史明前輩請你ûn-ûn-á行 創作日期:20191019

Sú-bêng chiân-pòe chhiáⁿ lí ûn-ûn-á kiâⁿ

Lí it-seng ê goān-bōng

Tō-sī beh hō͘ Tâi-oân koh khah hó

Lí chāi-seⁿ ê sî

Sì-kè cháu-chông

Khì ián-káng

Kóng chhut lí ê lí-liām

Lí chhiong-boán sìn-sim ê gán-sîn

Kap kian-chhî ê sìn-liām

Kám-tōng só͘-ū ê Tâi-oân-lâng

Lí só͘ chò ê it chhè kap hōng-hiàn

Tâi-oân-lâng tī chia kám-siā--lí

Chit-má lí í-kēng khì chò sian ah

Chhun ê tāi-chì tō kau hō͘ gún chit iân ê siáu-liân ke

Sú-bêng chiân-pòe chhiáⁿ líûn-ûn-á kiâⁿ

Chhiáⁿ lí ûn-ûn-á kiâⁿ

*刊tī台文戰線NO.57(2020/1月)

4 Likes