Trust levels (Sìn-iōng kip?)

TL 1 (Basic)

Tiâu-kiāⁿ:

 • Khòaⁿ 5 tiâu ōe-tê
 • Tha̍k 30 phiⁿ pho͘ bûn
 • Khai 10 hun-cheng teh tha̍k

Kong-lêng:

 • Kià su-sìn
 • Khǹg tô͘ kap hù-kiāⁿ
 • Gia̍h kî-á
 • Kā pa̍t ê sú-iōng-chiá tiâu chēng-im

TL2 (Regular)

Tiâu-kiāⁿ:

 • 15 kang lâi (bián liân-sòa)
 • Kah-ì 1 phiⁿ pho͘ bûn
 • Siá 1 phiⁿ pho͘ bûn hō͘ pa̍t lâng kah-ì
 • Tap-ho̍k 3 tiâu ōe-tê
 • Khòaⁿ 20 tiâu ōe-tê
 • Tha̍k 100 phiⁿ pho͘ bûn
 • Khai 60 hun-cheng teh tha̍k

Kong-lêng:

 • Iau-chhiáⁿ sin ê lâng "1 click ji̍p chām" (khai-hòng liáu bô su-iàu chhiáⁿ thiap mā ē sái chù-chheh, m̄ koh ài seng khak-jīn tiān-phoe)
 • Chò su-jîn kûn-cho͘
 • Phian-chhip ka-tī ê pho͘ bûn iân-chhiân kah 30 kang

TL3 (Member)

Tiâu-kiāⁿ:

Kòe khì 100 kang...

 • 50 kang lâi
 • Tap-ho̍k 10 tiâu ōe-tê
 • Khòaⁿ kòe 25% ê ōe-tê
 • Tha̍k 25% ê pho͘ bûn
 • Siu tio̍h 20 ê kah-ì
 • Kah-ì 30 phiⁿ pho͘ bûn
 • Bô chhiau-kòe 5 pái hông gia̍h kî-á
 • Pòaⁿ tang m̄ bat hō͘ koán-lí-oân hoa̍t

Kong-lêng:

 • Kā ōe-tê hun tiâⁿ
 • Siat-tēng phiau-á
 • Sú-iōng "oân-kang" choan-iōng tiâⁿ
 • Kā pùn-sò pho͘ bûn thâi tiāu
 • Siá wiki-sek ê pho͘ bûn

TL4 (Leader)

 • Koán-lí-oân tēng ê
 • Phian-chhip jīm-hô pho͘ bûn, phiau-tê (hē-thóng ē chò kì-lo̍k)
 • Kā ōe-tê koaiⁿ khí lâi, siu khǹg, pín khí lih
 • Kā 1 tiâu ōe-tê hun chò chē tiâu
 • Chhú-lí kî-á
2 Likes

Chia ū Basic, Regular, Member, Leader. Mā ē sái ōaⁿ pa̍t ê miâ, tio̍h ài hun 4 ê téng-kip, miâ ha̍p-lí tō ē sái.

2 Likes

Basic, ki-chân ki-chhó͘ ki-pún
Regular, che thài chē--leh
Member, sêng-oân
Leader thâu-lâng léng-siù léng-tō

@lesautres koh ū kiàn-gī ēng pa̍t khoán miâ-chheng

Góa chit-má teh ēng koân-hān chò permission ê hoan-e̍k. Phì-lūn kóng:

 • Lí bô koân-hān khòaⁿ chit ia̍h

Trust Level tùi góa lâi kóng khah sêng rank ê khài-liām. Nā kóng "hōe-oân-kip" ā sī "sêng-oân-kip", kám hó?

1 Likes

Siáⁿ-mih ì-sù?


Sêng-oân-kip:

 1. Chhài-ah / Chheⁿ-kak (greenhorn)
 2. Chú-kò͘-kheh
 3. Sai-hū
 4. Thâu-lâng

Án-ne kám-kak siáⁿ khoán?

2 Likes

hui-siông chi hó www

1 Likes

Nā-sī beh lēng-gōa hō-miâ, chhiūⁿ bo̍k-chêng án-ne, góa tú-chiah siūⁿ-tio̍h í-chá ū-ê lūn-tân ē kā che téng-kip kiò-chò hâm-thâu. Ta̍k-ke khòaⁿ kám-ū sek-ha̍p.

1 Likes

目前塊想「交情坎斬」、汝按盞看?

Kau-chêng góa kám-kak sī teh kóng kò-jîn chi-kan ê koan-hē, m̄-koh ______ khám-chām thiaⁿ-liáu bē-bái.

2 Likes

Chú-kò͘-kheh, kám beh khó-lū khòaⁿ-māi lāu-lâng-kheh / lāu-chú-kò͘
To̍h sī leh kóng chit ê lâng chok tiāⁿ lâi, ha̍p i ê hêng-ûi ê chheng-hō

交情坎斬 lán nā ti̍t-chiap iōng khám-chām kám hó? Khám-chām, to̍h sī tāi-piáu i ê kip-sò͘, pha-sò͘, góa jīn-ûi ti̍t-chiap khám-chām to̍h kài hó.

Pha-sò͘ lú koân, kháu-chō lú ióng lú oa̍h thiàu.

Chham-khó khòaⁿ-māi ^^

4 Likes