不通近廟欺神

3 Likes

Ū iáⁿ ū chit khoán chèng-thâu ê lâng? Nā ū, i to̍h chin-chiàⁿ sī ū-kàu pe̍h-chhi, sī-tōa khah chin-chiàⁿ sī Tâi-gí hó--ê, bē-hiáu siá jī pēng-bô jīm-hô ê m̄-tio̍h, m̄-tio̍h--ê, sī phiàn Tâi-oân lâng kóng Tâi-gí bô jī ê pùn-sò.

5 Likes

Góa ka-kī o̍h Tâi-gí 3,4 tang niā-niā, m̄-koh góa m̄ bat kā sī-tōa-lâng khòaⁿ-khin, tian-tò in nā ū hèng-chhù góa ē kā in kài-siāu Tâi-bûn.

Chhiūⁿ gún lāu-pē chòe-kīn ē chhì-khòaⁿ-māi siá Pe̍h-ōe-jī, jî-chhiáⁿ gún pē-bú chit-má í-keng chin koàn-sì kah góa kóng Tâi-gí.

Chóng-sī bāng-lō͘ téng-koân chin oh chai-iáⁿ tùi-hong ê nî-hòe, bô-tiuⁿ-tî hō͘ sī-tōa kám-kak bô sóng-khoài mā ū khó-lêng. Í-āu góa ē khah chù-ì.

M̄-koh 母湯 chit-khoán siàu-liân-lâng teh sî-kiâⁿ ê mı̍h-kiāⁿ góa iáu sī ē kā in phoe-phêng.

2 Likes