凸胚烏宣佈新米台政策?

Góa khòaⁿ he chiok bêng-pe̍k tō sī beh kā Bàitǹg "chhì": lí kám chin chiàⁿ thīn Pak-kiaⁿ ā bô?

Nā thīn, i chiūⁿ jīm liáu tō ài kā chit tiâu sin kui-tēng chhú-siau ·khì, khoe-ho̍k Bí hong tùi Tâi ê hān-chè. M̄ koh i kàu chit-má it-ti̍t teh kóng i bô thīn Chi-ná, só͘-í khòaⁿ ·khiài bô hoat-tō͘ tian tò tńg ·khì ·a.

Sui-jiân góa khòaⁿ Bàitǹg thīn Pak-kiaⁿ thīn chiâⁿ giâm-tiōng, i siōng bô tio̍h ài seng khó-lū ka-tī ê kok-lāi chèng-tī lī-ek. Chhú-siau chit khoán tùi "Bîn-chú iú-chì kok-ka" ê iú-siān chèng-chhek, ū iáⁿ pháiⁿ khòaⁿ, góa khòaⁿ i m̄ káⁿ.

Khiáu.

(Phòng, in-ūi lâng mā kài 凸 ·ê :grin: )

6 Likes

phòng-phê 凸皮 Tâi-ji̍t siu (1) 肥大。 (2) 虛張外觀。

Kî-si̍t ti̍t-chiap kā i hoan chò Tâi-gí kiò phòng-phôe o͘, mā kài chhù-bī, m̄-koh i peh lah, i bē o͘. :rofl:

Ǹg-bāng koh lâi chit sì nî, Tâi-oân to̍h ài pêng-pêng an-an!

5 Likes

Hi-bāng án-ne tio̍h ē-tàng hō͘ Tâi-oân-lâng pêng-an kòe-ji̍t...

3 Likes

Kòe-khì 4-tang soah m̄ chò, tō tán beh lo̍h-tâi ah chiah lâi chò. Góa khoàⁿ che A-má siⁿ kiáⁿ lah.

2 Likes