Ha̍p-chhiùⁿ koa-khek hun-hióng_ 《Sè-kài Tiām-chēng Lo̍h-lâi ê Sî 世界恬靜落來的時》 Hiòng Iông 向陽

Ta̍k-ke hó, chia̍h pá bē? Thâu 1 pái pho͘ bûn, Nā-sī ū siá m̄-tio̍h ê jī ah sī sû chhiáⁿ kā góa kóng.

Kā ta̍k-ke hun-hióng 1 ê bí-lē ê Tâi-gí chok-phín, Sè-kài Tiām-Chēng Lo̍h-lâi ê Sî sī 1siú Hiòng Iông siá ê si, lāi-té siá ê sī seng-oa̍h tiong siōng sù-siông ê mi̍h-kiāⁿ kah nn̄g lâng chi-kan ê su-liām.

Chit tiâu si hō͘ 石青如 lāu-su chò khek piàn-chò 1 tiâu bí-lē hó-thiaⁿ ê ha̍p-chhiùⁿ koa, khek thâu iōng ê sī Debuss(德布西) ê Arabesque, hui-siông ê cheng-khá, kā ta̍k-ke hun-hióng. Hi-bāng ta̍k-ke ē thiaⁿ khòaⁿ-māi.

A hoa sai chá-kî mā ū hip 1 ê iáⁿ-phìⁿ liām chit tiâu si. I í-chêng sī Iú Siaⁿ ha̍p-chhiùⁿ-thoân(直諦友聲合唱團) ê tenor, chin gâu chhiùⁿ-koa.

Bāng-lō͘ téng ū chin chē ê pán-pún, góa siōng kah-ì Formosa ha̍p-chhiùⁿ thoân ê pán-pún, lo̍k-iáⁿ ê phín-chit siōng hó, mā chin ū kám-chêng.Tâi-tāi ê pán-pún mā bē-bái, sī khah siàu-liân ê siaⁿ-im, bô kāng ê kám-kak.

Formosa ha̍p-chhiùⁿ thoân ê pán-pún

Tâi-tāi ha̍p-chhiùⁿ thoân ê pán-pún

A Hôa sai liām ê pán-pún

世界恬靜落來的時 ◎向陽

世界恬靜落來的時

就是思念出聲的時

窗仔外的風陣陣地嚎

天頂的星閃閃啊熾

世界恬靜落來的時

我置醒過來的暗暝想起著你

我置睏未去的暗暝想起著你

想起咱牽手行過的小路

火金姑舉燈照過的田墘

竹林、茫霧和山埔

猶如輕聲細說的溪水

世界恬靜落來的時

5 Likes

我猶閣袂曉寫/拍羅馬字。Sorry.
拄好看著向陽老師ê演講。老師紹介六位台語詩人kap恁ê詩,also紹介伊家己ê4首詩,include世界怡靜落來ê時(@56.50)

凡勢汝有興趣看。

4 Likes