"tsia--ê" kah "tsia-ê" ê huat-im uī-siánn-mi̍h bô-kāng-khuán?

tshíng-kàu ta̍k-ke,uī-siánn-mi̍h "tsia--ê" kah "tsia-ê" ê huat-im bô-kāng-khuán?

- kah -- ê kāng-khuán sī siánn-mih?

"tsia--ê" http://language.moe.gov.tw/upload/download/jts/02語詞1(音檔)/0201_465_A.mp3
"tsia-ê" http://language.moe.gov.tw/upload/download/jts/02語詞1(音檔)/0201_466_A.mp3

tsit-ê sī iû kàu-io̍k-pōo lâi (http://language.moe.gov.tw/upload/download/jts/02語詞1.pdf),465 kah 466.

kám-siā!

1 Likes

kán-tan kóng,
-- = khin-siann.

1 Likes
  • ta-ke → tāi-ke, ta̍k-ke
  • chia--â → chia--ê
  • chia-â → chia-ê

(Put koán KIP/POJ, lóng sī ê, m̄ sī â.)

Ē sái chham-khó Tâi jī chhân ê soat-bêng

5 Likes

tsia-ê: tsia piàn-tiāu, ê pún-tiāu.
tsia--ê: tsia pún-tiāu, ê khin-siann.

2 Likes

tio̍h tio̍h tio̍h,phái-sè!kám-siā kiù-tsìng!

sī án-ne ah. kám-siā lí!

ū liân-u̍ih siáⁿ-sū beh tha̍k pún-tiāu? Khó-kiàn he liân-u̍ih bô thong.

"Chia ê."

Liân oe̍h kap hoâiⁿ/ti̍t tiāu bô koan-hē.