Hoan-e̍k kang-tiâⁿ

Hoan-e̍k koh keng-sin, chhiáⁿ ta̍k-ke koh khòaⁿ māi a.

1 Likes
 • Authenticator code kàm-tēng ê àm-hō
 • Backup code ió-bih ê àm-hō
2 Likes

UPLOAD kap DOWNLOAD tio̍h chò 1 khùn anpâi...

Góa siūⁿ tio̍h "chèng" kap "bán." (M̄ koh "chèng" kánná bô kài thòtòng.)

2 Likes
 • ↓ bán
 • ↑ kià
 • :heavy_check_mark: hó ·a
3 Likes

口座設定葉chhău翻好啞。請逐家有閑來校對、一定有真多會使寫恰自然个所在 :slight_smile:

愛看口座、個人、通知等等

多謝!!

3 Likes

Góa ū chiū khám-chām the̍h chhut kiàn-gī, kî-thaⁿ--ê góa ū sûn kòe, bô koh hoat-hiān kî-thaⁿ thang kiàn-gī--ê, ló͘-la̍t ^^

3 Likes

Kài-bīn

 • Enable quote reply for highlighted text
  Kā soán-chhú ê lāi-bûn ti̍t-chiap ín-iōng lâi siá tap-ho̍k
 • Enable defer to mark topics unread
  Ē-sái kā ōe-tê piau-kì chò á bē tha̍k
 • Automatically unpin topics when I reach the bottom
  Chū-tōng kā góa tha̍k liáu ê ōe-tê chhú-siau pinning
  (Pin iáu siūⁿ bô án-ná hoan...)
 • Show counts on browser icon
  Tī liû-lám-khì ê ia̍h-bīn phiau-tê hián-sī thong-ti sò͘-liōng
  (Góa teh siūⁿ che to̍h-sī hián-sī page title ê só͘-chāi.)
2 Likes

Góa teh siūⁿ pín tō hó ·a!

Bo̍k-chiân ê hoan-e̍k sī oa̍t-lám-khì

Èng-kai sī chhiú-ki-á ê ICON, m̄ sī TAB/TITLE hia.

2 Likes

Hiông-hiông hoat-hiān chia ê lé-pài bô kái ·tio̍h:


Koh-ū, góa chit-má sī Lô-má-jī pán, m̄-koh chia hián-sī bô it-tì:

Screenshot 2020-12-30 at 14.26.22


Chit chōa chiàu soán-te̍k ū kúi-nā tiâu, góa siá tī ē-kha

Screenshot 2020-12-30 at 15.20.51

 • You will receive notifications because you are watching this topic.
  Lí ē siu-tio̍h chit tiâu ōe-tê ê thong-ti.
 • You will see a count of new replies because you [read this topic]
  Lí [tha̍k kòe liáu-āu], ē hián-sī sin tap-ho̍k gia̍h.
 • You will be notified if someone mentions your @name or replies to you.
  Nā-sī ū lâng ēng @ kā lí tiám-miâ, ia̍h-sī kā lí tap-ho̍k, lí ē siu-tio̍h thong-ti.
 • You are ignoring all notifications on this topic.
  Chit tiâu ōe-tê ê só͘-ū keng-sin lóng bē koh kā lí kiáu-jiáu.
2 Likes

Bo̍k-chiân teh ēng "làng", kám hó? Án-ne:

Chit tiâu ōe-tê lí ē làng kòe só͘ ū ê thong-ti.

2 Likes

Che khó-lêng ài tōng-sû ē khah hó. Ū chhi̍h-á téng-koân ê SAVE, koh lâi SAVING... kap SAVED!

Kan-na chi̍t ê "Hó ·a" lio̍h-á koài koài.

1 Likes

Screenshot_20210102-132458~2

Kò-jîn ia̍h-bīn ū chi̍t-kóa bô kái ·tio̍h
年, 号: nî, hō/ji̍t
seen: Téng-pái lâi chē
member: Chú-kò͘-kheh?

2 Likes

Che kám ū khah té ê? Kiaⁿ siuⁿ tn̂g.

1 Likes

Góa sī siūⁿ-kóng kap téng-pái pho͘ bûn sio-siāng, khah bêng-liâu :sweat_smile:
Bô, kan-na chiūⁿ-sòaⁿ ia̍h-sī tī sòaⁿ-téng, tī chām-lāi chit-khoán ·ê, án-chóaⁿ?

2 Likes

1 posts were merged into an existing topic: 獎牌翻譯 Chióng-pâi hoan-e̍k

Nā SAVE, góa tú chiah koh siūⁿ tio̍h 1 ê: "khǹg"...

Hiông hiông siūⁿ tio̍h:

Nā DOWNLOAD kap UPLOAD, lán the̍h -LOAD ê im-e̍k: LŌ͘, tú hó mā sī 路 (bāng 路 ê 路).

↓ LO̍H LŌ͘
↑ KHÍ LŌ͘

Nā LOADING tō... KIÂⁿ LŌ͘ :laughing:

Ta̍k-ke khòaⁿ siáⁿ khoán? :sweat_smile:

"Lō͘" bē bái... Á Tâigí "khí," "lo̍h" kánná m̄ sī ánne ēng ·ê.

"lo̍h chhia"
"lo̍h chûn"
"lo̍h pûi"
"lo̍h kiā"

Kóng ê lâng goânté tī khah koân ê ūi.

Koh 2 ê su-khó ê hong-hiòng:

1 — "Lō͘" tùi "hái"...

2 — Mi̍h-kiāⁿ kià khit-lì "khah koân" ê só͘-chāi (UPLOAD), beh ài ê sî chiah ùi hia the̍h, m̄ koh khah the̍h mā bē piàn chió (DOWNLOAD).

https://taigi.fhl.net/dict/search.php?DETAIL=1&LIMIT=id=40932&dbname=dica&graph=2

吊 kap liū