Hoan-e̍k kang-tiâⁿ

Ah, "activity". Eng-gí ū chit nn̄g ê oân-choân bô kâng ì-sù, góa bô chù-ì tio̍h. Chit pêng ê beh án-ná kóng khah hó?

Keng-sin?

2 Likes

Nā-sī ē-sái hun-khui kái, to̍h m̄-bián tio̍h ēng oa̍h-tāng ia̍h-sī tín-tāng.
Keng-sin to̍h chin kan-tan koh chheng-chhó, ē-sái seng án-ne, chiah khòaⁿ ta̍k-ke kám-ū koh-khah hó--ê.

2 Likes

Só͘-í kò-jîn ia̍h hia lâu "só͘ chò ·ê"?

keng sin bô bái(Ji̍t gí ûnná ū kóng keng sin), "ōaⁿ sin" sáⁿ khoán?

2 Likes

Só͘ chò--ê to̍h ē-thong--ah.
M̄-koh che góa pún-lâi ū siūⁿ-tio̍h kha-jiah. Khòaⁿ ta̍k-ke kám-kak án-chóaⁿ.

1 Likes

Ĕ! Góa pún-lâi mā siūⁿ tio̍h "kha jiah", tang-sî teh siūⁿ khó-lêng lio̍h-á "thiu-siōng". M̄ koh ta̍k-ke nā kám-kak ē thong góa kā Só͘ chò ·êKha jiah

1 Likes

Hm. Kî-si̍t chia ê ì-sù èng-kai sī "téng pái ū lâng lâu-ōe", m̄ koh he tō siuⁿ tn̂g. Ōaⁿ sin kám ha̍h chit ê ì-sù?

1 Likes

ánne ā sī keng sin khah ún, "keng sin" siⁿ sêng to̍h bô pāi hāi.

1 Likes

replies tap-ho̍k-gia̍h
views koan-lám-gia̍h

Screenshot 2020-12-21 at 13.38.29
Tāi-ì góa thiaⁿ-liáu kám-kak sī “bûn-chiong tāi-khài ê ì-sù”. Chit-chióng thóng-kè chu-liāu ê summary ká-ná hán-tit teh kóng tāi-ì. Chit-ê só͘-chai gòa siūⁿ, ti̍t-chiap khǹg thóng-kè ia̍h-sī pò-pió hoān-sè to̍h-ē thong ·ah.

1 Likes

Hó!

Ah nā summary email ·ne?

Che èng-kai khah sêng sī tāi-ì?

Góa ê gí-kám, tāi-ì sī kóng lia̍h chi̍t-ê chú-iàu khài-liām, tùi-siōng éng-éng sī bûn-chiong ia̍h-sī chi̍t-tōaⁿ giân-lūn, khah bô-chhiūⁿ "chéng-lí ·kòe ê chu-liāu" ê ì-sù.

Email summary of popular topics góa ē ēng pêⁿ-tâi cheng-soán chit-khoán ì-sù ê sû.

1 Likes

Án-ne góa kái chò Tēng-kî Cheng-soán

1 Likes

Góa kám-kak 留言板 ē-sái khó-lū iōng 留話pang-á/pang, khah-chá bô bāng-lō͘ ê sî-chūn, kong-pò͘ mi̍h-kiāⁿ mā sī tèng tī 枋仔pang-á bīn-téng

2 Likes

Tōapún jī "HÚ" ... kám ū kàu khoah?

"Ê" sáⁿ khoán?
--------------------------------------

tiâⁿ
tiâⁿ-á


Khòaⁿ pa̍t-lâng ê ia̍h-bīn:
Screenshot 2020-12-21 at 14.31.34

Khòaⁿ ka-tī ê ia̍h-bīn:
Screenshot 2020-12-21 at 14.30.46

Che nn̄g ê kiô-á-sek ê sìn-sit/Lí ū sìn-sit chhi̍h ·loeh lóng-sī phah-khui siá-phoe ê ōe-bīn, kiàn-gī lóng kái-chò kià-phoe.

1 Likes

Ē tàng chhì khòaⁿ māi


Phian: Ah, góa siūⁿ tio̍h lēng-gōa chi̍t ê būn-tê, siá hoān-sè khah hó, m̄ koh án-ne hàn-jī pán kan-na chi̍t jī, khah pháiⁿ chhi̍h.

Chit-má chi̍t ê "tiâⁿ · 埕" ū kāng khoán ê būn-tê. Khó-lêng "tiâⁿ-á" ē khah hó.


Phian 2: Hèⁿ, chit kóa khah sè lia̍p chhi̍h-á chin pháiⁿ chhi̍h. Hàn-jī khó-lêng ài siōng bô 2 jī chò chhi̍h-á ē khah an-choân.
image
^ siuⁿ sè

「寄批」 ū iáⁿ khah chheng-chhó to-siā @lesautres

image

1 Likes

password—>àm-hō
reset password—>têng kái àm-hō

1 Likes