ū-kàu kám-un (chò podcast iú kám)

chū 2016 o̍h Tâi-gí í-lâi, it-ti̍t tō-sī beh chò Podcast, (nā-bô góa kin-pún tō bô kóng tâi-gí ê ki-hōe....... :frowning_face:)chit khai-sí tû-liáu siá Tâi-bûn kó su-iàu chiok kú chiok kú ê sî-kan í-gōa, góa kin-pún bô-hoat-tō͘ liām ka-kī siá ê tâi-gí bûn-kó :sob:
chit-má thih-thih-tuh-tuh chóng-sǹg lo̍k kúi nā chip koh sǹg OK ê episodes..... tī 3 goe̍h kì-liām 228 tōa tó͘-sat ê sî-chūn siōng thoân.
mā-sī siōng thoân í-āu chiah chai-iáⁿ tâi-gí kin-pún iáu-bōe ū iso 639-3 code, mà chiah chai-iáⁿ Tâi-oân ê Tâi-gí iú-chì tng leh sin-chhéng, góa si̍t-chāi kám-kak ū-kàu kám-tōng.......

Tâi-gí lō͘ chū góa khai-sí kiâⁿ 2016 kàu chit-má kám-kak chi̍t lō͘-siōng ū lú-lâi-lú chē lâng lâi tàu sio-thīn, hi-bāng tâi-gí ē-sái lú-lâi-lú oa̍h khí--lâi
góa ū-kàu kám-un :heart:

2 Likes

嘛有感覺台語那來那濟人講佮寫。向望我家己會當影響我四箍圍仔ê人,逐家做伙來共母語抾倒轉來。毋但講,嘛愛學台語文字。

2 Likes