Hoan-e̍k kang-tiâⁿ

Kui ê pêⁿ-tâi ū chhiau-kòe 1 bān chōa bûn-jī. Ài hoan chhău 500 chó-iū chiah khai-sí ū "Tâi-gí khoân-kéng" ê kám-kak.

Só͘-ū ài hoan ê mi̍h-kiāⁿ tī chia

Seng chò Lô-má-jī pán ûi-chú, m̄ bián khó-lū "kéng Hàn-jī" ê būn-tê.

Góa kiàn-gī ti̍t-chiap tī pêⁿ-tâi téng-koân se̍h se̍h ·le, khòaⁿ ōe-bīn khah hó lí-kái ì-sù. Jīm-hô kiàn-gī ā būn-tê chhiáⁿ tī chia thó-lūn.


Koan-kiān gí-sû

Eng Tâi
forum lâu ōe pang
category, board (phiàn) tiâⁿ
subcategory choan-tê tiâⁿ-á
topic (tiâu) ōe-tê
post (phiⁿ) pho͘ bûn, lâu ōe
reply (count) tap-ho̍k (gia̍h)
view (count) koan-lám (gia̍h)
unread á bē tha̍k
read tha̍k khì ·a
title phiau-tê
tag (?) phiau-á
trust level kau-chêng khám-chām
private message (thong) su-phoe
watching, subscribed teh khòaⁿ
tracking, followed teh tòe
save khiām (?)
cancel, dismiss hú ·khì (?)
edit ōaⁿ (?)
preferences siat-tēng
upload khǹg ·khí ·lih (?)
download lia̍h ·lo̍h ·lâi
sign up, register teng kì
log in / out ji̍p / chhut chām
account (?) kháu-chō
username iōng-chiá miâ
email tiān-phoe
password àm-hō
reset password chài-siat àm-hō
two-factor authentication nn̄g pō͘ giām-bêng
authentication code (?)
backup code (?)
6 Likes

forum - Nā講"kong-kiōng chi̍p-hōe ê só͘-chāi",我代先會想著廟埕/廟口。
category - 按呢就叫「sa̍p廟埕/sa̍p廟口」

1 Likes

Án-ne kám koài-koài:

  • "Kám ài khí chi̍t ê chú-chia̍h siong-koan ê biō-tiâⁿ?"
  • "Lí chit ê pho͘ bûn khǹg m̄ tio̍h biō-tiâⁿ, ài khǹg tī XXX biō-tiâⁿ hia."

?

Góa mā tāiseng siūⁿ tio̍h biōtiâⁿ
MeWe góa chhòng ê group mā ánne hō
M̄koh kîsi̍t XX-tiâⁿ lóng ē thong
"tiâⁿ" púnsin tio̍h ū chit ê ìsù

1 Likes

Lūn-tiâⁿ, Káng-tiâⁿ kám-kak siáⁿ khoán?

Góa kám-kak "Biō-tiâⁿ" chò miâ bē-bái, m̄ koh chit-má teh siūⁿ ê Category góa ē kám-kak khah khoah sió-khóa-á. Lio̍h-á khah thiu-siōng.

Ā sī kan-na tiâⁿ kám ē sái?

3 Likes

Kán-chheng tiâⁿ bē-bái! Sui-jiân kóng goân-thâu sī biō-tiâⁿ, m̄-koh nā-sī tòng-chò chit-ê pêⁿ-tâi ê choan-ēng sû, chhin-chhiūⁿ subreddit hit-khoán, mā m̄-bián hō͘ biō-tiâⁿ ê ì-sù sok-tiâu.
"Lí cháu m̄-tio̍h tiâⁿ--ah."
"Khì Pak-pō͘ tiâⁿ chhōe khòaⁿ-māi?"
"Tē-hong tiâⁿ kám ē-tàng koh hun khah iù?"
"Siat chi̍t-ê thó-lūn chú-chia̍h ê tiâⁿ kám-hó?"

3 Likes

Góa chù-ì--tio̍h unread iáu-bē hoan, kám-sī khó-lū tio̍h bē-tha̍k tit-hoan thiaⁿ--khí-lâi ē ká-ná bô siūⁿ-beh tha̍k :joy:

Hāu-tha̍k ia̍h-sī thāi-tha̍k m̄-chai ta̍k-ke kám-kak án-chóaⁿ?

1 Likes

Tiâⁿ ê liōng sû án-ná sǹg?

Chi̍t ___ tiâⁿ

chit phiàn tiâⁿ--lìn

1 Likes

"á bē tha̍k"
"tha̍k khì--ah"
ánne to̍h hó--ah, lú kán tan lú hó

1 Likes

reply : tap-ho̍k
ánne kám hó?

1 Likes

Che sī bêng-sû, tōng-sû, ā sī nn̄g ê lóng sī?

@png lí kám-kak tiâⁿ kap khăn-páng, tó chi̍t ê khah hó?

"tap-ho̍k" chò bêng sû tōng sû lóng ē thong
tiâⁿ kánná khah hó ê khoán(ū kóng tiûⁿ hit lō kám kak, á kóng khí chi̍t phiàn tiâⁿ kanna mā khah ha̍h su, khăng-páng chiàu kóng sī ko͘ "chò"--ê

1 Likes

image

Án-ne “só͘ ū ê khăn-páng” pìⁿ chò “só͘ ū ê tiâⁿ”

Âng kheng “Khăn-páng” pìⁿ chò “Hun tiâⁿ ·ê” kám hó?

tap-ho̍k ê liōng sû kám mā sǹg thong?

1 Likes

tio̍h, ûnná sǹg "thong".

1 Likes

截圖 góa bat thiaⁿ lâng kóng "liap tô͘" ê khoán

1 Likes

cancel khòaⁿ lí beh kóng "chhú siau" ā sī "hú", cancel the order ū kóng chhú siau tiāⁿ toaⁿ, ûnná ū kóng "hú toaⁿ".

2 Likes

Góa kiaⁿ "hú" lio̍h-á siuⁿ té, án-ne hit ê ji̍h-á chiok phiáⁿ ji̍h. "Pho͘ " í-keng mā lio̍h-á siuⁿ té.

image

Kám ài kái siá "Pho͘ bûn" kap "hú ·khì"?

1 Likes

Só͘ chò--ê Eng-bûn sī active?
Tī kò-jîn ia̍h-bīn sī ē-thong, m̄-koh tī chia lio̍h-á koài-koài

Kái chò chòe-kīn oa̍h-tāng/tín-tāng m̄-chai kám ē-ēng-tit?

1 Likes