Tshiánn-mn̄g Tâi-gí “還好” beh án-tsuánn piáu-ta̍t?

Nā-sī 1) ū-lâng mn̄g guá tsuè-kīn tsōng-hóng,

iá sī 2) jīn-uî tsit khuán siat-kè, phuè sik, kòo-tôo ê siūnn-huat

iá sī 3) mn̄g kóng án-ne kám ē kám-kak sin-khóo

í-siōng lóng sī tsi̍t kuá guá khó-lîng ê siūnn beh huê ta̍t Huâ-gí 還好 ê tsîng-hîng, ì-sù mà lóng bô siánn kāng-khuán
guā siūnn tio̍h ê huê-ìng tshin-tshiūnn:

 1. koo-put-jî-tsiong, phóo-thong phóo-thong
 2. iá ē-sái, koh buē-bái
 3. buē--lah

m̄ tsai-iánn kám ū koh khah hó ê kóng-huat?

iá sī kî-thann lí ē huê-ìng “還好” ê tsōng-hóng?

Kám-siā koh-uī!

6 Likes

Kóng (Koh ē-sái--lah), kám hó?
Kî-si̍t góa ka-tī mā chin gâu hăi-hàu... ^^
P.S. Koh-ūi èng-kai sī kok-ūi

5 Likes

Kám-siā tsí-tsiànn.

tshíng-kàu tse sann tsióng tsōng-hóng bô-kāng ê “還好”, kám koh ū kî-thann ê khah ha̍p Tâi-gí gí-kám ê kóng-huat?
kám ū khó-lîng í-tsîng ê Tâi-gí lâng khah bô su-iàu kóng “還好” ê ì-sù? Hah hah hah

sī kóng Ing-gí ká-ná mà kóng bô siánn ê tshut-lâi.....
1, getting by.
2, it’s okay. / Acceptable.
3, not bad. / it’s fine.

還好 tsin pháinn kóng.... :laughing:

2 Likes

Ē-kha hia èng-kai sī lóng ē-sái sa lâi thè-ōaⁿ
Koh ē-sái--lah
Ē chiap-siu--tit
Chún ē kòe--lah
Chha-put-to lah

 • sī (mā) kóng bô
 • chí-chèng (指正)
  Kî-si̍t chí-chèng mā góa tú-chiah khah hoat-kiàn góa khó-lêng chìn-chêng lóng kóng m̄-tio̍h--ê, chhâ jī-tián lóng chhâ bô chì (chiàⁿ)
  Góa kám-kak che ē-tàng kah chèng確 liân-sióng chò-hóe, èng-kai sī bô chiàⁿ確 chit ê im.
3 Likes

Góa bat hō͘ sī-tōa kóng "Seⁿ lo̍h bô súi mā bô bái",
kám-kak iōng "Bô [chiàⁿ-bīn hêng-iông-sû] mā bô [hū-bīn hêng-iông-sû]" lâi piáu-ta̍t "還好" mā ē-sái. :see_no_evil:

5 Likes

Phó͘-phó͘-á--lah.
Iáu ē tit kòe.

Khòaⁿ chêng-āu kù, bô it-tēng án-nóa kóng.

3 Likes

Eng-gí chin chiàⁿ bô "hăi-hàu" chit khoán. Nā góa, Eng-gí ū án-ne:

 • (1. How's it going? →) It's going.
 • (1. How you doing? →) Can't complain.
 • (2. How's that? →) That works.
 • (3. Is that difficult? →) It's not too/that bad.
2 Likes

Kám-siā kok-uī ê huê-ìng, o̍h tio̍h tsiok tsē!
tsí-tsìng hua̍t siá jī tsa̍p pái, :laughing:
iōng "tsìng-khak" lâi kì sī hó pān-huat!

1 Likes

Nā chiàu lí ê lí-lō͘ lâi kóng, góa ka-tī mā ài hoa̍t-siá lah :rofl: :rofl: :rofl:

1 Likes

Chīn-chêng ū thiaⁿ pa̍t-lâng leh kóng "Án-ne hó-sè lah"

3 Likes

Chit kù thiaⁿ--khí-lâi sī khì-liáu-liáu ê kám-kak neh.
Chin chiàⁿ ē liân-sióng tio̍h “Chit siaⁿ hó-sè--ah!” ^^

1 Likes