Turkey Ottoman kiàn-kok thoân-soat

Chòe-kīn Netflix téng-bīn ū sin ê Turkey hì-kio̍k, sī kóng--tio̍h Ottoman kiàn-kok chìn-chêng ê kò͘-sū. Tī chia kah ta̍k-ke hun-hióng!

Diriliş Ertuğrul Season 5 Episode 1 Official trailer| English Subtitle... https://youtu.be/JRDDmRYBl1I

6 Likes

Kám-sī chit chhut?

https://www.netflix.com/title/80990771?s=a&trkid=13747225&t=cp

1 Likes

Chit chhut.

https://www.netflix.com/title/80127001?s=i&trkid=13747225

1 Likes

Kám-un! Tán in kā khǹg--khí-lih chiah lâi iáⁿ--chi̍t-ē.

1 Likes

Góa sī iōng Tâi-oân ê kháu-chō tī Ji̍t-pún khòaⁿ.
Khòaⁿ-khoán in a̍h-sī khòaⁿ IP lâi koat-tēng ē-tàng siu-khòaⁿ ê chiat-bo̍k.

1 Likes

Eng-kai sī ŏ͘, góa chhi̍h--ji̍p-khì seⁿ chò án-ne.

2 Likes

Tú-chiah hoat-kiàn YouTube ū tē-it kî kah tē-jī kî thang-hó khòaⁿ!
Goân-lâi che sī TRT(Thó͘-nī-kî hòng-sàng tiān-sī-tâi)chè-chok ê hì-kio̍k, án-ne tē-ūi bē-su Ji̍t-pún ê 大河ドラマ.

3 Likes

Khòaⁿ tio̍h ká-ná bē-bái.
Koh ū Eng-bûn jī-bō͘, chán ŏ͘! !

3 Likes

Khòaⁿ khài bē-bái neh, kám-siā kài-siāu :wink:

3 Likes

Tē saⁿ kî chhiūⁿ sòaⁿ🥳

2 Likes