Che án-chóaⁿ kóng?

Kám-kak che mā sī ē-sái chò chi̍t tè khăngPáng, ū kài chē ê sû, kan-na ē-hiáu hôa-gí, siuⁿ bô, chhiūⁿ 撞衫 beh-án-chóaⁿ siá? 媽寶 leh?
Hō͘ lâng ē-sái khì mn̄g, góa khòaⁿ Tâi-gí siā kài chē chit-chióng būn-tê, hôe-èng sò͘ mā kài chē.

1 Likes

Lí kám-kak che ài to̍k-li̍p khui chi̍t tè khăn-páng, iā sī chò "Tâi-gí kap Tâi-bûn" ê chhù khăn-páng tō hó?

"Tâi-gí kap Tâi-bûn" hoān-ûi kài tōa, ki-pún chit ê pêⁿ-tâi oân-choân lóng sī "Tâi-gí kap Tâi-bûn", góa ê sióng-siōng sī ài ū chi̍t ê só͘-chāi, leh kiù khò͘ kiù lān, khì kái-koat chi̍t-kóa Tâi-bûn Tâi-gí siōng ê gî-lān cha̍p-chèng, án-ne ê siūⁿ-hoat m̄-chai hó bô?

1 Likes

Pêⁿ-tâi lóng sī ēng Tâi-gí teh ko͘-thong, m̄ koh "Tâi-gí kap Tâi-bûn" hit phiàn tiâⁿ sī beh te̍k-pia̍t thó-lūn só͘-ū chiam-tùi Tâi-gí/Tâi-bûn ê ōe-tê. Góa ê ì-sù sī, lí ê siūⁿ-hoat kám sī kā khǹg tī chit phiàn lāi-té, iā sī lēng-gōa chi̍t phiàn te̍k-pia̍t chiam-tùi "Tâi-gí Án-chóaⁿ Kóng..."?

Tiâⁿ mā ē sái ū "sa̍p-tiâⁿ" (hō chò "choan-tê tiâⁿ" kám hó? @png), ē piàn-chò:

 • Tâi-gí kap Tâi-bûn
  • Án-chóaⁿ kóng ... ?
  • Ha̍k-sip chu-goân
  • Gí-sû chéng-lí
  • Bûn-jī...
  • ...

(Che lóng sī kí lē niâ, khòaⁿ lán beh án-chóaⁿ siat-kè lóng hó.)

2 Likes

6 posts were split to a new topic: Eng-gí sub ↔ Tâi-gí sa̍p

Tâi-gí kap Tâi-bûn

 • Án-chóaⁿ kóng ... ?
 • Ha̍k-sip chu-goân
 • Gí-sû chéng-lí
 • Bûn-jī...

Nā ū chi̍t ê kiat-kò͘ to̍h lóng ok, ū chú (子) hun-lūi kài chán

1 Likes