Ú-súi — 雨水

Hit ê pian-chi̍p nā ū ēng Tâi-gí phah-jī-nńg-thé tiō bē siá chhut chit khoán ê chhò jī.

2 Likes

In lóng siá Hôa-kok kàu-io̍k-pō͘ ê 臺灣閩南語羅馬字拼音方案. Chiàu he sī ú-suí bô m̄-tio̍h. Lí nā ēng PhahTaigi, chhiat khì "教育部KIP" phah khòaⁿ-māi tiō chai.

3 Likes

"Ú-súi" tī Thô-hûiⁿ, Gî-lân kap kî-thaⁿ koān-chhī ê chi̍t kóa só͘-chāi oân-ná ū tih kóng "í-súi".

3 Likes

簡單講 i ir居(舟居) 韻

2 Likes

Heⁿ ah, 教會POJ佮教育部TL ê 變音符號置有ê字會無共,親像即篇講ê「水」súi vs suí。

其他我即馬想會著ê卻有:

  • 對:ùi vs
  • 我:góa vs guá
  • 破:phòa vs phuà
  • 貨:hòe vs huè
  • 粿:kóe vs kué

我若無記無著,牴著複合韻母ê時陣,變音符號一般是khǹg置母音面頂,ah無khǹg符號ê就是半母音。所以基本上來講,-u-、-i-、-u、-i應該攏是半母音 [u̯]、[i̯],所以KIP攏未和變音符號khǹg置in面頂。 :thinking:

1 Likes

Èng-kai m̄-sī, chìn-chêng khòaⁿ-tio̍h ū lâng leh kóng sī A > E > I > U > O ê-khóan

2 Likes