaⁿ mai, khak-si̍t sī chi̍t tè bah."lâng kóng phah chi̍t-ê 番 khah iâⁿ phah kúi chiah lo̍k neh! sêng-si̍t beh sàng goán tau?"

"heⁿh啦, pêng-siông sî nā bô sio lín tau bē ê hó hiuⁿ, ná-ē ū kin-á-ji̍t? siu lo̍h lâi 啦!"阿 ke si̍t-chāi sī chiok hoaⁿ-hí ê,"ū-iáⁿ kiù chi̍t chun chûn-thâu 媽 khí-lâi ū tì-ìm! tán--leh àm-tǹg chiū lâi chú che tè."

江-ka chia̍h àm-tǹg sî, 蠓仔mā lâi pun chi̍t chhùi, m̄-koh chia̍h ê sī oa̍h-lâng bah. 阿 ke óaⁿ lóng bô tín-tāng kui ê lâng bô-êng chhì-chhà sì-kè kóaⁿ 蠓. 阿蘭仔 sī leh bô-êng táu蠓 tà. Saⁿ ê pē 仔 kiáⁿ chē tī chia̍h pn̄g 廳, 春 seⁿ lim chi̍t chhùi thng, ba̍k-bâi sim hō͘ kiâm chi̍t-ê 擠 khí-lâi, mn̄g,"chit-má chiah saⁿ-go̍eh 爾, taⁿ nî-hōe te̍k-pia̍t jia̍t, a-pa góa ē-kì-tit lí bat chò-kòe chi̍t chióng hiuⁿ ē-tàng kiaⁿ báng. Lí nā-sī thê-chhut lâi bē, kin-nî it-tēng ē thàn chîⁿ."

春 seⁿ koh kóng chi̍t kóa saⁿ-go̍eh ngiâ Má-chó͘ ê製 hiuⁿ kè-ōe, 炮仔mā sī ài kè-sio̍k pó͘-hòe, kim chóa ê pō͘-hūn nā-sī bô kàu ài 冗 chá khì kap chóa chhiúⁿ bé. 春 seⁿ gôan 仔 kóng gôan 仔 lim, kā hit óaⁿ kiâm tok-tok--ê thng lóng lim ôan 矣.

Lâi 寶頕 thâu, sêng bóan-ì,"chiū chiàu lí ê ì-sù."sêng-si̍t 春 seⁿ che ê miâ-hō liáu ū tùi, khak-si̍t ū seng-lí thâu-náu. Chit-má í-keng sêng-ka 矣, siong-sìn bián 偌 kú chiū ē thàn tōa chîⁿ lâi iú-hàu góa. Tian-tò ài hôan-ló che kho͘ tē-jī-ê tong-sî beh chhōa bó͘."chhiu chiâⁿ ah, lí ū khah kah ì 佗 chi̍t ke ê"

"kôan -ka ê屘 chheng kim."

Lâi 寶 ōe iáu bōe kóng liáu chiū hō͘ 險--i哽 tio̍h, kā chhùi lāi ê番 bah thng 呸 chhut-lâi 譟 kóng,"in kôan -ka sī lán kôan 寮 siōng hó-gia̍h ê lâng, koh bô hāu-seⁿ, koh sī 屘 chheng kim, phèng-kim koh m̄ chai ài 偌 chē. Chiū sǹg kôan sió-chiá kah ì lí, lí sī hō͘ lâng chio neh! án-ne sī pài in tau ê kong 媽!"

"phèng-kim góa ka-kī ē siūⁿ pān-hoat, in tau pài thiⁿ 爸ê, bô-sîn Chú pâi mā bô leh gia̍h hiuⁿ sio kim chóa."

Chúi ke tō͘-kâu māi tī chháu phō lāi chhiùⁿ koa, 江-ka ê chàu kha siak óaⁿ siak tī, 頓 í 頓 toh bē su pak kóan, kui 庄ê lâng lóng kòe-lâi kim chóa tiàm mn̂g-kháu thiaⁿ 戲.

Làng ji̍t tiong-tàu, chhiū-á kha hioh 涼ê lâng lóng leh thôaⁿ chā-mê kim chóa tiàm hit 齣戲, tāi-ke lóng kám-kak sêng bô 采江-ka bô chò 戲 pan, nā bô in tau hit ê ūi tú-tú-ah hó tī Má-chó͘ biō piⁿ-a thâu chi̍t keng, 戲 pêⁿ tah khí-lâi 扮仙 choh 戲 sī siōng sek-ha̍p ê. Cha-àm in tau 演ê ū-iáⁿ pí"kòe gō͘ koaiⁿ chám la̍k chiong"koh khah cheng-chhái.

Che kúi ji̍t chhiu chiâⁿ lóng 蹛 tī lé-pài-tn̂g, hôaiⁿ-ti̍t i ji̍t-sî lóng tòe Owen bo̍k-su o̍h sai i, 蹛 cha̍h tian-tò khah lī-piān. Sûi-jiân tiōng-sī chhù lāi kám-chêng ê gōa-kok lâng Owen bo̍k-su ū khó͘-khǹg i chóan khì, m̄-koh chhiu chiâⁿ chi̍t kù"Mr. Owen lí mā sī ūi-tio̍h lí-sióng chiah hòng-khì kap ài lâng kau-ōaⁿ chhiú-cháiⁿ ê ki-hōe, lī-khui kò͘-hiong kòe-kiâm-chúi lâi ê, káⁿ m̄ sī?"chiū kā bo̍k-su that tò chóan khì. Ka-chài goán cha̍h kiat-chhin sī-bô kau-ōaⁿ chhiú-cháiⁿ che chióng kui-tēng, nā bô góa khì 坨 ūi seⁿ chi̍t kha chhiú-cháiⁿ chhut-lâi? kóng 罔 kóng, chhiu chiâⁿ kî-si̍t sêng chông-pài bo̍k-su, siōng i chit-má kan-taⁿ chi̍t lé-pài bô kìⁿ tio̍h kôan 桂 chiū sim-lāi kiaⁿ-hiâⁿ.

Mā sêng kî-kòai, kin-á-ji̍t pài thiⁿ, kôan sió-chiá nā ē bô lâi lé-pài? siūⁿ tong-chho͘ chhiu chiâⁿ khai-sí tòe bo̍k-su o̍h i chiū-sī hi-bāng ē-tàng ū khah chē ki-hōe kìⁿ tio̍h sìn I-é-su Ki-tok ê kôan -ka 屘 chheng kim.

M̄ chai sī Owen bo̍k-su ē-hiáu tha̍k jîn-sim iáu sī chhiu chiâⁿ ê bīn lóng siá chiok chheng-chhó 矣, tán lé-pài kiat-sok liáu-āu, Owen tùi lo̍h tē 仔 lāi the̍h chi̍t tiâu bīn pò͘ 遞 hō͘ tio̍h siuⁿ-si-pēⁿ ê chhiu chiâⁿ,"chai-iáⁿ lí ē hôan-ló, kôan -ka ê sái ēng lâng thâu 拄仔捎 lâi ê."

Chhiu chiâⁿ chiap kòe bīn pò͘, káⁿ nā khòaⁿ-kìⁿ kim soaⁿ gîn soaⁿ, kui ê lâng thiàu khí lâi,"sī góa ê ' chhiu 』! i siù chi̍t jī ' chhiu 』!"koh the̍h khí-lâi phīnn khòaⁿ māi, sī 桂 hoe hiuⁿ.

"江 chhiu chiâⁿ kā chhiú-cháiⁿ thò͘ chhut lâi, nā bô chiū chai sí!"

Sī 阿蘭仔 lâi chhōe chhiu chiâⁿ. Owen bo̍k-su thiaⁿ chi̍t-ē hām chhiu chiâⁿ tâng-chê kín piàⁿ chhut-lâi khòaⁿ, Eng-kok lâi ê sin-sū thâu-chi̍t pái kìⁿ tio̍h chhiah chhâ bó͘ eng-kai chiū-sī i che chióng bīn.

M̄-koh tōa 嫂 i kam-gōan khiā tī mn̂g-kháu chhit chhiah gō͘ pê mā m̄ gōan-ì ji̍p-lâi chē lo̍h lâi kóng. I ōan-nā mē ōan-nā khàu,"chhiu chiâⁿ, lí khah kín kā a-kong lâu lo̍h-.Lâi ê kim chhiú-chí hêng lâi, lán tau chhōa beh khí kôan sió-chiá 啦! a-hiaⁿ che kúi ji̍t phòa-pēⁿ, a-pa a-bú chiok tio̍h-kip 傱 chîⁿ beh khì bé 番膏."ōe kóng chi̍t-pòaⁿ chiū beh kā chhiu chiâⁿ kūi, chhiu chiâⁿ kín kā tōa 嫂扞 khí-lâi, soah hoat-hiān i hūn khì 矣.

Chin-chiàⁿ siūⁿ bô, góa che kúi kang lóng bô chóan khì, liân a-kong ū chi̍t kha kim chhiú-chí lóng m̄ chai, 哪 ū thau 捎?

Kan-taⁿ chi̍t-ē 仔 tōa 嫂 siūⁿ-tio̍h i koh ū ōe ài mē chhiu sêng-chiū chhéⁿ kòe-lâi kè-sio̍k 譟. Goân-lâi 春 seⁿ thâu-khak í-keng sio nn̄g mê, sin-thé soah léng kah sih sih 捘(sih-sih-chùn). Lâi 寶臆 sī hái-siōng ê kúi-á chûn lâi lia̍h lâm 丁ê hûn 魄 khì chò chûn kang, kā春 seⁿ ê hûn lia̍h cháu 矣, chiū khah kín piàⁿ khì an hái kiong chhiáⁿ Má-chó͘ chhú-lí, hû 仔 chúi kòan kúi 偌 óaⁿ 春 seⁿ iáu sī bô thè sio. Lâi 寶 chiū siūⁿ-kóng sī tio̍h khit-chia̍h chèng, beh the̍h kim chhiú-chí khì tng tiàm ōaⁿ chîⁿ bé 番膏 tńg-lâi chian io̍h 仔, soah hoat-hiān chhiú-cháiⁿ bô khì 矣, jiân-āu hôai-gî sī hō͘ chhiu chiâⁿ thau 捎 cháu.

"tōa 嫂 khah léng-chēng--leh, góa bô 捎 chhiú-cháiⁿ 啦, góa chin-chiàⁿ bô 捎. Lí ē-tàng mn̄g Owen bo̍k-su, che kúi ji̍t góa lóng bô chóan khì."chhiu chiâⁿ oa̍t thâu khòaⁿ bo̍k-su,"tùi bô?"

"chhiu chiâⁿ che kúi kang it-ti̍t tòe góa o̍h i bô chóan khì."bo̍k-su bî-bî 仔 kiok-kiong, sêng ū lé-māu,"nā bô góa ē-tàng khì kā lí a-hiaⁿ khòaⁿ chèng? thiaⁿ khí-lâi sī Dengoe fever."

"m̄-bián lí hôan-ló! siáⁿ-mi̍h tn̄g kut-hu po̍h, lí khah tn̄g kha tn̄g-chhiú 啦! miâ lóng hō-chò 胡云矣, khòaⁿ chèng it-tēng o͘-pe̍h 云, o͘-pe̍h khòaⁿ."

Ū-iáⁿ chin 怪奇, chū chiông-lâi 寶in tau 遭 chhat-thau, 庄仔 só͘-ū lâng chhù lāi-bīn chhàng ê kim 仔mā tâng-chê phàng kìⁿ, jî-chhiáⁿ káⁿ nā-sī tio̍h-che kāng-khoán, chin chē lâng hoat sio. Kî-kòai! khí seng, tāi-ke siūⁿ-kóng sī kúi-á chûn lâi lia̍h lâm 丁 hûn, m̄-koh mā ū chhâ bó͘ lâng phòa-pēⁿ, tāi-ke chiah 臆 kóng sī tio̍h khit-chia̍h pēⁿ. Hiông-hiông, chhù-piⁿ thâu-bóe lóng leh燉 pó͘ phín, kui ê chng-thâu phīⁿ khí-lâi sī chi̍t chióng nā siōng lāi soaⁿ kāng-khoán sîn-pì ê phang-bī. Lí nā-sī hiān-chhú-sî kiâⁿ tī kôan 寮ê ke téng, put-kóan-sî ē thiaⁿ tio̍h phòa-pēⁿ gín-á khàu kóng,"a-bú góa bô ài chia̍h, che siong kiâm."

"iau-siū gín-á, 番 bah chi̍t-nn̄g chiū ài jī-cha̍p bûn, kā lín lin chó͘ 媽 thun-lo̍h!"

Chng-lāi ū chîⁿ ê bé 番膏 iáu sī khòng番 bah, siong bô koh ē 番 hē chúi, bô chîⁿ ê chiū kap lâng thó óaⁿ bóe, ka-chài 洪 lâi hoat chò lâng sêng hái-phài, 番 bah sio̍k-sio̍k 仔 bē hō͘ chng-lāi lâng, ūi-tio̍h che kiāⁿ tāi-chì koh kap in bó͘ oan-ke. Tāi-ke ti̍t-ti̍t chia̍h, soah m̄ chai che kin-pún m̄ sī Hoan-á ê bah.

Sûi-jiân bô khiàm"番 bah", m̄-koh choân chng-thâu iû-goân siān-táu-táu, tio̍h pēⁿ ê lâng tian-tò lú lâi lú kan-khó͘. Khai-sí ū hong-siaⁿ kóng kin-nî khiàm lâng chhiú chiū kui-khì an hái kiong bo̍h ngiâ Má-chó͘, kan-taⁿ chhun chhit kang chiū beh Má-chó͘ seⁿ 矣, ài thiàu tīn thâu koh ài bú gē koh, si̍t-chāi sī bô 夠 kha sò͘.

春 seⁿ tò tī pâng-keng m̄ chai tong-sî ē chhéⁿ, Hâm kap春 seⁿ khùn kâng chi̍t tè bîn-chhn̂g ê阿蘭仔mā cha-hng khai-sí hoat sio, a-pa lâu lo̍h-.Lâi ê kim chhiú-chí koh bô khì. Pháiⁿ tāi-chì nā hái kau lâu éng, chi̍t-ba̍k-nih 仔 chiū chôan-pō͘ im kòe-lâi. Lâi 寶 tī i tâm-ko͘-ko͘--ê kim chóa tiàm lāi óng 復 khiā siû, ba̍k-bâi sim it-ti̍t sī 擠 chò-hóe ê.

Lūn chin lâi kóng, chhiu chiâⁿ m̄-bat chhap kim chóa tiàm ê tāi-chì, mā chiông-lâi m̄-bat siu chîⁿ kap tia̍k sǹg pôaⁿ, kèng-ka m̄-bián kóng chai-iáⁿ chîⁿ khǹg tī 坨 ūi.

Chai-iáⁿ chhàng chîⁿ só͘-chāi ê阿 ke, 春 seⁿ hām阿蘭仔 bô-khó-lêng ē lâi thau, chí-ū chhiu chiâⁿ siōng 可 gî, m̄-koh i eng-kai sêng-si̍t m̄ chai kim chhiú-chí chhàng tī kong 媽龕 lāi-té, i chit-má pài thiⁿ 爸, kiaⁿ 撠 hiuⁿ chiū kiaⁿ kah beh sí, bô-khó-lêng tāng kong 媽 ūi. Kì-jiân choân chng-thâu lóng ū lâng kim 仔phàng kìⁿ, nā án-ne, káⁿ ū khó-lêng sī chi̍t-ê phīⁿ ê chhut kim 仔 bī ê chha̍t 仔 thau the̍h cháu ê?

Góa chhàng tī an hái kiong āu-bīn tek nâ-lāi ê liông 仔 gîn m̄ chai ū hō͘ chha̍t 仔 thau the̍h cháu bô?

Hit sī i khiām kúi cha̍p nî ê gîn nn̄g, siūⁿ tong-chho͘ lâi 寶 kah lâng í chi̍t châng kóe-chí chhiū 仔 ūi kài-chí pa̍k chi̍t khu chhân, i thàn tāi-ke siu tang liáu ê àm-sî kā hit châng chhiū-á chhò tiāu, kòe chóan kang khan gû lê-chhân ê sî tīn sūn 紲kā chhân-hōaⁿ lia̍h hō͘ e̍h, 播秧仔ê sî tīn chiū ē sái koh chióng chi̍t pâi 稻仔. Lâi 寶 chiū ēng che chióng 漚 pō͘ tī téng-káng thàn 垃圾 chîⁿ mā thàn liáu tit beh cha̍p tang, chin bô kán-tan khiām tio̍h chîⁿ ē-sái chhōa bó͘ chiah lī-khui. Nn̄g-ê ang 仔 bó͘ mā sī khiām khiām 仔 ēng, chòe-āu tī ē-káng khui chi̍t keng kim chóa tiàm, seⁿ nn̄g-ê hāu-seⁿ siūⁿ kóng chóng sǹg sī ē-sái hó-hó kòe ji̍t-chí 矣, soah hoat-seng …

Lâi 寶決 tiāⁿ-.Khì tek 林 lāi-hâng chi̍t chhe, i m̄ sī beh chhōe chîⁿ, i sī beh ūi-tio̍h i ê gín-á phah sǹg.

I chhéⁿ kòe-lâi ê sî tīn sī tò tī bîn-chhn̂g téng ê, 阿 ke bô hoat-hiān i pòaⁿ-mê chiah tńg-lâi, i ka-kī mā siūⁿ bô i sī an chóaⁿ tńg-lâi chhù ê. Bô-lūn án-chóaⁿ siūⁿ, lâi 寶mā m̄ chai chā-mê ê chhiah bīn chheⁿ bīn kúi sī siáⁿ-mi̍h mi̍h-á, siong-tiōng tio̍h ê sī, i ê chîⁿ chin-chiàⁿ hō͘ kúi chia̍h-khì.

"sī kóng góa cha-hng bāng-kìⁿ nn̄g chiah chôa, 偌 khióng-pò͘ leh, góa chit-má siūⁿ khí lâi koh ē khí ke-bó-phôe."chi̍t khui tiàm, ông 阿鵝 koh lâi kim chóa tiàm chhōe 阿 ke khai-káng.

"Haⁿh, lí sī khí 鵝 bó phôe 啦! ah sī siáⁿ-mi̍h chôa?"阿 ke chia̍h chi̍t chhùi tê.

"chi̍t chiah chheⁿ tek si, chi̍t chiah âng tek cheh. In nn̄g chiah tī góa āu-piah ti̍t-ti̍t tui, góa chiū nā 旋nā吼 kiù lâng, hiông-hiông tī hit 林仔 lāi ū chi̍t chiah chhiú chhun chhut lâi kā góa ê bīn hap lo̍h."

"iau-siū 喔, chiah khióng-pò͘. Bāng-kìⁿ chôa tio̍h khì pài Thó-tī-kong 啦, tán--leh góa 捎 kim chóa hō͘ lí khì pài pài."

Lâi 寶 chi̍t piⁿ ba̍k-bâi thio khí-lâi.

"hó ah,"ông 阿鵝mā chia̍h chi̍t chhùi tê.

"ah jiân-āu leh?"

"jiân-āu góa chiū thiaⁿ tio̍h goán ang ê siaⁿ tùi 林仔 thôan-chhut lâi."ông 阿鵝 kóng-ōe lú lâi lú sió siaⁿ, bē su 蠓仔. 阿 ke chiong hīⁿ 仔 óa kòe-khì 蠓仔 piⁿ-a,"i kóng siáⁿ?"

"' khàu 枵ní, kā lín 爸 chhá khí-lâi! 』"

Nn̄g chiah -ka khîm ê chhiò-siaⁿ 撞 khui lâi 寶 hit só ân-ân ê ba̍k-bâi sim, koh tò tôaⁿ chhiong chhut thang 仔 mn̂g ti̍t-ti̍t kàu ke bóe ê lé-pài-tn̂g, kā hit 洋 kúi-á cheng 撞 chi̍t-ē lin-lin-long-long.

Lé-pài-ji̍t ê lé-pài-tn̂g siōng lāu-jia̍t, 洋 cheng chàu chi̍t tiâu koh chi̍t tiâu ê sèng koa. Tiuⁿ 姆 the̍h in tau leh bē ê蚵te lâi lé-pài-tn̂g pun, chi̍t ji̍p mn̂g khòaⁿ tio̍h chhiu sêng-chiū khiú i lâi mn̄g,"chhiu chiâⁿ, lí káⁿ ū thiaⁿ lín a-pa kóng kin-nî ngiâ Má-chó͘ bô beh chhú-siau, tian-tò beh tián tōa kí-hêng? chit-má gōa-kháu sêng bô-êng, chhun gō͘ kang 爾, tāi-ke lóng leh chún-pī ngiâ Má-chó͘."tiuⁿ 姆 chìn-chêng chhùi khí thiàⁿ, sī hō͘ Owen bo̍k-su 治 hó ê, siūⁿ tong-chho͘ tiuⁿ 姆mā sī ta̍k kang khì lâi 寶 kim chóa tiàm bé hoat-châi kim, chit-má í-keng ōaⁿ choh cháu lé-pài-tn̂g 矣, i kóng chi̍t lé-pài lâi chi̍t pái chiū hó, koh m̄-bián khai-chîⁿ.

Chhiu chiâⁿ 幌 thâu, chiap kòe tiuⁿ 姆捎 lâi ê蚵炱. 蚵炱 hiuⁿ kòng-kòng, chia̍h chi̍t chhùi chiū chhin-chhiūⁿ lâi-kàu hái-kîⁿ chhoe hái-hong, thiaⁿ hái ke-bó tī thiⁿ-téng kiò.

"lí ū-iáⁿ m̄ chai? sī lín lāu-pē kóng Má-chó͘ kā i thok-bāng kau-tāi ê呢."

Chhiu chiâⁿ sîn iû ê hûn 魄 pòa lo̍h hái té, 險仔 im-sí, kiaⁿ chi̍t-ē kā thâu 拄仔 thun-lo̍h ê hái-bī thò͘ chhut lâi,"thiaⁿ i leh phùi ōe, i pài s koaiⁿ 帝爺ê, thah ē sī Má-chó͘ kā i thok-bāng?"

"tùi hô͘ⁿ!"tiuⁿ 姆mā kā chi̍t chhùi 蚵炱."Mā ū khó-lêng sī i kiù khí-lâi ê hit chun chûn-thâu 媽 ah. Ah, i ū kóng i khòaⁿ tio̍h chhian-lí 眼 sūn hong hīⁿ, kóng-kah ū-iáⁿ ū chia̍h, chhùi kak choân 波liōh, sím-mi̍h chhian-lí 眼 thâu-khak téng ū saⁿ-ê kak, sūn hong hīⁿ ū nn̄g-ê kak, ah góa m̄ chai 啦! hôaiⁿ-ti̍t Má-chó͘ niû niû kau-tāi kin-nî ngiâ Má-chó͘ ài khok-tōa, chng-thâu chiah ē kái 彩."tiuⁿ 姆 chhùi lāi ê蚵仔tit-beh khùn-khì.

"góa khòaⁿ, chng-thâu ē tio̍h 瘟 chiū-sī hit chun chûn-thâu 媽 ín lâi ê!"蚵仔 soah tī chhiu chiâⁿ chhùi lāi thiàu chiàn bú.

"呸呸, beh sái tùi sîn-bêng bô lé."í-keng kái sìn thiⁿ Chú ê tiuⁿ 姆 kèng-jiân án-ne kóng."jî-chhiáⁿ hô͘ⁿ, lin a-pa koh ū kóng Má-chó͘ ài tāi-ke siōng keh-piah ê iâm chúi kāng-khoán iân-lō͘ pàng phang 仔炮, 瘟 sîn chiah ē kiaⁿ kah cháu-khì."

"Má-chó͘ tàu-té sī kau-tāi 偌 chē hāng?"

"góa ná-ē chai? hóan chiàⁿ góa chit-má sìn thiⁿ 爸 iáu bô pài thiⁿ-kong, ngiâ Má-chó͘ kap góa mā bô tī-tāi."tiuⁿ 姆 khiàu kha iô leh iô leh, kā chi̍t chhùi 蚵炱 kè-sio̍k kóng,"m̄-koh kóng si̍t-chāi ê, che pái nā chhú-siau, tùi lín tau ê kim chóa tiàm sêng siong neh, ngiâ Má-chó͘ m̄ Tàn ài ēng tio̍h kim chóa, hiuⁿ kap砲仔 lín tau lóng ū thong bé. Má-chó͘ mā sī tùi lín tau sêng chû-pi."

"sī kóng, kôan sió-chiá nā ē bô lâi?"

"kan-taⁿ koan-sim súi 姑 niû-á, tùi ka-kī ê lāu-pē lóng bô beh chhap-siâu."chhiu chiâⁿ ê bīn âng khí-lâi bē su koaiⁿ kong, hō͘ tiuⁿ 姆 chhiò chi̍t-ē,"lí m̄ chai-iáⁿ 喔? kôan sió-chiá chit chūn tio̍h tn̄g kut-hu …"

"Dengoe fever?"

"Heⁿh啦!"

"陰桮."

Saⁿ-go̍eh 20 saⁿ beh àm, kôan 寮 kui 庄 tiām chih-chih, kan-taⁿ an hái kiong ū siaⁿ-soeh. Phòa-pēⁿ ê lâng tiám chhù lâi, bô pēⁿ ê chiū lóng khiā tī biō-tiâⁿ tán kiō pan po̍ah ū 桮 chhiáⁿ sîn-bêng khí kiō, m̄-koh tùi chá-khí chiū khai-sí, múi chi̍t khek mn̄g chi̍t pái, po̍ah kàu chit-má í-keng chhiau-kòe gō͘-la̍k ê sî 辰矣, kôan 寮媽 iáu sī ôan-chôan bô beh chhut-mn̂g ê ì-sù.

"chhiò 桮."

Keh-piah koān ê tê bí 媽 sī kôan 寮媽ê pun lêng, sûi-jiân tê bí 媽 múi chi̍t nî ê lō͘-sòaⁿ bô lâng sū-sian chai-iáⁿ, m̄-koh in khó-lêng sī 蹛 soaⁿ téng kiâⁿ soaⁿ-lō͘ kòan-sì 矣, só͘-í kha pō͘ sêng kín, ta̍k nî lóng sī chha-put-to tī tiong-tàu sî chiū ē lâi-kàu hái-kháu ê kôan 寮 koah hiuⁿ.

"sèng 桮!"

"chhiò 桮."

Tê bí 媽mā ē-sái sǹg kóng sī kôan 寮媽ê chí-mōe 仔, ta̍k piàn lâi kôan 寮 lóng ē chio kôan 寮媽 khì hái-piⁿ se̍h chi̍t lián. Tāi-ke lóng kóng in ê kò-sèng chin sio-siâng, lóng ài khòaⁿ hái. Mā hôan 勢 sī tê bí 媽tiám soaⁿ lāi 蹛 kú 矣, chiū siūⁿ beh lâi hái-piⁿ chhoe chi̍t-ē hái-hong. Koh ū lâng kóng tê bí 媽 sī lâi hái-piⁿ khòaⁿ o͘ chúi-kau, in-ūi o͘ chúi-kau ê lēng-gōa chi̍t piⁿ sī i ê kò͘-hiong.

"sèng 桮."

"sèng 桮!"

"chhiò 桮."

Ji̍t-thâu khòaⁿ in po̍ah bô 桮 khòaⁿ kah sêng siān chiū lo̍h soaⁿ 矣, biō-kong chhiú tiong ê âng-sek go̍eh-niû í-keng tùi pòaⁿ go̍eh hêng po̍ah kah piàn go̍eh-bâi, hâm拄 chhut-lâi ê go̍eh-niû lóng khòaⁿ bē lo̍h-khì, 捎 chi̍t tè hûn kā ka-kī ê ba̍k-chiu cha̍h-tiâu.

"sèng 桮."

"sèng 桮."

"sèng 桮!"

Tāi-ke kín khoán khoán hē chún-pī khí kiō, hn̄g-hn̄g 仔 khòaⁿ tio̍h kôan 寮 tōa-koe ū chi̍t-ê lâng-iáⁿ, tâng lô siaⁿ ti̍t-ti̍t chhiong-ji̍p lâi biō-tiâⁿ."sī in ê pò bé-á. Khah kín pàng 炮, chún-pī khí kiō khì 庄仔 kháu chiap tê bí 媽!"ū-iáⁿ kôan 寮媽 sêng lêng sèng, í-keng tī thiⁿ-téng kap i ê hó chí-mōe 仔 kóng hó sî-kan 矣.

樂 chhiú khai-sí chàu ga̍k, kó͘-chhoe kā kian tàng ê khong-khì pûn phòa, pí kū-nî koh khah chē ê炮仔 tī ke téng pho͘ kui pâi, kin-pún khòaⁿ bē tio̍h hē kha ê lō͘, lāi-té koh ū chham chi̍t kóa phang 仔炮. 炮仔 hō͘ lâng tiám lo̍h, chi̍t tīn o͘-ian kā tùi-hong ê pò bé-á cha̍h-tiâu—— jû-kó kôan 寮 tōa-koe sī chi̍t-ê lâng, 炮仔 chiū siōng to 仔 tùi-thâu khai-sí pak phôe, chi̍t-lō͘ pak kàu kha chí thâu 仔, hoeh siōng éng chôaⁿ phùn chhut-lâi, 濺 tī kng kiō 伕ê seng-khu téng. O͘-ian lāi-bīn ê phang 仔炮 bē su sih 爁, 可 pí lûi-kong sûi-sî ē chhut-lâi kā chò pháiⁿ tāi-chì ê lâng khà hō͘ sí. Chhian-lí 眼hām sūn hong hīⁿ tōa 仙 ang 仔ê chhiú hàiⁿ lâi hàiⁿ khì, siūⁿ beh kā o͘-hûn 掰 khui, soah m̄ chai ka-kī thâu-khak āu-piah ê kôan chîⁿ í-keng lo̍h-khì chi̍t-pòaⁿ. Káⁿ kóng sī ū lâng siáu tham kôan chîⁿ ē ēng pó-pì hoat-châi, thàn khí kiō chêng seng thau the̍h kúi tiuⁿ khì?

O͘-ian kā go̍eh-niû cha̍h khì, tāi-ke kan-taⁿ chioh phang 仔炮ê hóe-kng khòaⁿ lō͘ chiah bē tī o͘-àm tiong bê-sit jîn-seng hong-hiòng. Tī che 喊 siaⁿ thiaⁿ bē tio̍h, kiâⁿ-lō͘ khòaⁿ bô lō͘, khòaⁿ lâng lóng sī o͘ iáⁿ ê ke 仔 lō͘ bīn téng, sûi-jiân lō͘ bô tn̂g, tān-sī chi̍t-lō͘ bong àm koh lóng sī 炮仔, án-chóaⁿ kiâⁿ lóng bē kín. Tīn thâu só͘-ū lâng sin-chiūⁿ lóng sī siōng hoeh kāng-khoán ê炮 hoe, 炮仔 siaⁿ thiaⁿ khí-lâi lú lâi lú siōng chiok chē kut-thâu tâng-chê tn̄g khì ê siaⁿ-im ——— ūi-tio̍h lâi 寶ê su sim, che tiâu koe í-keng chhùi-kut hún sin 矣.

Lâi 寶 chí-sī phó͘-thong ê hiuⁿ 客, i tòe tī tīn thâu siōng bóe 仔. Tán i khai-sí kiâⁿ tùi ke téng sî, 炮仔 í-keng pàng liáu 矣, m̄-koh o͘-ian iáu bōe sòaⁿ khì. I ta̍h ji̍p-khì o͘ hûn lāi chiū hō͘ ian cha̍k tio̍h, lâi 寶ná嗽ná kiâⁿ. Kôan 寮 tōa-koe hiān-chhú-sî bē su chi̍t chiah 玄武 kún-ká, sûi-jiân khòaⁿ bē tio̍h thâu-chêng ê lō͘, tān-sī ē-tàng thiaⁿ tio̍h kúi 偌 chióng siaⁿ tùi tang, sai, lâm, pak lâu lâi.

Kheng-kheng-khiang-khiang-kheng-kheng-khiang-khiang…

Ū lâng kap lâi 寶 kāng-khoán leh khùh-khùh嗽, mā ū lâng leh khehⁿ-khehⁿ嗽, koh ū lâng 嗽kah chhin-chhiūⁿ po̍ah-lo̍h hái tī chúi tiong 沐沐 siû. Sûi-jiân khòaⁿ bē tio̍h thô͘-kha, tān-sī lâi 寶 ēng i ê sim khòaⁿ tio̍h kui lō͘ âng kì kì, chiū sǹg sī hòa-chò hoe i mā ē jīn-tit, in-ūi cha̍h ê炮仔 lóng sī i 銷 chhut-khì ê. I chi̍t kha chi̍t kha ta̍h tī pang i thàn chiâⁿ-chē chîⁿ ê hoeh bah bīn téng, che sī i thâu-chi̍t pái thé-hōe tio̍h Tâi-ôan chîⁿ im kha ba̍k, chiông-lâi m̄-bat chiah-ni̍h khùiⁿ-o̍ah.

Ka-chài kin-nî bô chhú-siau, góa ē sái kè-sio̍k thàn tōa chîⁿ.

Ke 仔 lō͘ lō͘ pêⁿ-pêⁿ, i soah ū kiâⁿ lâu-thui, lú kiâⁿ lú懸ê kám-kak. Tán kàu lâi 寶giōng beh ē ēng bán tio̍h go̍eh-niû ê sî"KHIANG——"chi̍t-siaⁿ, tùi-hong pò bé-á ê tâng lô siaⁿ kā lâi 寶 sîn iû kàu ke̍k-lo̍k sè-kài ê hûn 魄khà tńg-lâi kôan 寮. I hôe-hûn liáu kui ê lâng siōng lián 仔liàn lo̍h hoeh bah tui khí-lâi ê soaⁿ, ka-chài kha-chhng āu ū chi̍t-ê káⁿ nā bîn-chhn̂g ê mi̍h-kiāⁿ kā i chiap tio̍h."Khiang——"o͘-hûn hō͘ tâng lô khà chi̍t-ē sòaⁿ khì mā kā lâi 寶ê hīⁿ-khang tháu khui.

Sì bīn pat-hong éng chhut 撼 thiⁿ tāng tē ê khàu-siaⁿ, thô͘-kha hoeh-lâu chiâⁿ hô. Go̍eh-niû chhut-lâi khòaⁿ, thiⁿ-téng bô hûn soah khai-sí lo̍h hō͘, lâi 寶 chhiú chhun chhut lâi kiat-kó hoat-hiān chhiú tiong sim chiap tio̍h chi̍t tè chi̍t tè ê âng-hoe. Hong tiong ū i sè-hàn sî kì-ek tiong ê bī —— hit kang góa tò tī bîn-chhn̂g téng, a-pa kōaⁿ 番 bah tńg-lâi sî, kui keng chhù lóng sī che chióng bī.

Lâi 寶 kha-chhng hē kha ê bîn-chhn̂g chhut siaⁿ,"a ô a ú-í"lâi 寶 kiaⁿ chi̍t-ē thiàu khí lâi, sī tek nâ-lāi khòaⁿ tio̍h gia̍h thâu ū saⁿ-ê kak chhiah bīn kúi, kīn-kīn 仔 khòaⁿ ū iáⁿ-siōng chhian-lí 眼 sūn hong hīⁿ. Phak tī thô͘-kha ê chhiah bīn kúi m̄ Tàn hīⁿ khang choân hoeh koh tn̄g-kha tn̄g-chhiú pòaⁿ sió sí, m̄-koh seng-khu-piⁿ 仔 chôan-sī i chìn-chêng chhàng khí-lâi ê liông 仔 gîn, lâi 寶 khah kín khû lo̍h-lâi khioh chîⁿ.

I sī piàⁿ sí miā leh khioh, chin kiaⁿ ū lâng ē lâi chhiúⁿ. Khioh chîⁿ khioh lâi-kàu chhiah bīn kúi ê chhùi piⁿ, hoat-hiān kî-tiong chi̍t khí oai khì ê獠 gê ū khah chi̍t kha bīn se̍k bīn se̍k ê kim chhiú-chí.

Sī góa ê chhiú-cháiⁿ!

Hôaiⁿ-ti̍t che chiah kúi í-keng pòaⁿ-sí pòaⁿ miā 矣, bô chhe che khí gê. I chiū kā giōng beh lo̍h kau ê chhùi khí ngē bán lo̍h-lâi, chia̍h chîⁿ kúi ai-ai kiò, m̄-koh i ê kim chhiú-chí gôan-chāi khah tī téng 懸. Lâi 寶khû tī hia gián-kiù beh án-chóaⁿ kā chhiú-cháiⁿ bán lo̍h-lâi.

"a ô a ú-í"lâi 寶gia̍h thâu khòaⁿ tio̍h 春 seⁿ phak tī gôan-pún chhiah bīn kúi phak ê só͘-chāi chhun chi̍t kháu khùi.

Chi̍t tiâu âng-sòaⁿ tùi 春 seⁿ ê chhùi-kak sô chhut-lâi thô͘-kha káⁿ nā leh cháu chhōe siáⁿ-mi̍h, i chhōe tio̍h tò tī piⁿ-a —— chhùi tiong chôan-sī liông 仔 gîn, í-keng bô chhóan-khùi ê阿蘭仔. 阿蘭仔ê nn̄g lúi ba̍k-chiu-jîn chhim lòng-lòng, âng-sek ê chúi ti̍t-ti̍t tùi chi̍t-siang 墨 sek sí thâm lāi éng chhut-lâi tī thô͘-kha hòa-chò chi̍t tiâu âng-sòaⁿ, nn̄g tiâu sòaⁿ kat chò-hóe, tâng-chê thiàu ji̍p-khì hoeh hô.

"a ô a ú-í"

Lâi 寶 hiông-hiông hiáu-ngō͘ 春 seⁿ 拄 chiah hit kù ōe, chi̍t tīn 春 bóe un-lóan ê tang hong chhoe lâi, i ê chhiú tiô chi̍t-ē bô the̍h hó-sè, 春 seⁿ ê chhùi khí kap kim chhiú-chí lóng lo̍h tùi hoeh hô hō͘ Má-chó͘ ê chû-pi chhiong-cháu 矣.

5 Likes

Sūn-hong-ní?