Doragon Bōru kap Naruto chhèng kah tûi Se-iûⁿ khì

HÔ-CHÈ HÀN-GÍ(wasei kango) to̍h sī TĀI-HÔ BÎN-CHO̍K CHÈ-CHŌ Ê HÀN-JĪ GÍ-SÛ, chá-chêng Oa̍t-lâm , Hân-kok, Hàn-jī á bē hiaⁿh khì sio, ûn-ná khip-siu bē chió chit khoán sû, Tâi-oân ti̍t-chiap khì hō͘ Ji̍t-pún si̍t-bîn 50 tang, khip liáu iáu koh khah thàu, á nā Chi-ná hit pêng ùi Chheng tè-kok sî-tāi to̍h piàⁿ-sè leh hoan-e̍k Ji̍t-pún-chheh, chit khoán ê sû mā khip-siu kài chē, HÔ-CHÈ HÀN-GÍ m̄ nā éng-hióng TANG-IÛⁿ ke̍k chhim niâ, kàu kah hiān-tāi, hām AU-Bí siàu-liân gín-á to chok hah, Ji̍t-pún ū nn̄g chhut bàng-kah chhèng kah tûi SE-IÛⁿ khì, Doragon Bōru kap Naruto, hín lāi ê "KANG-HU" lah, "JÍM-SU̍T" lah, sáⁿ-mih hòe chióng chióng, lóng sī HÔ-CHÈ HÀN-GÍ, góa chhiāⁿ chhiāⁿ tī bāng-lō͘ téng khoàiⁿ chok chē a-tok-á leh thó-lūn, tong-jiân in sī siá Ji̍t-pún Lô-má-jī leh thó-lūn.

3 Likes

Góa sè-hàn chhau cha̍p thong hòe chiok ài khòaⁿ Doragon Bōru hahaha :rofl:

2 Likes

Tsit-má siōng hang ê sī Kuí-bia̍t-tsi-jīn.

1 Likes

Kúi-bia̍t chi "jīm" tah tio̍h, to-jīm hit ê "jīm".

2 Likes

請問巨人台語安怎翻?

Thái-thàn.

1 Likes

「巨人」是kū-jîn抑是kī-jîn,《進撃の巨人》英文用Attack On Titan,Titan用英文讀是Thai-tan,毌過即ê字原本是希臘文,希臘文就直接唸作Titan。

1 Likes

Guá tsit-má tī khuànn Naruto ê kiánn Boruto ê kòo-sū
我這馬佇看Naruto的囝Boruto的故事