Tsi̍tgê tn̂guáne tshokgōo 第六調 毋是tsáuji̍pi 第二調 是 第七調

Íng-sî, 對ngésio̍kthong si̍p-ngóo-im lai 有這種 理解 講 第六調 kah 第二調 siokāng。 其實這對咱 漳底 一般臺灣腔 毋著--i。 一般臺灣腔是第六調閃去第七調--i。 這點咱對照彙音妙悟 來斟酌 to 會當huat-kak