Hoan-e̍k kang-tiâⁿ

edit-->kái
kám ū khah hó?

@kángTo͘ bat kiàn-gī thong-koan jī

Ta̍k-ke khòaⁿ àm-hō kap thong-koan jī án-ná?

Koh ài phòe-ha̍p:

  • Authenticator code
  • Backup code

Lóng sī "àm-hō" ê khoán.

Che góa khah bô chheng-chhó. Kán-ná Tâi-gí khah chió teh kóng kái ·ne?

1 Likes

Àm-hō lú hó, koh khah té :+1:
Té koh oa̍h thiàu

3 Likes

reset password—>têng kái àm-hō
Têng siat àm-hō mā ē-sái

siat-tēng ê siat

3 Likes

Che thóng-kè sò͘-bo̍k kap hián-sī bûn-jī ê sūn-sī kám ē kái ·tit?

4 days visited: chō-hóng 4 k
7t read time: tha̍k liáu 7 t
55 topic viewed: tha̍k-kòe 55 ê ōe-tê
195 post read: tha̍k-kòe 195 tiâu pho͘
29 :purple_heart: given: chhi̍h kòe 29 ê :purple_heart:
3 topics created: khui kòe 3 ê ōe-tê
19 posts created: siá kòe 19 tiâu pho͘
37 :purple_heart: received: siu-tio̍h 37 ê :purple_heart:

Góa seng chhìn-chhái hoan, khó-lêng ē-tàng koh khah té.

1 Likes

Sò͘-jī chhah tī tiong-ng khah mâ-hoân. Chiàⁿ pêng iā sī tò pêng lóng hó, khòaⁿ tó chi̍t ê khah chheng-chhó.

2 Likes

Án-ne mā ē-sái, thóng-kè-pió, sêng-chek-toaⁿ ê khoán :rofl:

chō-hóng: 4 k
tha̍k liáu: 7 t
tha̍k-kòe ê ōe-tê: 55
tha̍k-kòe ê pho͘: 195
chhi̍h kòe ê :purple_heart:: 29
khui kòe ê ōe-tê: 3
siá kòe ê pho͘: 19
siu-tio̍h ê :purple_heart:: 37

3 Likes

"打開" kap "collapse" 看 beh 改做 "thoah khui" kap "thoah--khaih" bô?

Share : Pun-tiuⁿ

1 Likes

Kám sī thoah ·khí ·lâi ê ì-sù?

Phian: TJ ū siu: khí lâi ~ khī ·ài

Bē bái ne

1 Likes

RESET PASSWORD

thê-gī "chài-siat àm-hō" (再設暗号)...

4 Likes

寄批 thê-gī chhiâu chò 送批... Tâi-gí KIÀ ì-sù to-goân, á "kià phoe" ê "kià" sī khah sin, khah Tiong-hôa-té ê 1 ê ì-sù. Hôa-hòa ê Tâi-gí kóng KIÀ kap SIU... A-Píⁿ-á sî-tāi ê tiong-liân lâng ū kóng SÀNG kap CHIAP.

4 Likes

KIÀ thang hó lâu khí lâi e̍k UPLOAD á sī SAVE...

3 Likes

SAVE → KIÀ
UPLOAD → CHHĀI

Án-ne siáⁿ khoán?

Chhéng-kàu chi̍t ē che sī Pun-tiuⁿ ā Pun Tiuⁿ?

1 Likes

kám ū sáⁿmih cheng chha, "Pun-tiuⁿ" "Pun Tiuⁿ"

Nā góa, jû-kó "pun" sǹg tōng-sû, "tiuⁿ" sǹg miâ-sû, góa ē chhiat.

"pun-tiuⁿ" sǹg chò chi̍t ê sû, sû sèng bô kò͘ tēng, khòaⁿ ōe ì, ū tang sî á tōng sû, ū tang sî á bêng sû

1 Likes

Hoan-e̍k koh keng-sin, chhiáⁿ ta̍k-ke koh khòaⁿ māi a.

1 Likes
  • Authenticator code kàm-tēng ê àm-hō
  • Backup code ió-bih ê àm-hō
2 Likes

UPLOAD kap DOWNLOAD tio̍h chò 1 khùn anpâi...

Góa siūⁿ tio̍h "chèng" kap "bán." (M̄ koh "chèng" kánná bô kài thòtòng.)

2 Likes