Ta̍k-ke kám-ū khòaⁿ kòe lo̍k-á kah iûⁿ-á ê ba̍k-chiu?

Kin-á-ji̍t kah pêng-iú kóng tio̍h lo̍k-á ê ba̍k-chiu kah iûⁿ-á chin sêng, ba̍k-khang lóng sī hoâiⁿ--ê tn̂g sì-kak-hêng, chí-sī lo̍k-á ê ba̍k-chiu-jîn khah chhim-sek, bô iûⁿ-á hia bêng-hián.
Pêng-iú: "Siáⁿ-mih! Góa it-ti̍t kiò-sī iûⁿ-á ê ba̍k-chiu khòaⁿ khí-lâi án-ne sī in ba̍k-chiu bî-bî--neh!!!"
Góa: "Lí ná-ē bô kám-kak in bî ū-káu kú kán-ná bî chi̍t-sì-lâng?"
Ū-kàu hàm :expressionless:

M̄ chai-iáⁿ ta̍k-ke kám-ū khòaⁿ-kòe lo̍k-á kah iûⁿ-á ê ba̍k-chiu? lâi tah chi̍t tiuⁿ google lâi ê lo̍k-á:
image

12 Likes

Góa mā thâu-chi̍t-pái chai, chìn-chêng mā kah lí pêng-iú kāng-khoán :see_no_evil:

4 Likes

Góa mā m̄ bat thiaⁿ ·ne.

@miau715 sī án-ná ē ián-hòa pìⁿ chò tn̂g 4-kak ê ba̍k-chiu? Kám sī piⁿ-·a khòaⁿ khah khoah ê kak-tō͘ ?

2 Likes

Ē hō͘ lí chi̍t kù chhiò--sí! :rofl: :rofl: :rofl:
Sī kóng kám-ū hit-chióng ba̍k-chiu khang sī ti̍t--ê? Ū hoⁿh, niau-á tio̍h bô?

3 Likes

Tio̍h-ah! Hoâiⁿ--ê ba̍k-khang ē-tàng khòaⁿ khah khoah, chhōe tio̍h chi̍t tiuⁿ tô͘ ōe chhut bé-á ê sī-iá chin-chiàⁿ ū-kàu khoa:
image
Án-ne ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ùi piⁿ-á, āu-piah lâi ê ui-hia̍p, khah an-choân. Chia̍h chháu ê khah chē chit-khoán hoâiⁿ ba̍k-khang.

Chhiūⁿ niau-á hit-khoán tit--ê ba̍k-khang khòaⁿ khah e̍h, m̄-koh ē-tàng khòaⁿ chhut kah la̍h-bu̍t chi-kan ê kū-lî. Chia̍h bah ê khah chē tit ba̍k-khang~

4 Likes

Kî-si̍t chiah chhù-bī--ê ōe-tê, ē-sái khǹg (pho͘) khì ji̍t-siông ā, kám-kak chin-chiàⁿ bē-bái, 30 kang í-āu siau-sit si̍t-chāi sī bô chhái.

1 Likes

Che to̍h-sī in-ūi m̄-sī ji̍t-siông chiah-ē ta̍k-ke lóng m̄-chai--ah :sweat_smile:

1 Likes

Ji̍t siông tiâⁿ: 逐家平安過日子!來閑話、開講、也是分享生活个代誌。
Êng-ōe khai-káng, che to̍h ū kàu tōa hoān-ûi ā. :grin:

Bo̍k-koài jîn-lūi ba̍k-khang ti̍t ti̍t ti̍t! :cut_of_meat: :meat_on_bone: :bacon: :poultry_leg: :rofl:

2 Likes

@miau715 góa kā chit,tiâu chhian kòe khì hó bô?

1 Likes

Lí sī chia ê chú-chhî, nā-sī kám-kak ē-sái khǹg hia, góa tong-liân bô ì-kiàn--ah. Si̍t-chāi sī in-ūi kám-kak che chi̍t-tiám-á lóng bô ji̍t-siông chiah khǹg tī chia--ê :sweat_smile:

2 Likes

Bô hia giâm ·la :rofl:

2 Likes

Chin-chiàⁿ ū-kàu chhù-bī! Éng-chūn lóng m̄ bat chù-ì tio̍h che.
Āu-pái khòaⁿ tōng-bu̍t pîn-tō ài chim-chiok khòaⁿ in ê ba̍k-chiu-jîn sī siáⁿ-mih hêng.

2 Likes