"Batttle for Wesnoth" 耍 geh-m̄ 心得

Batttle for Wesnoth 是一 ê fantasty 背景 ê 6 角輪番制 (turn-based) 電腦 geh-m̄.
Che 名 án-chóaⁿ 來 ê? 是講古早有一 ê 王子、因 tau 兵馬 thún-ta̍h, 走路到西北邊、發現有一 ê 島、soah 決定 tòa-tī hia, 因爲 chit-ê 島坐 tī 大陸西北邊、所擺着 hông 號做 Wesnoth (West-north)

我應該是 tī 2013 hit-tang 發現 chit-ê geh-m̄ ê, hit 冬時爭戰訓練 (battle training) soah 了後, 伊會推 sak 《接位者》 (Heir to the Throne)、不閣凡世是故事卡長、後來着レ sak 《二兄弟 ê 故事》(A Tale of Two Brothers)


wesnoth-http
《接位者》話頭講 Wesnoth 國王 Garard 二世 kah 北方 ê Orc 相戰、伊 ê 嗣子 Eldred 真 gâu 打、是一 ê 大戰士、所擺國王 hō͘ 伊指揮一半 ê 兵勇。
Á 不閣、Eldred 野心 kài 大、無想卜等伊老父過身、soah 趁レ相戰 ê 時 kā 因 thâi 死。
Eldred ê 老母 Asheviere 爲着權力竟然馬上接受 chit 欵代志。

老先角 Delfador 發現因二 ê 人レ做 ê 代志、着趕緊返去王城 la̍uh 一 chhiu 兵馬 kah 因拼。
雖然拼 bōe 過、不閣 Delfador 尾手 kā Eldred khà 死。
留落來 ê Asheviere soah 宣布講 ka-tī 是 Wesnoth ê 女王、而且、命令 kā Garard 二世 ê 孫仔朗 thâi hō 死。
Ka-chài Delfador 早着 kā 一位王子 Konard chhōa 走、走 bih 去因老朋友 Elf 彼平。

咱 ê 故事着對 20 冬後、Konard 大漢了後開始。


wesnoth-totb

《二兄弟 ê 故事》是講、阿兄出外食勇、有一工、小弟 tòa ê 小庄脚 hiông-hiông 出現一 ê 惡毒 ê 法師、不時レ thâi 人、小弟着叫因阿兄返來 kā 法師趕走。


一 ê geh-m̄ 趣味 ê 所在應該是不管汝是 giâ 弓 a̍h-sī 舞劍、都 kanna 會凍打邊仔 ê 敵人。
Á 汝 ê 兵馬是頭人(Leader)招來 ê, 講着招着不是四界招、ài tī 內椽城 (keep) hit 角 chiah 會用得。
閣有講汝 ê 兵馬一番進兵、不是 kanna 打一擺、看武器是省、二擺到三四擺朗有、敵人 mā bē 講khiā tī hiah hō͘ 恁打、會打倒返去、所以レ相戰着 ài 去想、án-ne kám bōe 顛倒 hông 打死?

對 hit 冬時仔 ê 我、che 朗是 chiok 新 ê 概念、原來geh-m̄ 會凍 án-ne 做、不閣製作者 bat 講過、伊所做 ê 性、是 kā 伊耍過 ê 內底感覺好耍所在濫做伙 ê.

Battle for Wesnoth 會凍去 Steam a̍h-sī 因 katī ê 網站挽落來

6 Likes

Khah早bat看goán爸 ī--kòe :+1:

2 Likes