Chô Ngá-bûn kiau Chháu-tùn gín-á "Chiú bēng koài niau"

Chô Ngá-bûn kah Chháu-tùn gín-á ê sin-koa

Koa-sû

Chô:
Siáⁿ-mih chêng-hêng kóng lâi thiaⁿ, m̄-thang kiaⁿ m̄-thang kiaⁿ
Chí-sī siūⁿ-beh lí ài góa, kám chai-iáⁿ kám chai-iáⁿ
Siáⁿ-mih chêng-ōe góa lóng thiaⁿ, bián chiù-chōa bián chiù-chōa
Ba̍k-chiu peh-khui sǹg kah saⁿ, góa sī lí miā tiong ê ài-jîn-á

Chháu:
Ěhng-àm góa mā beh se-chng táⁿ-pān góa ê chhēng-chhah
Lán chai-iáⁿ kin-á àm-sî mā-sī chi̍t-chióng su-iâⁿ

Iû-goán mā koh-sī ki-ki-ko-ko hit-khoán hi-hôa
Siáng chai-iáⁿ bī-lâi kio̍k-chêng tàu-té sī ē án-chóaⁿ

Sńg kah saⁿ, chhui hō͘ ta, ěhng-àm lán nn̄g-ê kap chi̍t-tàⁿ
Chò-hóe tôaⁿ kì-tah, chhiùⁿ chêng-koa, m̄-koán pa̍t-lâng án-chóaⁿ khòaⁿ

Lí chai-iáⁿ góa ē kā lí khǹg-tī sim lāi-té
Bô-lūn sī chiú-chùi ê sî-chūn iā-sī chheng-chhéⁿ

Chô:
Siáⁿ-mih chêng-hêng kóng lâi thiaⁿ, m̄-thang kiaⁿ m̄-thang kiaⁿ
Chí-sī siūⁿ-beh lí ài góa, kám chai-iáⁿ kám chai-iáⁿ
Siáⁿ-mih chêng-ōe góa lóng thiaⁿ, bián chiù-chōa bián chiù-chōa
Ba̍k-chiu peh-khui sǹg kah saⁿ, góa sī lí miā tiong ê ài-jîn-á

Chháu:
Khòaⁿ tio̍h lí góa kín-tiuⁿ kah bē kong-ōe
Lí kám chai góa ê sim bān-bān hiòng lí teh poe
Chí siūⁿ-beh kan-tan chhōe chi̍t-ê ki-hōe

Lí ê khó͘-ài hō͘ góa tūi-lo̍h bān-tiūⁿ chêng kheⁿ
The̍h-khí sio-chiú choân-pō͘ lóng kā lim hō͘ ta
Án-ne chiah-ū ióng-khì piáu-ta̍t chêng-ì hō͘ lí thiaⁿ

Lí chhiūⁿ chi̍t-chiah niau ài káu-koài
Góa ê sim iû-goân ūi-lí thiàu che sī ài

Tī che jîn-hái bâng-bâng tiong góa khòaⁿ-tio̍h lí bí-lē ê hêng-iáⁿ
Góa chit-kái bē-koh kiaⁿ-hiâⁿ tōa-siaⁿ kóng hō͘ lí lâi thiaⁿ

Chô(Chháu)
Siáⁿ-mih chêng-hêng kóng lâi thiaⁿ, m̄-thang kiaⁿ m̄-thang kiaⁿ

(Ěhng-àm góa mā beh se-chng táⁿ-pān góa ê chhēng-chhah
Lán chai-iáⁿ kin-á àm-sî mā-sī chi̍t-chióng su-iâⁿ )

Chí-sī siūⁿ-beh lí ài góa, kám chai-iáⁿ kám chai-iáⁿ

(Iû-goán mā koh-sī ki-ki-ko-ko hit-khoán hi-hôa
Siáng chai-iáⁿ bī-lâi kio̍k-chêng tàu-té sī ē án-chóaⁿ )

Siáⁿ-mih chêng-ōe góa lóng thiaⁿ, bián chiù-chōa bián chiù-chōa

(The̍h-khí sio-chiú choân-pō͘ lóng kā lim hō͘ ta
Án-ne chiah-ū ióng-khì piáu-ta̍t chêng-ì hō͘ lí thiaⁿ

Lí chhiūⁿ chi̍t-chiah niau ài káu-koài
Góa ê sim iû-goân ūi-lí thiàu che sī ài )

Ba̍k-chiu peh-khui sǹg kah saⁿ, góa sī lí miā tiong ê ài-jîn-á

(Tī che jîn-hái bâng-bâng tiong góa khòaⁿ-tio̍h lí bí-lē ê hêng-iáⁿ
Góa chit-kái bē-koh kiaⁿ-hiâⁿ tōa-siaⁿ kóng hō͘ lí lâi thiaⁿ)

Ē-hng-àm ê sam-liân-im án-ne siá kám ū chèng-khak?

2 Likes