2004 連宋之亂

連阿斗仔甲宋仔楚俞 2004 輸袂起

2 Likes

Kā-kam-á lóng án-ne, su-bōe-khí :rofl:

Jı̍t-pún thóng-tī sî-tāi iáu sī chē-chē lâng jīn-tông ka-kī sī Chi-ná bîn-cho̍k.

75 nî chiân Bí-kok-lâng sàng Chi-ná-lâng lâi chiàm-niá Tâi-oân,Tâi-oân-lâng chiah chai-iáⁿ 2 ê bîn-cho̍k kin-pún bô-kâng.

Bîn-chú-hòa í-āu Chi-ná-lâng iáu bô koàn-sì soán su ê chu-bī, in-ūi kúi cha̍p nî lóng sī in iâⁿ.

Chit-má Chi-ná kok-bîn-tóng sè-le̍k sió-khóa jio̍k chı̍t sut, Chi-ná kiōng-sán-tóng chiah ū châi-tiāu an-pâi in kah-ì ê jîn-soán.

Góa jīn-ûi bîn-chú soán-kí ê koân-lī tio̍h-ài hun-khui.
Chi-ná-lâng soán in ê léng-tō-jîn koán in ka-kī ê sū-bū. Tâi-oân-lâng ê soán-kí soán Tâi-oân ê chóng-thóng, gī-oân, koán-lí Tâi-oân ê sū-bū.

1 Likes