Tsuân Tâi-gí Pre-school?

Chillseph 介紹一ê全Amis語ê pre-school。Tâi-gí kám-bô這款ê資源?

3 Likes

In sī Pangcah
In sī ū mā siūⁿ beh chò chi̍tê Tâigí--ê.
Tongjiân lán tī chia thangá chòhóe lâi kèōe.

1 Likes

Góa mā bat siūⁿ, ài tī tó chi̍t tah khui Tâi-gí iù-tī-hn̂g khah ū sêng-kong ê ki-hōe? Chin-chiàⁿ m̄ chai ne.

3 Likes