Kám beh khui chi̍t ê hùi-bûn khu

Ū sî-chūn sī mā bô sáⁿ tiōng-iàu ê bo̍k-tek, m̄-koh mā siūⁿ-beh pho͘ bûn,

Chhin-chhiūⁿ, góa tú-chiah ám tǹg chia̍h sáⁿ, góa ê chhián-thoa pháiⁿ chi̍t kha, téng téng ê tāi-chì, Ta̍k-ke m̄-chai kám-kak siáⁿ khoán? :thinking:

A̍h sī kóng, chhìn2 chhái2 to̍h sī chit ê kong-lêng ê khăng páng?

1 Likes

Tio̍h, tō sī hùi-bûn.

Hm... Kî-si̍t khó-lêng lēng-gōa chò chi̍t ê hùi-bûn tiâⁿ ē khah hó. Lí kám-kak hùi-bûn kám ài chū-tōng san-tiāu? Góa siūⁿ chi̍t ê "chiām-sî" tiâⁿ hoān-sè bē bái, hùi bûn kòe 30 (?) kang, nā bô sin ê hôe-èng tō chū-tōng bô ·khì.

2 Likes

30 kang kā thâi tiāu mā bē-bái, nā kui-kí siá ū chheng, sú-iōng-chiá nā beh kā bûn phah khǹg tī hia, he to̍h m̄-sī lâng leh kā pek--ê

1 Likes

Screenshot_20210111-100854

Chit tiâu ōe-tê í-keng sóa khì ji̍t-siông tiâⁿ, m̄-koh iu-goân ū "30 kang bô keng-sin ē thâi tiāu" ê kéng-kò, sī hián-sī ū būn-tê ia̍h-sī chit ê sèng-chit sī tòe ōe-tê, m̄ sī tòe ōe-tê só͘ chāi ê tiâⁿ?
(Kám-kak chit tiâu kài chhù-bī, nā hông chú-tōng thâi tiāu chin phah-sńg.)

3 Likes

Tòe ōe-tê, ài chhiú-tōng koaiⁿ tiāu soah bē kì, to-siā thê-chhéⁿ.

2 Likes